double arrow

Тема 2. Джерела (форми) міжнародного приватного права (1 година)

Контрольні питання:

1. Кодифікація норм міжнародного приватного права в Україні та інших державах.

2. Уніфікація норм міжнародного приватного права та її значення. Види та методи уніфікації.

Джерела та література: див. практичні заняття 1, 2.

Додатково:

1) Довгерт А.С. Гармонізація цивільного (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції: жовтень, 1998 р. Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1998. – С. 237-240.

2) Фединяк Г. Уніфікація норм як спосіб досягнення гармонізації у міжнародному приватному праві // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції: жовтень, 1998 р. Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1998. – С. 334-337.

3) Фединяк Г. Уніфікація звичаєвих норм міжнародного приватного права на зламі ХХ-ХХІ століть // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 3. – С. 87-96.

4) Ануфриева Л.П. Закон о международном частном праве Украины: взгляд через призму современных тенденций в развитии МЧП // Журнал международного частного права. – 2007. – № 4.

5) Бахин С.В. Lex mercatoria и унификация международного частного права // Журнал международного частного права. – 1999. – № 4.

Теми рефератів:

А) Роль міжнародних організацій в уніфікації норм міжнародного приватного права.
Тема 6.Суб’єкти міжнародного приватного права(2 години)

Контрольні питання:

1. Правовий статус громадян України за кордоном.

2. Правовий статус українських юридичних осіб за кордоном.

3. Україна як суб’єкт міжнародного приватного права. Юрисдикційний імунітет України.

Джерела та література: див. практичні заняття 6, 7.

Додатково:

1) Ерпылева Н.Ю. Субъекты международного частного права // Международное публичное и частное право. – 2002. – № 2.

2) Семисорова К.Н. Основные концепции относительно регулирования правосубъектности физических лиц в международном частном праве // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 2.

3) Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном (приватноправовий аспект) // Право України. – 2003. – № 12.

4) Суворов Л.Л. Проблема отделения личного статута юридического лица от его государственной принадлежности в современном международном частном праве // Журнал международного частного права. – 1995. – № 3.5) Нешатаева Т.Н. Межправительственная организация как субъект международного частного права // Журнал международного частного права. – 1993, 1994. – №2, № 3.

6) Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 02.12.2004 г. // http://zakon1.rada.gov.ua

7) Фединяк Л.С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Л.: Світ, 1998. – 24 с.

8) Фединяк Л. Нормативні акти України та її потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України. – 1999. – № 2. – С. 108-109.

Теми рефератів:

А) Україна як суб’єкт міжнародного приватного права: сучасність та перспективи.


Сейчас читают про: