Характеристика підходів до проектування ІС

Раздел 4. Современные подходы к разработке и внедрению информационных систем

Завдання для перевірки знань

1. Які дії виконуються у процесі розроблення внутрішніх пер­винних документів?

2. З яких частин складається форма виведення інформації?

3. Які переваги має використання баз даних?

4. Назвати компоненти АБД та їх призначення.


Рис. Структура экономической информационной системы

Возможности современных информационных систем.

Фирмы создатели информационных систем.

Состояние, направления и перспективы развития ИТ и ИС в Украине и странах бывшего СССР.

Цель автоматизации проектирования систем.

САПР – организационно-техническая система.

Аспекты описания системы.

Функционально-логический, структурно схематический и компьютерный уровни абстрагирования системы.

Операции, процедуры и этапы проектирования ИС.

Специализированные информационные системы.

Жизненный цикл ЭИС.

Інформаційна система (ІС) являє собою організаційно-технічну систему, яка забезпечує вироблення рішень на основі автома­тизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (керу­вання, проектування, виробництво і т. ін.) або їх сполученнях.

Основними підходами до проектування Інформаційних систем менеджменту є функціональний, об'єктно-орієнтований та процесно-орієнтований.

За функціонального підходу проблемна область менеджменту поділяється на окремі функціональні частини, які далі автомати­зуються у вигляді функціональних підсистем ІСМ, блоків задач і

окремих задач. По суті функціональні задачі 1С відповідають конкретним функціям користувача.

Об'єктно-орієнтований підхід (ООП) передбачає проекту­вання інформаційної системи як сукупності об'єктів, що взаємо­діють один з одним, є екземплярами певного класу, причому кла­си створюють ієрархію. ООП відображує топологію об'єктно-орієнтованих мов високого рівня, як-от: Smalltalk, Object Pascal, С++, Ada тощо. Ці мови забезпечують можливість багаторазово­го використання створених раніше програмних компонентів, що полегшує процес створення і налаштовування програмного за­безпечення ІС. Це стає можливим завдяки тому, що дані та опе­рації розглядаються пов'язаними в одне ціле і приховані в окре­мих модулях -— об'єктах, доступ до яких здійснюється за до­помогою певних інтерфейсів. Перевага такого підходу полягає у тому, що дані захищаються від прямого доступу, а тому довільні зміни у внутрішньому поданні якоїсь структури даних не впли­вають на решту модулів, якщо не змінюється інтерфейс.

Принциповим питанням за об'єктно-орієнтованого підходу г визначення об'єктів (класів об'єктів), важливих для проектованої ІС. Ідентифікація об'єктів здійснюється через аналіз характерис­тик проблемної області і включає розпізнавання доречних інфор­маційних об'єктів, а також їхніх властивостей, функцій та подій, що стосуються розв'язуваної задачі.

Основні принципи ООП — абстрагування, обмеження доступу, модульність, ієрархічність, типізація, паралелізм, стійкість. Аб­страгування передбачає зосередження уваги на зовнішніх особ­ливостях об'єкта і дає змогу відокремити його суттєві характери­стики від несуттєвих. Обмеження доступу вимагає, щоб вибра­ний спосіб реалізації абстракції був схований і захищений для більшості об'єктів-користувачів, які можуть звертатися до даної абстракції. Модульність — це розділення програм на фрагменти, що окремо компілюються і мають між собою засоби сполучення. Структура модуля включає тіло модуля та інтерфейси)' частину. Ранжована або упорядкована система абстракцій утворює ієрархію. Видами ієрархії є просте успадкування — коли один клас об'єктів використовує структурну або функціональну частину одного іншого класу, та множинне успадкування — коли клас об'єктів успадковує характеристики декількох інших класів. Типізація — це обмеження, яке накладається на клас об'єктів і за­побігає взаємозаміні різних класів. Статична типізація встанов­лює незмінність типів усіх змінних і виразів уже під час компі­ляції програми, а динамічна дозволяє визначення типів під час виконання програми. Принципи успадкування та динамічної ти­пізації породжують властивість поліморфізму— певна об'явлена змінна може означати об'єкт будь-якого класу, який у свою чергу належить до певного суперкласу. Паралелізм характеризує мож­ливість одночасною функціонування об'єктів, а стійкість озна­чає можливість існування об'єкта у часі (пов'язана з технологією баз даних) і у просторі (у багатопроцесорних системах).

Процесно-орієнтований підхід до створення 1СМ передбачає дослідження та автоматизацію бізнес-процесів. що відбуваються на підприємстві. Під бізнес-процесом розуміється множина у просторі та послідовність у часі внутрішніх видів діяльності під­приємства (організації), яка закінчується реалізацією потрібного клієнту продукту або послуги. З погляду керування підприємст­вом (організацією) такий підхід точніше відображає і характери­зує особливості та зміст управлінської діяльності.

Для цілей автоматизації використовуються різні тини моде­лей, найбільш повна класифікація яких міститься у стандартах IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing DEFinition). IDEF розглядається як сімейство методів і технологій для ство­рення моделей складних систем і проектування комп'ютерних систем. Усього передбачалося створити 14 стандартів, у тому числі:

IDEF0 — Моделювання функцій;

IDEF1 — Інформаційне моделювання (з 1985 р. — ЮЕР1Х);

IDEFX — Моделювання даних;

IDEF2 — Динамічне моделювання (не став стандартом де-факто);

IDEF4 — Об’єктно-орієнтовані методи проектування та ін.

Стандарт IDEF0 створено на базі технології моделювання SADT (Structured Analysis & Design Technique), широко викорис­товуваної для розроблення комп'ютерних систем.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: