double arrow

Гриценко Т.Б. Українське культурне піднесення (кінець ХV – перша половина ХVІІ ст.)/Культурологія. – К., 2007 / http://www.info-library.com.ua/books-book-95.html

4. Грушевський М. Історія української літератури. (В 6 томах) / http://litopys.org.ua/links/inliter.htm

5. Історія української культури. У п’яти томах. Том 2 (Українська культура XIII – першої половини XVII століть). К. : Наукова думка, 2001 / http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm

6. Могила П.: богослов, церковний і культурний діяч. – К. : Дніпро, 1997.

7. Нічик В. Петро Могила в духовній історії України. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1997.

8. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні: (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К. : Наукова думка, 1990.

9. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника. – К., 1992.

10. Чижевський Д. Історія української літератури. – К., 2003. (за виданням Нью-Йорк, 1956) / http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm

Хронологія подій:

1357 – створення Галицької католицької митрополії. Активна експансія католицизму в українські землі.

1415-1420 – створення митрополії у Великому князівстві Литовському осібно від Московської православної митрополії.

1550-1620 – Іван Вишенський.

1556-1561 – «Пересопницьке Євангеліє».

1564 – заснування друкарні І.Федорова в Москві.

1573 – заснування друкарні І.Федорова у Львові.

1574 – І.Федоров надрукував перші в Україні книги «Апостол» та «Буквар».

1578 – заснування Острозької колегії.

1580-1581 – «Острозька Біблія» І.Федорова, надрукована в Острозькій типографії.

1583 – помер І. Федоров.

1586 – заснування Львівської братської школи.

1589 – заснування Московської патріархії замість митрополії. Юрисдикція тільки на території Російської держави. Погіршення становища Української церкви.
1596 – Брестська унія прийнята на церковному соборі у Бресті. Частина православної ієрархії проголосила об’єднання з католицької церквою та визнала верховенство папи римського.

1596-1647 – Петро Могила.

1615 – заснування Київського Богоявленського братства та братської школи.

1620 – відновлення православної митрополії в Києві, яку було ліквідовано згідно з Берестейської унією. Патріарх Єрусалимський Феофан висвятив на митрополита Київського Борецького. Поновлення православної ієрархії в Україні.

1632 – заснування Києво-Могилянської Колегії.

1628-1629 – спроба церковної угоди. Невдала через небажання православних і уніатів йти на поступки. Проти возз’єднання з уніатами рішуче виступило Запорозьке Військо.

Терміни:

Експансія (від латин. expansion – поширення), розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за первинну межу (напр. територіальна, економічна, політична експансія).Гравюра (від фр. gravure; graver – вирізати) – відбиток на папері з дошки, на якій був вирізаний (награвірований) малюнок.

Замок – укріплене житло феодала, оборонний об´єкт. У XIII-XIV ст. замок перетворюється на складні комплекси споруд і нарешті – на палацові ансамблі.

Патріаршество – система церковного врядування на чолі з патріархом.

Реформація (лат. reformatio – поліпшення, перетворення) – широкий суспільний рух у Західній та Центральній Європі XVI ст., що поєднував у собі суспільно-політичні і релігійні течії.

Протестантизм – одна з трьох християнських конфесій, що зародилася у другій половині ХVІ ст. В наслідок розвитку ренесансно-реформаційних процесів.

Унія церковна – об’єднання однієї з церков православного Сходу з римо-католицькою церквою на засадах визнання першості Папи Римського і католицької догматики і за умов збереження притаманних їй традицій, обрядів, способів відправлення таїнств, особливостей церковного устрою.

Умови для розвитку культури:

Друга половина ХІV – середина ХVІІ ст. – період, коли долю України визначали спочатку Литва, а потім Польща і турки з татарами. Панівні верстви князівства Литовського та Речі Посполитої не тільки здійснювали політику ліквідації залишків автономності українських земель, а й посилювали національно-релігійний, культурний та соціальний гніт. Проте політика колонізації сприяла піднесенню руху опору народу України, пробудженню його національної свідомості, духовному злету та інтелектуальному розвитку.

Період середньовічного християнства урізноманітнив конфесійну ситуацію в Україні. В умовах литовсько-польської державності протягом трьох століть Православна церква в Україні зберігала релігійну ідентичність. Цей період завершується Берестейською церковною унією (1596 р.) і початком міжконфесійної боротьби, викликаної унією. У ХV – ХVІ ст. відбувається перехід провідних верств українського народу на латинський обряд, що призводить до втрати інтелектуальних сил України. У 20-х рр. ХVІІ ст. відновлюється ієрархія Православної церкви в Україні, вона відновлює свою соборність, відіграє важливу роль у становленні української державності часів козаччини, Запорозької Січі, Гетьманської України. Автономність, своєрідність суспільного устрою козацької християнської республіки забезпечували можливість відносно автономного розвитку козацької церкви. Були створені умови для збереження й розвитку особливостей, традицій київської гілки православ’я. З ХVІ ст. в Україні, паралельно з європейським процесом, розповсюджується протестантизм.


Сейчас читают про: