double arrow

Тема 6. Виявлення та розслідування розкрадань грошових коштів, що вчиняються обліково-бухгалтерськими працівниками

Консорциум

ЗАО

ИТД

ООО

ОАО

3. Фирмы в модели кругооборота ресурсов, продуктов и доходов...

  • предлагают ресурсы на рынке ресурсов
  • не принимают участия
  • предлагают товары и услуги на рынке продуктов
  • покупают ресурсы на рынке ресурсов

4. Какое из нижеперечисленных бизнес-объединений является временным:

Картель

Синдикат

Трест

5. Форма предпринимательства, которая не получила распространения в России:

Хозяйственные общества

Партнерства ( товарищества)

Индивидуальные предприятия

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Основні вимоги, що ставляться до ведення касових операцій. Порядок ведення касової книги.

2. Документальне оформлення і синтетичний облік касових операцій і операцій на розрахунковому рахунку.

3. Порядок розрахунків з підзвітними особами і синтетичний облік операцій з підзвітними особами.

4. Види розкрадань грошових коштів, які здійснюються обліково-бухгалтерськими працівниками і методи їх виявлення.

Перелік ключових термінів та понять теми:

Метод дослідження окремого документа застосовується для виявлення протиріч у змісті документа між окремими зафіксованими у ньому даними, а також з метою визначення дійсності документа (наявність усіх потрібних реквізитів).

Дослідження окремого документу здійснюється за допомогою таких прийомів, як перевірка документів по формі, нормативна перевірка і арифметична перевірка.

При перевірці документів по формі визначається повнота і правильність заповнення реквізитів, які характеризують кількісну та якісну сторону господарської операції. Крім того, перевіряється наявність не застережених виправлень, підчисток та дописувань тексту, достовірність підписів відповідних посадових та матеріально відповідальних осіб.

Нормативна перевірки полягає в зіставленні фактичних даних з установленими нормативами, кошторисами, тарифами, розцінками, які містяться в даному документі.

При арифметичній перевірці даних документа установлюється правильність підсумкових показників як по горизонталі (в наряді на оплату праці перевіряється правильність множення обсягу виконаної роботи на розцінку), так і по вертикалі (правильність підрахунку по рядках у платіжно-розрахунковій відомості).

Метод зустрічної перевірки полягає у зіставленні різних примірників документа застою встановлення їх тотожності, коли, по-перше, всі примірники документа є в наявності в підприємстві (або підприємствах), але в змісті даних цих примірників встановлені певні протиріччя (відхилення): по-друге, коли в одному підприємстві або організації примірники документа збережені, а в іншому, пов’язаному з ним підприємстві, відсутні з яких-небудь причин.

Метод взаємного контролю полягає в зіставленні облікових даних, що містяться у різних взаємопов’язаних документах, в яких прямо або опосередковано відображається господарська операція.


Сейчас читают про: