Лекція 5. Політична влада як соціальний феномен

Соціальна природа політичної влади. А. Грамши про «первинний факт політики». Етимологія слова «влада». «Політика як концентрований вияв економіки» та проблема дотримання принципу відокремленості бізнесу від політичної влади. Два основні варіанти розуміння терміна «влада». Джерела влади за Вебером (насильство, авторитет, право). П’ять характерних особливостей саме політичної влади, головна з них. Три теорії природи влади. Влада як «таємниця». Правильне ставлення до влади на думку М. Бердяєва.

Гілки влади та особливості їх функціонування. «Інституційний дизайн» і гілки влади як відображення устрою конкретних суспільств і політичних систем. Система «стримувань і противаг». Український і світовий досвід.

Легітимність та легальність влади. Визначення понять. Легітимність за М. Вебером і Д. Хелдом. Питання обґрунтованості легітимності влади в суспільстві (суб’єктивна та об’єктивна складові).

Проблема олігархії. Визначення понять «олігархія», «плутократія», «тимократія» (високий майновий ценз). Характерні риси олігархії. «Залізний закон олігархії» Р. Міхельса для великих соціальних організацій. Олігархія та олігархи на пострадянському просторі. «Бюрократичний капіталізм» у країнах колишнього СРСР.

Питання семінарського заняття:

1. Соціальна природа політичної влади.

2. Гілки влади та особливості їх функціонування.

3. Легітимність та легальність влади.

4. Проблема олігархії.

Дискусійні питання:

1. Чи існує ідеальний інституціональний дизайн?

2. Яким чином в Україні може бути вирішено проблему дублювання повноважень владних органів?

3. Чи відповідає істині «залізний закон олігархії» Р. Міхельса?

4. Чому «олігархами» найчастіше стають представники національних та ін. меншин? Яких саме меншин і з чим це може бути пов’язано? («Олігархи»: світові, російські, українські).

5. Проблема «демонтажу олігархії» в окремих країнах і в світі загалом: цілі, обґрунтованість необхідності, можливі механізми.

Можливі теми рефератів і завдань для самостійної роботи:

· Соціальна природа політичної влади.

· Система «стримувань і противаг»: світовий досвід і обґрунтованість для пострадянського простору.

· Легітимність влади: концептуальні аспекти.

· Олігархія в сучасному суспільстві: норма чи відхилення?

· Проблема «демонтажу олігархії» в окремих країнах і в світі загалом: цілі, обґрунтованість, можливі механізми.

Навчальна література:

1. Тощенко Ж.Т. Взаимодействие человека и власти – ключевая проблема политической социологии и политической практики / Ж.Т. Тощенко // Политическая социология: учеб. пособие / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – Гл. 4. – С. 52 – 66. https://www.twirpx.com/file/119731/ (с бесплатной регистрацией) или в библиотеке ДонНУ 2-й ч/з.

2. Тощенко Ж.Т. Человек и государство: формы, методы и проблемы взаимодействия / Ж.Т. Тощенко // Политическая социология: учеб. пособие / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – Гл. 7. – С. 100 – 118. https://www.twirpx.com/file/119731/ (с бесплатной регистрацией) или в библиотеке ДонНУ 2-й ч/з.

3. Виноградов В.Д. Власть, её носители и функции в обществе / В.Д. Виноградов // Политическая социология: учеб. пособие / В.Д. Виноградов, Н.А. Головин. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – Гл. 3. –С. 52 - 82. (в библиотеке ДонНУ научный абонемент, ч/з в библиотеке им. Н.К. Крупской).

4. Яковлев А.И. Разделение и взаимодействие властей: теория и практика. Ответственность властей за результаты своей деятельности / А.И. Яковлев // Политическая социология: учеб. пособие / А.И. Яковлев. - М.: Дашков и К°, 2009. – Гл. 14, 16. – С. 228-243, 247-263. (ч/з в библиотеках ДонНУ и им. Н.К. Крупской).

Рекомендована додаткова література:

 1. Балабанова Е.С. Экономические основания социальной власти: теоретическая модель социально-экономической зависимости // СоцИс. - 2006. - № 1. - С. 54-64. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/19085716.html
 2. Барсукова С.Ю. Россия: варианты институционального развития: "Участие бизнеса в политике: изменение правил (на примере финансирования избирательных кампаний и деятельности политических партий)" [Доклад]. – Режим доступа: https://www.ecsocman.edu.ru/text/16207550/
 3. Борланди М. Социология власти Габриэля Тарда // Социологический журнал. - 2008. №2. - С. 95-108 https://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_02_2008/07_Borlandi.pdf
 4. Бурлачук В. Десакрализация власти и современный политический кризис в Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. - № 3. – С. 95-105.
 5. Бурлачук В. Способы артикуляции власти, или символ в системе властных отношений // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - № 3. – С. 20-31.
 6. Висоцький О.Віртуальність як провідна форма легітимаційної політики в добу постмодерну // Політичний менеджмент. – 2008. - №6 (33). – С. 41 – 53.
 7. Дубовцев В.А. Природа “русской власти”: от метафор – к концепции / В.А. Дубовцев, Н.С. Розов // Полис. 2007. – № 3. С. 8-23. https://www.politstudies.ru/fulltext/2007/3/2.htm
 8. Зазнаев О.И. Типология форм правления: работа над ошибками // Полис. – 2006. – № 1. – С. 92-103.
 9. Зеленко Б.И. Финансово-промышленные группы в российском политическом процессе // СоцИс. - 2004. - № 5. - С. 108-112. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/18907691.html
 10. Зудин А.Ю. Олигархия как политическая проблема российского посткоммунизма // ОНС. - 1999. - № 1. - С. 45-65. https://www.ecsocman.edu.ru/text/17051243/
 11. Кива А.В. Российская олигархия: общее и особенное // ОНС. - 2000. - № 2. - С. 18-27. https://www.ecsocman.edu.ru/text/18169989/
 12. Кіндратець О.Українська інтелігенція і влада // Політичний менеджмент. – 2009. - №2 (35). – С. 46 – 55.
 13. Костюк К. Поиск эффективных институтов для России XXI века: "Будет ли в России демонтирована олигархическая система?" [Доклад]. – Режим доступа: https://www.ecsocman.edu.ru/text/16215215/
 14. Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2009. - Т. 12. - № 3. - С. 180-189. https://www.ecsocman.edu.ru/text/30657632/
 15. Крухмалёв А.Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России // СоцИс. – 2010. - № 2. - C. 20-29. https://www.isras.ru/socis_2010_02.html
 16. Лепехин В.А. От административно-политической диктатуры к финансовой олигархии // ОНС. - 1999. - № 1. - С. 66-82. https://www.ecsocman.edu.ru/text/18227615/
 17. Механик А.Г. Финансовая олигархия или бюрократия? Мифы и реалии российской политической власти // ОНС. - 1999. - № 1. - С. 39-44. https://www.ecsocman.edu.ru/text/18444278/
 18. Оболонский А.В. Советский режим: механика властвования // ОНС. - 2010. - № 3. - С. 135-151.
 19. Плискевич Н.М. «Власть–собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. - 2006. - Т. XV. - № 3. - С. 62-113. https://www.ecsocman.edu.ru/text/28325198/
 20. Рашковский Е.Б. Власть, человек и мысль: из политологических наблюдений над библейскими текстами // МЭиМО. - 2010. - № 4. - С. 101-107. https://www.ecsocman.edu.ru/text/33437508/
 21. Реутов Е.В. Региональные бизнес-сообщества: легитимация властных притязаний // СоцИс. - 2007. - № 6. - С. 72-78. https://www.ecsocman.edu.ru/text/19145682/
 22. Сергеев В.М. Проблема власти // Полис. – 2008. – № 2. – С. 179 – 181.
 23. Соловьев А.И. Колебательно-маятниковый механизм принятия государственных решений: к обоснованию когнитивной модели (I) // Полис. – 2005 – № 5. – С. 6-23.
 24. Тощенко Ж.Т. Социология власти: генезис идей // СоцИс. - 2004. - № 7. - С. 12-23.
 25. Фиглин Л.А. Информационно-аналитическая деятельность органов власти // СоцИс. - 2003. - № 6. - С. 126-129. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/17763960.html
 26. Фирстов П.А. Власть с позиции феноменологического анализа // Вестник РУДН. - 2005. - № 8. - С. 124-127. https://www.ecsocman.edu.ru/text/18979352/
 27. Цокур Є. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади // Політичний менеджмент. – 2009. - №3 (36). – С. 129 – 136.
 28. Цыганов В.В. Олигархия: сущность, цикличность, модификации в условиях глобализации / В.В.Цыганов, В.Л.Шульц // СоцИс. - 2009. - № 2. - С. 3-15. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/23496491.html

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: