double arrow

Додаткова література


11. Морсман З.М. Искусство коммерческого кредитования: Пер. с англ. / 3.М. Морсман. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 187 с.

12. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. / К. В. Паливода, М. П. Дени-сенко. - К.: Центр навч. літератури, 2005. - 392 с.

13. Лаврушин О. И. Банковское дело: современные системы кредитования: Учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанас, С. Л. Корниенко. - М: КНОРУС, 2005. - 256 с.

14.Семенов С. К. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие / С. К. Семе-нов. - М.: Зкзамен, 2005. - 445 с.

25. Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляєва М. Ю. Облік у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Л М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М.Ю Тюхляєва. -К.: КНЕУ, 2006.-404 с.

26. Герасимович А. М., Кіндрацька Л.М., Кривов’яз Т.В. Облік та аудит у комерційних банках / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.

1.Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банком можуть надаватись такі види кредитів:

1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах;

2) міжбанківські кредити.

Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення.

Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові - з початковим строком погашення більше одного року.

На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахун­ках 15 розділу, а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 і 16 розділів.

На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів:

· суб’єктів господарської діяльності;

· органів загального державного управління;

· фізичних осіб.

Окремо обліковуються кредити в поточну та інвестиційну діяльність.

Кредити в поточну діяльність - це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.

Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносять:

· операції РЕПО;

· ураховані векселі;

· факторингові операції;

· кредити за внутрішніми торговельними операціями;

· кредити за експортно-імпортними операціями;

· кредити в поточну діяльність.

Кредити в інвестиційну діяльність - кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.

Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка, як правило, у безготівковому порядку перерахуванням на поточний рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з постачальниками.

Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту. У разі потреби за рішенням банку позички для розрахунків з громадянами за укладеними з ними договорами за здану сільськогосподарську продукцію можуть видаватися й готівкою.

Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно).

Підприємствам із постійним циклом виробництва, а також позичальникам з добрим фінансовим станом, що мають репутацію надійних платників, може бути відкрито «кредитну лінію» - одержання позички в грошовій безготівковій формі в майбутньому частинами в межах заздалегідь визначеної суми і встановленого ліміту, у рахунок якого приймаються до фінансування група договорів і комерційних контрактів. Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і відновлення визначаються укладеними договорами, контрактами.

2.

Перш ніж скласти кредитний договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб’єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління.

Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні моменти:

· відповідність статутних документів чинному законодавству України;

· наявність ліцензії, дозволів та інших документів для здійснення основної діяльності, для якої береться кредит;

· повнота та правильність оформлення документів щодо забезпечення кредиту.

Після отримання висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку.

Служба безпеки банку перевіряє документи й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти:

· оригінальність реєстраційних документів;

· інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів - дочірніх підприємств, філій та ін.;

· інформація про раніше отримані позичальником кредити, своєчасність їх погашення та сплату процентів тощо.

Фахівець залучає спеціалістів банку з оцінки майна, що пропонується як забезпечення за кредитом, де під час оцінювання застосовуються методи: витратний, аналоговий, дохідності.

Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління cлужби безпеки банку і фахівець готують експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку.

Висновок містить:

· короткий опис позичальника;

· аналіз фінансового стану:

¾ аналіз обороту коштів за рахунками;

¾ аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці - виручка, витрати, прибуток;

¾ розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості;

¾ дебіторська заборгованість - реальність погашення;

¾ кредиторська заборгованість - строк давності;

· аналіз джерел погашення кредитної заборгованості;

· економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;

· забезпеченість кредиту.

Після рішення Кредитного комітету про надання кредиту, який оформлюється протоколом, фахівець формує основні розділи кредитної справи позичальника:

· заява на надання кредиту;

· засновницькі документи;

· фінансово-економічна інформація;

· заява на кредит, бізнес-план, контракти;

· кредитний договір та додаткова угода до нього;

· договори та документи із забезпечення кредиту;

· документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.);

· документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;

· копії протоколу Кредитного комітету;

· інші документи, які стосуються надання кредиту.

Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.

Момент підписання договору із забезпечення повернення кредитних коштів регулюється умовами кредитного договору.

У разі необхідності нотаріального підтвердження договорів із забезпечення кредиту договори готує нотарIVс.

Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України «Про заставу». Страхування заставленого майна позичальник здійснює в страховій компанії за згодою банку.

Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування.

Зміни умов кредитного договору з боку позичальника здійснюються на підставі обґрунтованого листа - клопотання (з додатком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтованість та доцільність внесення змін в умови кредитного договору та надає свої висновки для розгляду в Кредитний комітет.

Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору.

У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані:

· балансовий рахунок (перші чотири цифри);

· валюта, в якій необхідно відкрити рахунок;

· назва позичальника;

· реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку;

· код відповідального виконавця;

· обов’язкові параметри для рахунка.

3.

Фінансовий облік має забезпечувати виконання принаймні двох функцій. Перша з них - запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в агрегованому вигляді у балансовій і фінансовій звітності для аналізу та управління. Друга функція - запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутрішнього користування, для можливості надання звітів про діяльність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики.

Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування процентів за кредитами, наданими комерційними банками, регламентується Правилами бухгалтерського обліку, затвердженими постановою Правління Національного банку України.

Цей нормативний документ розроблений з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Система обліку операцій з кредитування є більш досконалою і дає змогу на всіх етапах її здійснення швидко і достовірно формувати масив інформації з питань кредитування для складання звітності.

Слід зауважити, що в обліку кредитування, як у будь-якому бухгалтерському обліку, ведеться подвійний запис, тобто рух коштів відображається за дебетом і за кредитом на різних балансових рахунках згідно з Планом рахунків.

Відображення кредитних операцій в обліку відбувається за такою схемою:

1) видача кредиту;

2) винесення кредиту на прострочену заборгованість;

3) визнання заборгованості за кредитами сумнівною;

4) погашення кредиту;

5) нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами.

Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій детальніше.

1. Видача кредиту.

а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб’єкта господарської діяльності (балансовий рахунок 2600) чи в інший банк (балансовий рахунок 1200), чи на відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійснюється бухгалтерськими записами:

Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

Д-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

Д-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання землі, які надані суб’єктам господарської діяльності».

У кореспонденції з рахунками -

К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності»;

б) видача кредиту фізичним особам - клієнтам банку - на їх поточні рахунки:

Д-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

Д-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;

Д-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі»;

К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;

в) видача короткострокового кредиту іншому банку:

Д-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;

Д-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим
банкам»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».

Одночасно з цими проведеннями робляться такі бухгалтерські проведення на позабалансових рахунках:

Оприбуткування договору поручительства або страхування:

Д-т 9819 «Інші цінності і документи»;

К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96-98».

При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки:

1) якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис:

Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95»;

К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника»;

2) у випадку, коли предмет застави передається банку на зберігання, застава оприбутковується на рахунку 9501, і бухгалтерський запис має такий вигляд:

Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95»;

К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку».

2. Винесення кредиту на прострочену заборгованість.

У разі несплати суб’єктом господарської діяльності у визначений в угоді термін суми кредиту, заборгованість виноситься на рахунки простроченої заборгованості за кредитами. При цьому робляться такі бухгалтерські проведення:

а) за кредитом, що наданий іншому комерційному банку:

Д-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»;

К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»;

б) за кредитом, що наданий суб’єктам господарської діяльності за:

· внутрішніми торговельними операціями -

Д-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єк­том господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

· експортно-імпортними операціями -

Д-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

К-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

· у поточну діяльність -

Д-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

· в інвестиційну діяльність -

Д-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

в) за кредитом, що наданий органам загального державного управління:

Д-т 2107 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління»;

К-т 2100 «Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління»;

г) за кредитом, що наданий місцевим органам державного управління -

Д-т 2117 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління»;

К-т 2110 «Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління»;

д) за кредитом, що наданий фізичним особам:

· на поточні потреби -

Д-т 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

К-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

· в інвестиційну діяльність -

Д-т 2217 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які видані фізичним особам»;

К-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;

К-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі».

3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною.

Віднесення до сумнівної заборгованості кредиту, наданого суб’єктам господарської діяльності, можливе за умови, що фінансовий стан клієнта погіршився настільки, що керівництво банку може прийняти рішення про визнання його сумнівним дебітором. Таке рішення має бути оформлене протоколом кредитного комітету банку та документами, що підтверджують такий стан.

У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські записи:

а) за внутрішніми торговельними операціями:

Д-т 2094 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам гос­подарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

б) за експортно-імпортними операціями:

Д-т 2095 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

К-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єк­там господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

в) у поточну діяльність:

Д-т 2096 «Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

г) в інвестиційну діяльність:

Д-т 2097 «Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».

4. Погашення кредиту.

Погашення наданого кредиту проводиться за такими бухгалтерськими рахунками:

а) іншому комерційному банку;

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

К-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;

К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»;

К-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»;

б) суб’єктам господарської діяльності за:

· внутрішніми торговельними операціями -

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

· експортно-імпортними операціями -

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

К-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

· у поточну діяльність -

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

· в інвестиційну діяльність -

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

г) фізичним особам:

Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;

К-т 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

К-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

К-т 2217 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам»;

К-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;

К-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі».

5. Нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами.

Для банку мета надання кредиту - отримання за його користування процентів, тобто доходу. Згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних доходів та витрат під час обліку таких передбачається дотримання двох основних принципів:

· принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти;

· принцип відповідності, згідно з яким витрати та доходи, пов’язані з цими витратами, повинні визнаватися в бухгалтерському обліку в один і той самий період.

Може виникнути така ситуація, коли проценти не були сплачені в установлений строк. У перший же день несплати нарахованих процентів вони відносяться до розряду прострочених і зараховуються на рахунок прострочених процентів, на якому враховуються 30 днів. Після вказаного терміну сума прострочених процентів списується і обліковується на позабалансовому рахунку до повного погашення.

Для обліку нарахованих процентів використовуються балансові рахунки другого класу:

На рахунках 2048, 2058 обліковуються нараховані доходи за кредитами об’єкта господарської діяльності за внутрішніми та експортно-імпортними торговельними операціями.

На рахунках 2068, 2078, 2108, 2118 обліковуються доходи за кредитами, наданими юридичним особам, та органам державного управління.

На рахунках 2208, 2218 обліковуються доходи за кредитами, наданими фізичним особам.

У разі прострочення оплати нарахованих процентних доходів вони відносяться відповідно на рахунки прострочених доходів 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219.

Списані з балансу несплачені в строк проценти за кредитами банків та клієнтів обліковуються на позабалансових рахунках відповідно 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

Бухгалтерські проведення з нарахування та погашення процентів за користування кредитами.

· Нарахування процентів за користування кредитами:

Д-т 2048, 2058, 2068, 2078, 2118, 2208, 2218 (рахунки за нарахованими доходами за видами кредитів);

К-т 6024, 6025, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043 (рахунки за процентними доходами за видами кредитів).

· Віднесення нарахованих процентів до розряду прострочених:

Д-т 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219 (рахунки за простроченими нарахованими відсотками);

К-т 2048, 2058, 2068, 2078, 2108, 2118, 2208, 2218 (рахунки за нарахованими доходами за видами кредитів).

· У разі визнання заборгованості за нарахованими відсотками сумнівною (30 днів):

Д-т 6024, 6025, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043 (рахунки за процентними доходами за видами кредитів);

К-т 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219.

· Одночасно робиться бухгалтерське проведення:

Д-т 9600 (списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами, за операціями з банками), 9601 (списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами, за операціями з клієнтами);

К-т 9610 (списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках).

Розглянемо фінансовий облік видачі та сплати процентів за користування наданим кредитом юридичній особі на прикладі.

Порядок, форма і конкретні строки погашення кредиту передбачаються в кредитному договорі. Погашення кредиту може здійснюватись одноразово і в розстрочку (частково). Одноразове погашення позички передбачає його повернення в повній сумі в установлений у кредитному договорі строк.

При погашенні позички в розстрочку передбачається періодичне погашення суми боргу, пов’язане з надходженням виручки від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та інших прибутків.

Кредити оформлюються на конкретні строки погашення.

Погашення кредиту і нарахованих за ним процентів (комісій) здійснюється позичальником з його поточного рахунка в національній або іноземній валюті, якщо кредит було видано в інвалюті - на основі платіжних доручень позичальника. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом чи сплата процентів здійснюється платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником - платіжною вимогою банку в установленому чинним законодавством України порядку. Якщо позичальник не може сплатити борг, він стягується з гарантів (поручителів) у встановленому чинним законодавством України порядку.

Кошти в погашення простроченої заборгованості першочергово спрямовуються на сплату заборгованості за процентами за користування кредитом, решта - на погашення основної суми боргу в порядку, передбаченому Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.

Погашення кредиту проводиться позичальником виключно в тій валюті, в якій був наданий кредит. Оплачувати проценти за користування кредитом позичальник має право в іншій валюті (у тому числі в національній валюті України), відмінній від валюти кредиту, якщо це передбачено умовами кредитної угоди.

Позичальник не звільняється від відшкодування боргу за позичкою, сплати процентів і комісії за будь-яких обставин, у тому числі й незалежних від позичальника.

У разі неможливості погашення позичальником заборгованості за позичкою і процентів за нею у строки, встановлені кредитним договором, банк може надати позичальникові в окремих випадках відстрочку погашення боргу з укладенням додаткової угоди з підвищенням або без підвищення процентної ставки.

Якщо банк відмовляється надати відстрочку погашення кредиту, він реалізує своє право на стягнення позички і процентів за нею із спрямуванням стягнення на забезпечення, прийняте при видачі кредиту в установленому законодавством України порядку.

У разі відмови від сплати боргів за позичками банк стягує борги в претензійно-позовному порядку.

Нарахування та облік процентів за користування кредитом здійснюється відповідно до «Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків», затверджених постановою Правління НБУ з використанням методу «факт-факт», факт/360, 30/360.

Розмір процентної ставки за користування кредитом установлюється залежно від розміру плати за кредитні ресурси (депозити), характеру їх надання, терміну повернення кредиту тощо. При цьому процентна ставка повинна покривати витрати банку на залучення коштів, необхідних для надання кредитів, затрати на ведення банківських операцій і забезпечувати одержання відповідного доходу банку.

Розмір процентної ставки затверджується при наданні позики кредитним комітетом банку. Процентні ставки за користування кредитом, порядок, форма і терміни сплати передбачаються в кредитному договорі. Проценти за користування кредитом нараховуються банком щомісячно і сплачуються позичальником у терміни, передбачені у кредитному договорі. Сплата процентів проводиться згідно з розпорядженням банку, платіжним дорученням позичальника, платіжною вимогою-дорученням. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, сплата здійснюється згідно з порядком, передбаченим кредитним договором відповідно до діючого порядку, затвердженого Національним банком України.

Протягом усього періоду, коли позичальник користується кредитом, банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни плати за централізовані кредитні ресурси органами, компетенцією яких передбачаються такі зміни, а також залежно від попиту та пропозиції на кредитні ресурси, з обов’язковим письмо­вим повідомленням позичальника та з оформленням цих змін додатковою угодою, що має бути обумовлено в кредитному договорі.

Кредити зі стягненням пільгових (знижених) процентів надаються за рішенням Правління та кредитного комітету.

Нарахування процентів проводиться працівниками Управління активно-пасивних операцій з кредитування і передається розпорядженням до операційного відділу для формування бухгалтерських записів.

Економіст контролює правильність сум нарахованих процентів, а за потреби коригує їх шляхом звіряння сум нарахованих процентів з відомістю нарахування.

Стягнення процентів здійснюється не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Якщо позичальник з об’єктивних причин не може сплатити проценти вчасно, він мусить за три дні до настання дати платежу подати до банку документи, що підтверджують цей факт, і лист з проханням перенести термін сплати процентів. На підставі зазначених документів економіст готує додаткову угоду до кредитного договору.

За відсутності у позичальника об’єктивних причин для своєчасної сплати процентів економіст з моменту настання терміну сплати процентів переносить суму нарахованих процентів до складу прострочених та готує службову записку в юридичну службу про виставлення позичальникові претензії з розрахунком суми заборгованості.

Прострочена понад 30 днів заборгованість за процентами вважається сумнівною та виключається зі складу доходів банку зворотним проведенням:

Д-т - рахунки 60 групи;

К-т - рахунки нарахованих доходів, не сплачених в установлений строк.

Питання для самоконтролю:

1. Що називається кредитом?

2. Назвіть принципи банківського кредитування.

3. Що таке кредитний ризик?

4. Які види забезпечення кредиту ви знаєте?

5. В якому документі обумовлюються умови кредитної операції?

6. Яким вимогам повинна відповідати застава за кредит і як вона відображається в обліку?

7. На яких рахунках ведеться облік кредитів, наданих контрагентам?

8. Дайте визначення проблемних кредитів та охарактеризуйте рахунки, призначені для їх обліку.

9. На рахунках якого класу ведеться облік процентних доходів за кредит?

10. Як використовується резерв під кредитні ризики?Сейчас читают про: