double arrow
D) буддизмде философия да дін де бар

Е)дін

$$$ 259

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?

А) сенім

В)таным

С)карма

D)нирвана

Е)атман

$$$ 260

Дүниенің мақсатқа сәйкестігі туралы ілім:

А) валеология

В)телеология

С)синология

D)телепатия

Е)теология

$$$ 261

Қазіргі заман философиясында адам мәселесін негізге қоятын бағыт?

А) неопозитивизм

В)неотомизм

С)сыни реализм

D)прагматизм

Е)экзистенциализм

$$$ 262

Кім мемлекеттің шығу тегі жөніндегі келісімдік теориясын жасаған?

A) Фихте

B) Гоббс...........

C) Ф.Бэкон

D) И.Шеллинг

E) Ш.Монтескье

$$$ 263

Маркстік қоғамдық болмыстың логикасы мен заңдарын түсінудің негізінде жатқан ұғым .

A) Пролетариат

B) абсолфттік идея

C)социализм мен коммунизм

D)материалдық игіліктерді өндіру тәсілі

E)әлеуметтік еркіндік

$$$ 264

Қайшлықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім:

A)Фихте

B)Гегель...

C)Вольтер

D)Аристотель

E)Шеллинг

$$$ 265

Материализм бастапқы ретінде нені қолдайды?

A)адам болмысын

B)энергия болмысын

C)объективті рух болмысын

D)жаратылған болмысын

E)табиғат болмысын

$$$ 266

Эпикурдың философиясындағы «атараксия» ұғымының мазмұны

A)ақыл

B)бірлік

C)тыныштық, рухтың елеусіздігі

D)болмыс

E)таным

$$$ 267

Идеалды мемлекет туралы ілімді баяндайтын «Мемлекет» атты философиялық-саяси шығарманың авторы кім?
A)Платон...

B)Маркс

C)Сократ

D)Эпикур

E)Конфуций

$$$ 268

Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз?(тезис,антитезис,синтез)

A)тезис

B)теріске шығару

C)антитезис

D)синтез

E)факт

$$$ 269

Козқарастың қанша түрлері бар деп саналады?

A)үш

B)он

C)жеті

D)екі

E)бес

$$$ 270

Жаңа дәуірдің субъективті идеалисті

(Антитетикалық әдісті ұсынған неміс философы, субъективті идеалист:Фихте

)

A) Гегель

B)Вольтер

C)Кант

D)Фейербах

E)Гельвеций

$$$ 271

Қай ойшыл қазақ (сақ, скиф)философиясының негізін қалаушы?

A)Ахмет Иассуи

B)С.Анахарсис

C)Жаухари

D)Ахмет Иүгінеки

E)Махмуд Қашқари

$$$ 272

Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан................

A)практикаға

B)тексеруге

C)ақиқатқа

D)теорияғаE)әлемнің ғылыми картинасына

$$$ 273

Материя қозғалысының жоғарғы формасын көрсет:

A)химиялық

B)әлеуметтік

C) биологиялық

D) физикалық

E) механикалық

$$$ 274

«Страта» деген ұғым нені білдіреді?

A) диспозицияны

B) тап тобырларын

C) топтарын

D) әлеуметтік қабатты

E) үшінші жүлде

$$$ 275

Диалектиканың негізгі өзегі қай заң:

A) мән және құбылыс заңы

B) қарама-қарсылықтың бірлігі мен күресі заңы

C) мүмкіндік және шындық заңы

D) сан және сапа заңы

E) бөлшек және тұтастық заңы

$$$ 276

И. Канттың таным теориясының сипаты:

A) монизм

B) скептицизм

C) агностицизм

D) эмпиризм

E) сенсуализм

$$$ 277

«Веда» деген ұғымның аудармасы:

A)сенім

B)ақыл

C)ғылым

D)ақиқат


Сейчас читают про: