double arrow

E) фотоэффект

$$$ 726

Бас кванттық сан нені анықтайды?

A) электронның атомдағы энергетикалық деңгейлерін

B) электронның орбиталдық импульс моментін

C) электронның меншікті импульс моментін

D) атомдағы электрондар санын

E) ядродағы нейтрондар санын

$$$ 727

Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 728

Қандай кванттық бөлшектер жүйесі Ферми-Дирак таралу функциясымен сипатталады?

А) Нөлдік спинді бөлшектер жүйесі

В) Бүтін спинді бөлшектер жүйесі

С) Жарты спинді бөлшектер жүйесі

D) Жоғары энергиялы бөлшектер жүйесі

Е) Бір-бірімен өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесі

$$$ 729

Металдардың sм және шала өткізгіштердің s электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?

A) σМ ~ 1/Т, σП = const

B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

C) σМ = const, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

D) σМ ~ 1/Т, σП ~ T

E) σМ ~ Т, σП ~ T2

$$$ 730

Химиялық таза жартылай шала өткізгіштегі негізгі ток тасымалдаушылардың концентрациясы неге тәуелді:

А) Оның тек химиялық табиғатына

В) Кристалдың пішіні мен өлшеміне

С) Тек қана температураға

D) Жартылай өткізгіштегі өріс кернеулігіне және температураға

Е) Заттың химиялық табиғаты мен температурасына

$$$ 731

Диэлектриктер үшін DЕ тыйым салу аймағының шамасы неге тең?

A) ΔЕ ~ 10 эВ

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ

C) ΔЕ ~ 100 эВ

D) ΔЕ ~ 10-23 эВ

E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ

$$$ 732

Шала өткізгіштер үшін DЕ тыйым салу аймағының шамасы неге тең?

A) ΔЕ ~ 10 эВ

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ

C) ΔЕ ~ 100 эВ

D) ΔЕ ~ 10-23 эВ

E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ

$$$ 733

Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің тыйым салынған аймақпен шектесетін валенттік аймағы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:

А) Диэлектрик

В) Шала өткізгіш

С) Металл

D) Диэлектрик немесе жартылай шала өткізгіш

Е) Металл немесе жартылай шала өткізгіш

$$$ 734

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы микрообъектінің кеңістіктің белгілі аймағында болу ықтималдығын анықтайды?

А) Толқындық функция

В) Координата

С) Толқындық функцияның модулінің квадраты

D) Импульс

Е) Энергия

$$$ 735

Суретте екі кристалдың электрондарының энергетикалық спектрі сызба түрінде көрсетілген. Олар заттың қандай түріне жатады – металдарға, шала өткізгіштерге, диэлектриктерге?

А) 1- диэлектрик, 2 – металл

В) 1- шала өткізгіш, 2-металл

С) Екеуі де металл

D) Екеуі де шала өткізгіш

Е) 1- диэлектрик, 2- шала өткізгіш

$$$ 736

Суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген.Олар заттың қандай түріне жатады?

 
 


Бос

аймақ

ЕF

ЕF

валентті

аймақ

А) 1- n-типті жартылай шала өткізгіш, 2-металл

В) 1- n-типті жартылай шала өткізгіш, 2- p-типті жартылай өткізгіш

С) 1- металл, 2- р-типті жартылай шала өткізгіш

D) Екеуі де меншікті жартылай шала өткізгіш

Е) 1- р-типті жартылай шала өткізгіш, 2- n-типті жартылай шала өткізгіш

$$$ 737

Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы jр және n-типті өткізгіштің потенциалы jn қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?

А) jр>0, jn >0

В) jр>0, jn<0

С) jр =jn

D) jр<0, jn >0

Е) jр=0, jn >0

$$$ 738

Кристалдағы рұқсат етілген энергетикалық аймақтың қасиеттері: 1- кристалда қанша атом болса әр аймақта сонша энергетикалық деңгей болады.; 2-аймақтағы деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-23эВ; 3-аймақтағы энергетикалық деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-2эВ; 4-аймақтың ені кристалдағы атомдар санына байланысты; 5- аймақтың ені атомдар санына байланысты емес:

А) 1, 2 және 5

В) 1, 3 және 4

С) 3 және 5

D) Тек 4

Е) Тек 5

$$$ 739

Ферми энергиясы қай формуламен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 740

Атом ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді?

А) Нейтрондар және электрондар

В) a – бөлшектер, нейтрондар, протондар

С) Электрондар, нейтрондар, протондар

D) Нейтрондар және протондар

Е) тек қана протондар

$$$ 741

Төмендегі табиғатта белгілі күштердің кейбір қасиеттері келтірілген:

1 – Алыстан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

2 – Қанығу қасиетіне ие

3 – Жақыннан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

4 - Орталық күштер

Осы қасиеттердің қайсысы ядролық күштерге тән:

А) 1 және 2

В) 2 және 3

С) 3 және 4

D) 1 және 4

Е) 2 және 4

$$$ 742

Li73 ядросының құрамы қандай?

A) 3 протон және 4 нейтрон

B) 3 протон және 3 электрон

C) 4 протон және 3 нейтрон

D) 3 протон және 7 нейтрон

E) 7 протон және 3 электрон

$$$ 743

Ядродағы нуклондардың арасында әсерлесудің қай түрі байқалады?

A) электрмагниттік

B) гравитациялық

C) күшті

D) әлсіз

E) кулондық

$$$ 744

Аннигиляция мына түрде болады:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 745

ядролық реакциясының нәтижесінде қандай бөлшек пайда болады?

А) Протон

В) Нейтрон

С) a - бөлшек

D) - квант

Е) Электрон

$$$ 746

ядролық реакциясынан пайда болатын бөлшектің Z зарядтық саны мен А массалық саны неге тең?

А) Z =5, А=11

В) Z =3, А = 7

С) Z =1, А = 1

D) Z =0, А = 12

Е) Z =0, А = 1

$$$ 747

Ядроның байланыс энергиясының формуласын көрсетіңіз:

A) mЯ – [Z· mp + (A-Z)·mn]

B) { [Z· mp + (A-Z)·mn]–mЯ}·c2

C) { mЯ – [Z· mp + (A-Z)·mn]}·c2/A

D) mЯ· c2

E) (mp + mn)· c2

$$$ 748

Радиоактивті ыдырау заңы қандай формуламен өрнектеледі?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 749

Радиоактивті заттың активтілігі дегеніміз:

А) Уақыт бірлігінде затта болатын ыдырау саны.

В) Бірлік уақыттағы затпен сәулеленетін бөлшектердің қорытқы энергиясы.

С) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.

D) Радиоактивті ядроның орташа өмір сүру уақыты.

Е) Ядроның бастапқы санының 1% -і кеміген кездегі ыдырау саны.

$$$ 750

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды неге тең?

А) Элементтің ядролар санының рет кемитін уақыты.

В) Бірлік уақыттағы затта болатын ыдырау саны.

С) Ядроның бастапқы санының 1% -і кеміген кездегі ыдырау саны.

D) Радиоактивті ядроның орташа өмір сүру уақыты.

Е) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.

$$$ 751

Радиоактивті элементтің Т жартылай ыдырау периоды мен l ыдырау тұрақтысының арасында қандай байланыс бар?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 752

полоний изотопының a -ыдырауынан кейін Z- зарядтық саны және А – массалық саны қандай атом ядросы пайда болады:

A) Z=84, А=210

B) Z=82, A=210

C) Z=80, A=214

D) Z=80, A=210

E) Z=82, A=214

$$$ 753

Радиоактивті элементтен 10 секунд уақыт ішінде радиоактивті изотоптың 106 ядросы ыдыраса, радиоактивті элементтің активтілігі қандай болады? Берілген уақыт аралығындағы активтілікті тұрақты деп есептеу керек:

A) 106 Бк

B) 1 Бк

C) 10-5 Бк

D) 105 Бк

E) 107 Бк

$$$ 754

Радиоактивті изотоптың ыдырау тұрақтысы 0,1×10-3 с1-ге тең. Оның жартылай ыдырау периоды неге тең?

A) »6,9×103 с

B) »0,14×10-3 с

C) 104 с

D) 6,93 с

E) 1,4 с

$$$ 755

Х ядросы позитрон шығару арқылы радиоактивті өзгерді. Пайда болған У ядроның сипаттамалары қандай:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 756

α-ыдырау

1 энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен

2 сызықты энергетикалық спектрімен

3 ядроның зарядтық саны өзгерісімен

4 ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады:

А) 1,2 және 4

В) 1,3 және 4

С) 2,3 және 4

D) 1 және 3

Е) 1 және 4

$$$ 757

Бұрыштық үдеудiң өлшем бiрлiгi:

A) м/с

B) рад/с

C) м/с2

D) м.с

E) рад/с2

$$$ 758

Бiр моль идеал газ бастыпқы P,V,T параметрiмен р = const күйде 3V көлемiне дейін ұлғаяды. Осында газ қандай жұмыс iстейдi?

A) 2PV

B) 5PV

C) 4PV

D) 3PV

E) PV

$$$ 759

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

$$$ 760

Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

A) Магнит өріс индукцияларының мәндері бірдей нүктелерді қосатын сызықтар.

B) Магнит өріс индукциясының мәні кіші нүктесінен индукциясының мәні үлкен нүктесіне баратын сызықтар.

C) Магнит өріс индукциясының мәні үлкен нүктесінен индукциясының мәні аз нүктесіне баратын сызықтар.

D) Магниттің солтүстік және оңтүстік полюстерін қосатын сызықтар.

E) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетін сызықтар.

$$$ 761

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:

A) Ауырлық күші.

B) Лоренц күші.

C) Үйкеліс күші.

D) Гравитациялық күш.

E) Квазисерпімді күш.

$$$ 762

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

A) Толқын пакетінің жылдамдығы.

B) Толқын фазасының таралу жылдамдығы.

C) Толқын тобының жылдамдығы.

D) V = C.

E) Екінші ретті толқынның жылдамдығы.

$$$ 763

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

A) 5/2RT

B) 3/2кT

C) 3/2RT

D) RT

E) 2RT

$$$ 764

Эйнштейннiң фотоэффект теңдеуi қай заңға негiзделедi?

A) Стефан - Больцман заңы

B) Ньютонның екiншi заңы

C) Энергияның сақталу заңы

D) Масса мен энергияның қарым-қатынас заңы

E) Импульстiң сақталу заңы

$$$ 765

Формалары және өлшемдері бірдей екі дене бастапқы Т0 температураға дейін қыздырылды. Олар бір-бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірік салқындайды:

A) аw, т –жұтылу қабілеті үлкен дене.

B) аw, т –жұтылу қабілеті үлкен дене қызады, басқасы салқындайды.

C) Жұтылу қабілеті аз дене.

D) Екі дене бірдей салқындайды.

E) Екеуі де салқындамайды.

$$$ 766

Ядродағы нуклондар қандай бөлшектермен алмаса отырып, әсерлеседі:

A) Электрондармен.

B) - мезондармен.

C) Фотондармен.

D) - мезондармен.

E) Нейтринолармен.

$$$ 767

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес келеді: 1) Периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш сырттан алынған энергияны толығымен жұмысқа айналдыруы мүмкін емес. 2) Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес. 3) Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады. 4) Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін.

A) 1 және 3.

B) Тек қана 1.

C) 1 және 2

D) Тек қана 3.

E) 2 және 4 .

$$$ 768

Изотоптар деп мына атом ядроларын айтады:

A) А, N және Z әртүрлі, мұндағы N = A - Z нейтрондар санын анықтайды

B) N бірдей, бірақ А және Z әртүрлі

C) А бірдей, бірақ Z әртүрлі

D) зарядтық сандары Z бірдей, бірақ массалық сандары А әртүрлі

E) А және Z бірдей, бірақ жартылай ыдырау периоды Т әртүрлі

$$$ 769

Қыздырғыштың температурасы 2270 С, ал салқындатқыштың температурасы 270С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз:

A) 0,88.

B) 0,7.

C) 0,4.

D) 1.

E) 0,5.

$$$ 770

Кернеу 100 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең:

A) 1 кОм.

B) 2 Ом.

C) 100 Ом.

D) 0,5 Ом.

E) 2 кОм.

$$$ 771

Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:

A) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

B) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

C) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

D) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

E) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы бөгде күштердің істеген жұмысы.

$$$ 772

Кедергiсi 30 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

A) 6 Дж

B) 24 Дж

C) 12 Дж

D) 18 Дж

E) 1 Дж

$$$ 773

Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 м/с2 үдеумен қандай уақыт iшiнде 30м жол жүредi:

A) 5 с

B) 0,5 с

C) 100 с

D) 1000 с

E) 10 с

$$$ 774

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары үш есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай?

A) 4 есе өседi

B) 2 есе өседi

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

$$$ 775

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:

A) 45 кПа.

B) 65 кПа.

C) 10 кПа.

D) 35 кПа.

E) 70 кПа.

$$$ 776

2 мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей. Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiне қарағанда 2 есе көп.Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең?

A) 1

B) 4

C) 1/4

D) 2

E) ½

$$$ 777

Газдардағы электр тогы өтуiн ….. деп атайды.

A) термоэлектрондық эмиссия

B) газдық разряд

C) электролиз

D) термоэлектрлiк

E) қоспалы өткiзгiштiк

$$$ 778

магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:

A) Берілген нүктеде орналасқан токтың Idℓ элементіне әсер ететін максимал күш.

B) Магнит моменті бірге тең, өрістің берілген нүктесінде орналасқан контурға әсер ететін, максимал айналдырушы момент.

C) Күш сызықтарына перпендикуляр, бірлік аудан арқылы өтетін магнит өрісінің күш сызықтарының толық саны .

D) Заттың бірлік көлемдегі қорытқы магнит моменті.

E) Зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін максимал күш.

$$$ 779

Егер тiзбектi 0,2 с iшiнде айырғанда катушкада 10 В-қа тең болатын өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

A) 5 Вб

B) 2 Вб

C) 10 Вб

D) 4 Вб

E) 8 Вб

$$$ 780

Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады:

A) М = F·r.

B) M = mg.

C) M = Kx sinφ.

D) M = -mg l sinφ.

E) M = LJ.

$$$ 781

Бор теориясы бойынша, атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

A) u ~ r2

B) u ~ r

C) u ~ r3

D) u ~ 1/r2

E) u ~ 1/r

$$$ 782

Өзінің табиғаты бойынша фотон:

A) Гравитациялық өрістің кванты.

B) Кристалл торларының жылулық тербелісінің кванты.

C) Электромагниттік өрістің кванты.

D) Электростатикалық өрістің кванты.

E) Ядролық күштер өрісінің кванты.

$$$ 783

Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па):

A) 0,83 кДж.

B) 830 кДж.

C) 8,3 кДж.

D) 83 кДж.

E) 0,083 кДж.

$$$ 784

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуi 1,2 В болады. Конденсатордың сиымдылығы қандай?

A) 24 пФ

B) 20 нФ

C) 2 мкФ

D) 5 пФ

E) 12 пФ

$$$ 785

Бірінші конденсатордың сыйымдылығы 0,5 мкФ, ал екіншісінікі – 5 мкФ. Екеуі де бірдей 15 мкКл заряд жинау үшін, олардың пластиналарына қандай кернеу беру керек:

A) 3 В және 30 В.

B) 30 В және 300 В.

C) 30 В және 3 В.

D) 10 В және 100 В.

E) 0,03 В және 0,3 В.

$$$ 786

Массасы 2 т дене қандай биiктiкте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады?

A) 10 м

B) 5 м

C) 0,5 м

D) 50 м

E) 0,05 м

$$$ 787

Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынының жылддамдығын анықтау керек:

A) 4,52м/с

B) 16,46м/с

C) 2,71м/с

D) 10,84м/с

E) 5,42м/с

$$$ 788

Көлемі 83 дм3 түтікте температурасы 270С массасы 20 г сутегі бар. Оның қысымын анықта:

A) 5,4×104Па.

B) 3×105Па.

C) 6×105Па.

D) 2,7×104Па.

E) 600 Па.

$$$ 789

Біртекті диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы:

A) Электр сыйымдылық.

B) Диэлектрлік өтімділік.

C) Магниттік өтімділік.

D) Электрлік тұрақты.

E) Потенциал.

$$$ 790

Ферми-Дирактың таралу функциясымен қандай кванттық бөлшектер сипатталады?

A) Бүтін санды спині бар бөлшектер жүйесі

B) Жарты бүтін спині бар бөлшектер жүйесі

C) Өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесі

D) Энергиясы өте жоғары бөлшектер жүйесі

E) Нолдік спині бар бөлшектер жүйесі

$$$ 791

Әртүрлi температурада өзiне түсетiн түрлi жиiлiктегi сәулелердi толық жұтатын дене ... деп аталады.

A) қара

B) серпiмдi емес

C) серпiмдi

D) сұр

E) абсолют қатты

$$$ 792

Радиоактивтік ыдырау заңын көрсетіңіз

A) N0/2 = N0.exp(-λt);

B) τ = 1/λ;

C) N = N0.exp(-λt);

D) T = ℓn2 /λ;

E) A = dN/dt.

$$$ 793

16. Идеал газдың адиабата теңдеуін көрсетіңіз

A) PVγ = const

B) PV = nRT

C) P(V2 - V1) = A

D) PV = const

E) (P +)(V – b) = RT

$$$ 794

Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап:

A) 325 K.

B) 315 K.

C) 300 K.

D) 320 K.

E) 330 K.

$$$ 795

А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА = АС)?

A) EА = EС

B) EА = 1/2 EС

C) EА = 4 EС

D) EА = 2 EС

E) EА = 1/4 EС

$$$ 796

Кернеуi 40 В ток көзiне сыйымдылығы 500 мкФ жалғанған конденсатор қандай заряд алады?

A) 12,5мКл

B) 80мКл

C) 20мКл

D) 40мКл

E) 60мКл

$$$ 797

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

A) 4 А

B) 2 А

C) 8 А

D) 1 А

E) 3 А

$$$ 798

Трамвай вагоны бұрылыста модулi тұрақты болған 5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер жолдыңң қисықтық радиусын 50м болса, оның центрден тепкiш үдеуi неге тең?

A) 0,5м/с2

B) 0,1м/с2

C) 5 м/с2

D) 2,5м/с2

E) 10м/с2

$$$ 799

Индукциясы 4 мТл бiртектi магнит өрiсiне протон 5×105 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып кiрген. Шеңбер бойымен бiр толық айналымда протон үстiнен өрiс қандай жұмыс атқарады?

A) 200 Дж

B) 0 Дж

C) 20 Дж

D) 2p×200 Дж

E) 2p×20 Дж

$$$ 800

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:

A) ω < ω 0.

B) ω → ∞.

C) ω → 0.

D) ω = ω 0.

E) ω> ω 0.

$$$ 801

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді:

A) m есе кемиді.

B) есе артады.

C) Өзгермейді.

D) m есе артады.

E) Маятниктің геометриялық өлшемдеріне байланысты өзгереді.

$$$ 802

Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар қабілетті:

A) Радиотолқындарды жұтуға.

B) Толық ішкі шағылу құбылысын жүзеге асыруға.

C) Екінші ретті жұтылуды жүзеге асыруға.

D) Поляризация жазықтығын айналдыруға.

E) Энергияны жұтады.

$$$ 803

Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады:

A) Перпендикуляр бағыттағы, бүтін жиілікті, Dj фазалар айырымы тұрақты.

B) Бір бағыттағы, бірдей жиілікті, Dj фазалар айырымы тұрақты.

C) Перпендикуляр бағыттағы, жиіліктері бірдей, фазалар айырымы тұрақты.

D) Бір бағыттағы, жиіліктерінің бір - бірінен шамалы өзгерісі бар (w1»w2).

E) Бір бағыттағы, бүтін жиілікті, фазалар айырымы нөлге тең.

$$$ 804

Төмендегі ядролардың қайсысы изотондар?

A) H21 ; He42.

B) O168, O178.

C) H21, He42.

D) C136 , N147.

E) Ar4018, Ca4020.

$$$ 805

Жоғары вертикаль лақтырылған дененiң жылдамдығы 9,8 м/с, лақтырылған нүктеге қайту үшiн қандай уақыт қажет?

A) 6с

B) 10с

C) 2с

D) 1с

E) 4с

$$$ 806

Абсолют қара дененің температурасын төрт есе арттырғанда оның энергетикалық жарқырауы неше есе өзгереді?

A) 256 есе артады

B) 64 есе артады

C) 16 есе артады

D) 4 есе артады

E) 2 есе артады

$$$ 807

Ядродағы байланыс заңы немен анықталады?

A) ядро массасымен

B) протон және нейтрон массаларының қосындысынан

C) протон және нейтрон массаларының қосындыларының айырмашылығынан

D) протон және нейтрон,ядро массаларының айырмашылықтарының қосындысымен

E) протон және нейтрон массаларының қосындыларымен және ядро массасының айырмасымен

$$$ 808

Ыдырау тұрақтысы λ=0.1ℓn2 c-1 -ге тең радиактивтi ыдыраудың жартылай ыдырау периоды Т-ны тап:

A) 10с

B) 100с

C) 0,1с

D) 1с

E) 50с

$$$ 809

Э.к.к 8 В болатын, iшкi кедергiсi 1 Ом электр тiзбегiне, 3 Ом сыртқы кедергiнi қоссақ, онда тiзбектiң сыртқы бөлiгiне түскен кернеудiң мәні қандай?

A) 6 В

B) 8 В

C) 2 В

D) 16

E) 4 В В

$$$ 810

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi

A) 9 есе азаяды

B) 3 есе артады

C) өзгермейдi

D) 9 есе артады

E) 3 есе азаяды

$$$ 811

Әрқайсысының ЭҚК-i 1,5 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергi қосылған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?

A) 1 А

B) 0,5 А

C) 6 А

D) 9 А

E) 1,5 А

$$$ 812

Қаттылығы k = 2кН/м болған пружинаны 2см. созу үшiн оған қандай күштен әсер ету керек?

A) 0

B) 40 Н

C) 0,6Н

D) 80 Н

E) 60 Н

$$$ 813

Идеал газдың көлемi 7 есе өсiп, абсалют температурасы 7 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi?

A) 7 есе кемидi

B) 49 есе өседi

C) 7 есе өседi

D) 49 есе кемидi

E) өзгермейдi

$$$ 814

Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 2 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:

A) 16Вб.

B) 8Вб.

C) 6Вб.

D) 0.

E) 4Вб.

$$$ 815

2 А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурды индуктивтiлiгi:

A) 12 Гн

B) 16 Гн

C) 8 Гн

D) 4 Гн

E) 2 Гн

$$$ 816

x = Аcos(wt-кх) теңдеуі қума толқындарды өрнектей ме, әлде көлденең толқындарды өрнектей ме ?

A) Қума және көлденең толқындарды

B) Тек көлденең толқындарды

C) Беттік толқындарды

D) Тек қума толқындарды

E) Тұрғын толқындарды

$$$ 817

Жұтылу коэффициенті … тәуелді.

A) Жарық толқынының ұзындығынан, заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық куйіне

B) Түскен толқынның энергиясына

C) Заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық күйіне

D) Жарық толқынының ұзындығына және толқынның жылдамдығына

E) Заттың массасына

$$$ 818

Ядроның размері:

A) r~10 – 15см.

B) r~10 - 10м.

C) r~10 - 15м.

D) r~1А0.

E) r~10 -6м.

$$$ 819

Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде?

A) Диэлектриктің бетінде байланысқан зхарядтар пайда болады

B) Диэлектрик зарядталады

C) Диэлектрикте электр өрісі болады

D) Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады

E) Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолге тең болады

$$$ 820

Электродта 660 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.

A) 2 МКл

B) 200 кКл

C) 1 МКл

D) 3,3 МКл

E) 6,6 МКл

$$$ 821

Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең:

A) 0,25 Ом.

B) 4 Ом.

C) 0,5 Ом.

D) 3 Ом.

E) 1 Ом.

$$$ 822

Де Бройль толқынының жиілігі ν= 600 МГц болса, микробөлшектің энергиясы шамамен тең:

A) 10-42 Дж.

B) 6×10-28 Дж.

C) 2×10-42 Дж.

D) 20×10-26 Дж.

E) 40×10-26 Дж.

$$$ 823

Егер дененiң кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсi қалай өзгередi?

A) 4 есе кемидi

B) өзгермейдi

C) 2 есе кемидi

D) 2 есе артады

E) 4 есе артады

$$$ 824

Дене 25 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседi. Ауаның кедергiсiн ескермеңiз:

A) 25 м/с

B) 12,5 м/с

C) 50 м/с

D) 30 м/с

E) 5 м/с

$$$ 825

Егер сыртқы күштiң әсерiнсiз дененiң инерция моментi 2 есе азайса, онда айналушы дененiң импульс моментi қалай өзгередi?

A) 2 есе кемидi

B) 4 есе артады

C) өзгермейдi

D) 2 есе артады

E) 4 есе кемидi

$$$ 826

Консервативті күш дегеніміз:

A) Бағыты қозғалмайтын центрден өтетін, шамасы осы центрге дейінгі қашықтыққа тәуелсіз болатын күш.

B) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш .

C) Өрістің барлық нүктелеріндегі бағыттары бірдей күш.

D) Шамасы және бағыты жағынан өрістің барлық нүктесінде бірдей болатын күш.

E) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелді жұмыс жасайтын күш.

$$$ 827

2 нүктелi зарядтарды диэлектрик өтiмдiлiгi 3-ке тең болған майға салып арақашықтарын 4 есе кемiтсе олардың өзара әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) өзгермейдi

B) 16/3 есе кемидi

C) 4/3 есе кемидi

D) 4/3 есе өседi

E) 16/3 есе өседi

$$$ 828

Ферромагниттiк күй жойылатын температура қалай аталады?

A) балқу температурасы

B) кризистiк температура

C) Дебай температурасы

D) Кюри температурасы

E) шық нүктесi (температурасы)

$$$ 829

Катушкадағы ток күшi 5 секундта 5 А жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қандай болады?

A) 10 В

B) 62,5 В

C) 0,08 В

D) 4 В

E) 0,4 В

$$$ 830

Тізбекте кернеу резонансы ….. қосылғанда пайда болады

A) L, C - параллель.

B) R, L - тізбектеліп.

C) R, L ,C - параллель.

D) R, C - тізбектеліп.

E) R, L, C - тізбектеліп.

$$$ 831

Толқындық өріс, бұл:

A) Толқындар тарамайтын орта.

B) Серпімді толқындар таралатын орта.

C) Қатты дене.

D) Электромагниттік өріс.

E) Сұйықтар.

$$$ 832

Берiлген қос шамалардың қайсысынан гармониялық тербелiс амплитудасының мәнiн анықтауға болады:

A) Максимал жылдамдық пен ығысу

B) Потенциялдық энергия мен жиiлiк

C) Бастапқы фаза және уақыт

D) Тербелiс периоды мен ығысу

E) Циклдiк жиiлiк пен максимал үдеу

$$$ 833

Бөгеттен байқалатын жарықтың дифракция құбылысы қандай шарт кезiнде ықтималды болады?

A) жауаптар iшiнде дұрысы жоқ.

B) d<<l

C) Бөгет өлшемi d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (λ~d) болған кезде

D) d>>l

E) d~ , мұндағы L – саңылаудан бақыланатын нүктеге дейiнгi аралық

$$$ 834

Паули принципіне сәйкес

A) Кванттық жүйеде спиндері бірдей екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес

B) Кванттық жүйеде үш кванттық сандарының жиыны бірдей күйде екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес

C) Кванттық жүйеде екі кванттық сандарының жиыны бірдей күйде екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес

D) Кванттық жүйеде төрт кванттық сандарының жиыны бірдей күйде екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес

E) Координаты мен импулсінің мәндері бір мезгілде дәл анықталатын микробөлшек күйінің болуы мүмкін емес

$$$ 835

Ядроның меншікті байланыс энергиясы бай) массалық А санмен қалай байланысқан:

А) А- ның артуымен А = 60 80-ге дейін артады да содан соң тұрақты болып қалады.

B) A = 4060-қа дейін артады да содан соң кемиді.

C) А –ға байланыссыз.

D) А-ның артуымен баяу артады.

E) А-ның артуымен баяу кемиді.

$$$ 836

ZXA радиоактивтік ядро позитрон шығарып ыдырады. Балалық ядроның таңбасын жазу керек

A) Z-1YA .

B) Z+1YA

C) ZYA-1 ;

D) Z+1YA-1 ;

E) ZYA+1 ;

$$$ 837

Изобар деп мына атом ядроларын айтады:

A) Зарядтар саны Z бірдей, бірақ массалар саны А әртүрлі

B) А, N және Z бірдей, мұндағы N = A - Z нейтрондар санын анықтайды

C) А және Z бірдей, бірақ жартылай ыдырау периоды Т әртүрлі

D) А бірдей, бірақ Z әртүрлі

E) N бірдей , бірақ А және Z әртүрлі

$$$ 838

Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1.

A) 6×1023

B) 1023

C) 12×1023

D) 12×1026

E) 2×1023

$$$ 839

Батарея тұйықталғанда ЭҚК 15 В, сыртқы кедергі 6 Ом, ток күші 2 А болды. Қысқаша тұйықталу кезіндегі батареядағы ток:

A) 2,5 А.

B) 1,1 А.

C) 10А.

D) 2,75 А.

E) 5,5 А.

$$$ 840

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады?

A) ток күшi

B) ток тығыздығы

C) кедергi

D) электрсиымдылығы

E) кернеу

$$$ 841

1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал жазықтықтардың потенциалдары j1 =3.00В, j2 =3.05 В. Жазықтықтардың арасы 0,5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, векторының бағытын көрсетіңіз.

A) 10 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

B) 100 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

C) 10 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

D) 0,1 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

E) 0,1 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

$$$ 842

Нүкте тұрақты жылдамдықпен шеңбер бойымен қозғалады. Егер нүктенің жылдамдығы 5 есе көбейсе, үдеуі қалай өзгереді:

A) 25 есе көбейеді.

B) 5 есе көбейеді.

C) 5 есе азаяды

D) Өзгермейді.

E) 25 есе азаяды.

$$$ 843

Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс:

A) Өздікиндукция.

B) Магниттік индукция.

C) Электростатикалық индукция.

D) Электромагниттік индукция.

E) Индуктивтік.

$$$ 844

Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны dФ/dt = 0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қандай болады?

A) 0,06 В

B) 0,03 В

C) 0,6 В

D) 3 В

E) 0,3 В

$$$ 845

Протон магнит өрiсiне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кiредi. Магнит өрiсiнде протон қалай қозғалады?

A) магнит индукциясы векторы бойымен, кемiмелi

B) магнит индукциясы векторы бойымен, үдемелi

C) спираль бойымен

D) шеңбер бойымен

E) инерция бойынша

$$$ 846

Массасы m = 5 кг дене S = Asinwt заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы А = 5 см және ω=π рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/2 с өткенен кейінгі денеге әсер ететін кұшті анықта:

A) –0,25 Н

B) –2,46 Н

C) 0,25 Н

D) 0

E) 2,46 Н

$$$ 847

Параметрлері бірдей екі тербелмелі контурдың конденсаторлары ЭҚК әртүрлі батареядан зарядталынды. Контурдың еркін тербелмелісіне қалай әсер етеді:

A) Ешқандай.

B) Тербеліс периоды бойынша ажыратылады.

C) Тербеліс жиіліктері бойынша ажыратылады.

D) Тербеліс амплитудасы бойынша ажыратылады.

E) Тербеліс амплитудалары бірдей .

$$$ 848

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды:

A) A0 ebt.

B) A0(1-e-bt).

C) А0/r.

D) A0 e -bt/2.

E) A0 e -bt.

$$$ 849

Жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады:

A) Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші n = 1 тең болғанда.

B) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болғанда.

C) Жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға шектік бұрышпен түскенде.

D) Дифракция құбылысы байқалғанда.

E) Жарық оптикалық тығыздығы аз ортадан оптикалық тығыздығы көп ортаға шектік бұрышпен түсіп өткенде.

$$$ 850

Электромагниттiк сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткiзгiш немесе диэлектрик iшiндегi электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркiн күйге өтуi ... деп аталады.

A) Холл эффектiсi

B) iшкi фотоэффект

C) Комптон эффектiсi

D) Керр эффектiсi

E) сыртқы фотоэффект

$$$ 851

Радиоактивтілік дегеніміз:

A) Атом ядроларының элементар бөлшектермен атқылау нәтижесінде басқа түріне өтуі.

B) Атом ядроларының элементар бөлшектер шығара отырып, өздігінен басқа түріне өтуі.

C) Атом ядроларының α-бөлшектермен атқылау нәтижесінде түрленуі.

D) Атом ядроларының элементар бөлшектермен немесе басқа ядролармен әсерлесу процессі .

E) Ауыр элемент ядросының жеңілдеу элемент ядросына ыдырауы.

$$$ 852

α-сәуле – бұл ... ағыны

A) нейтрондар

B) гелий ядроларының

C) протондар

D) электрондар

E) фотондар

$$$ 853

Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын v1 = 40км/сағ –тан v2 = 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табу керек .

A) 27,8кН.

B) 1,4 кН.

C) 2,8 кН.

D) 20 кН.

E) 10 кН.

$$$ 854

Изотермалық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз

A) dQ = dA

B) dQ = dU

C) Cp = Cv+R

D) dA = -dU

E) dQ = dU+dA

$$$ 855

Жарық фотондар түрінде тарайды деген гипотезаны кім ұсынды?

A) Комптон

B) де Бройль

C) Эйнштейн

D) Бор

E) Планк;

$$$ 856

Теннис добы вертикаль жоғары 12 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерiлу биiктiгiн анықтаңыз:

A) 6 м

B) 12 м

C) 7,2 м

D) 24 м

E) 0,6 м

$$$ 857

Екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда кедергi 27 Ом , ал паралель жалғағанда 6 Ом болды. Жеке өткiзгiштердiң кедергiсi қандай?

A) 19 Ом, 8 Ом

B) 36 Ом,18 Ом

C) 38 Ом,16 Ом

D) 9 Ом,6 Ом

E) 18 Ом,9 Ом

$$$ 858

Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз.

A) Е0 = Е/εε0

B) Е0 = Е/ε

C) Е0 = ε Е

D) Е0 = Е

E) Е0 = ε0ε Е

$$$ 859

Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп 1 с жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді:

A) 1 Н.

B) 0,1 Н.

C) 10 Н.

D) 0,5 Н.

E) 2 Н.

$$$ 860

Берiлген формулалардың қайсысы мына аңықтамаға сәйкес келедi: жүйеге берiлген жылу мөлшерi жүйенiң iшкi энергиясының өсуi мен жүйенiң сыртқы денелердiң үстiнен орындайтын жұмысқа жұмсалады.

A) Q = ΔU+A

B) ΔQ = 0

C) Q = A

D) U = A

E) Q = cmΔT

$$$ 861

Егер конденсатор астарындағы потенциалдар айырмасың 4 есе өсiрсе, оның электр сиымдылығы қалай өзгередi?

A) 4 есе кемидi

B) 4 есе өседi

C) өзгермейдi

D) 2 есе кемидi

E) 2 есе өседi

$$$ 862

Идеаль газдың көлемi 5 есе артып, температурасы 5 есе кемiгенде , қысымы қалай өзгередi:

A) 25 есе артады

B) 5 есе кемиді

C) 5 есе артады

D) 10 есе кемиді

E) өзгермейді

$$$ 863

x = Аcos(wt-кх) теңдеуі бойлық толқындарды cипаттай ма, әлде көлденең толқындарды cипаттай ма?

A) Тек бойлық толқындарды

B) Тек көлденең толқындарды

C) Бойлық және көлденең толқындарды

D) Тұрғын толқындарды

E) Беттік толқындарды

$$$ 864

Интерференция максимумы бақыланады:

A) Когерентті толқындардың тербелу фазалары әр түрлі нүктелерде.

B) Тең болатын нүктелерде.

C) Когерентті толқындардың тербелу фазалары бірдей нүктелерде.

D) Когерентті емес толқындардың тербелу фазалары әр түрлі нүктелерде.

E) Когерентті емес толқындардың тербелу фазалары бірдей нүктелерде.

$$$ 865

Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым:

A) Гюйгенс.

B) Гук.

C) Максвелл.

D) Ньютон.

E) Эйнштейн.

$$$ 866

Толқындар когеренті деп аталады, егер:

A) Олар бойлық толқын болса.

B) Олардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы тұрақты болса

C) Олардың жиіліктері мен амплитудалары бірдей болса

D) Олар көлденең толқын болса.

E) Олардың жылдамдығы мен жиілігі бірдей болса

$$$ 867

Берілген n мәндегі атомдағы күйде неше электрон орналаса алады?

A) (2n+1)2

B) n2

C) 2n2

D) 2n

E) 2n-1

$$$ 868

Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/с және км/сағ-пен анықтаңыз.

A) 0,8 м/с ; 4,8 км/сағ.

B) 1,30 м/с; 4,8 км/сағ.

C) 1,33 м/с ; 4,8 км/сағ.

D) 4,3 м/с ; 0,8 км/сағ.

E) 8 м/с; 8 км/сағ.

$$$ 869

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек ?

A) 1,5 есе кемітеді

B) 6 есе арттырады

C) 6 есе кемітеді

D) 1,5 есе арттырады

E) 3 есе кемітеді

$$$ 870

Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең:

A) 1 Ом.

B) 0,25 Ом.

C) 4 Ом.

D) 3 Ом.

E) 0,5 Ом. + 2 деңгей

$$$ 871

Дене 15 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседi. Ауаның кедергiсiн ескермеңiз:

A) 7,5 м/с

B) 8,5 м/с

C) 1,5 м/с

D) 5 м/с

E) 15 м/с

$$$ 872

Массасы 2кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпiмсiз деп алып соқтыққаннан кейiнгi шарлардың жылдамдықтарын анықта:

A) 4м/с

B) 16м/с

C) 2м/с

D) 8м/с

E) 3м/с

$$$ 873

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екi есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай?

A) 4 есе өседi

B) 2 есе өседi

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi +

$$$ 874

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:

A) 45 кПа.

B) 65 кПа. 1

C) 10 кПа.

D) 35 кПа.

E) 70 кПа.

$$$ 875

2 мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей.Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiнен 2 есе үлкен.Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең?

A) 1

B) 4

C) ¼

D) 2

E) ½

$$$ 876

Газдардағы электр тогы өтуiн ….. деп атайды.

A) термоэлектрондық эмиссия

B) газдық разряд +

C) электролиз

D) термоэлектрлiк

E) қоспалы өткiзгiштiк

$$$ 877

Егер тiзбектi 0,2 с iшiнде айырғанда катушкада 10 В-қа тең болатын өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

A) 5 Вб

B) 2 Вб

C) 10 Вб

D) 4 Вб

E) 8 Вб

$$$ 878

Uс = 30 В, UR = 10 В АВ бөлігінде кернеу неге тең?

A) 10,7 В.

B) 31, 6 В.

C) 40,6 В.

D) 3 В.

$$$ 879

Қалыпты емес дисперсияның құбылысын зерттеген:

A) Рождественский.

B) Лоренц.

C) Ньютон.

D) Максвелл.

E) Эйнштейн.

$$$ 880

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуi 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?

A) 0,02 мкФ.

B) 0,2 мкФ.

C) 2,0 мкФ.

D) 12 мкФ.

E) 2,4 мкФ.

$$$ 881

Автомобильдің қозғалысқа кеткен уақытының бірінші жартысында 100 км/сағ жылдамдықпенал екінші жартысында 50 км/сағ жылд


Сейчас читают про: