double arrow

Вивчення та вибір літератури

1

Успішному написанню курсової роботи допомагає кропітка робота з літературними джерелами. Ознайомлення найкраще починати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Але не можна обмежуватись підручником: якщо текст або інформація курсової роботи ідентичні підручнику, робота не зараховується.

Важливим джерелом інформації є наукові монографії. Добре розцінюється використання студентом перекладної та іноземної літератури. Необхідним є використання періодичних професійних видань – це список літературних та інших джерел, які необхідно вивчити для опанування змісту теми курсової роботи. Для підбору необхідних монографій, брошур, статей тощо необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках та мережу Інтернет, а також переліки статей в економічних журналах і тижневиках, які друкуються в останніх номерах журналів, тижневиків за кожен рік. Перш за все треба переглянути журнали: "Економіка України", "Економіст", "Вісник НАН України", "Економічний часопис", "Економіка, фінанси, право", "Статистика України", "Економіка, фінанси, право", "Экономист", "Економіка АПК", "Вестник МГУ", "Общество и экономика", "Общественные науки и современность", "Бюлетень національного банку України", "Людина і праця", "Гуманітарні науки", "Мировая экономика и международные отношения" (МЭ и МО), "Ринок капіталу", "Праця і зарплата", "Соціальний захист", "Україна: аспекти праці", "Фінанси України", наукові праці викладачів та інших авторів.

Робота з літературними джерелами дає можливість отримати поглиблене уявлення про зміст теми, що вивчається, про більш широке коло питань, які вона охоплює, тенденції розвитку економічних процесів і явищ, що розглядаються. Внаслідок копіткого вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне ставлення до різних точок зору з питань, що вивчаються.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи. Перш за все слід поновити та поглибити загальне уявлення про тему курсової роботи по відповідних розділах підручників та навчальних посібників. Наступний етап - вивчення законів та постанов Верховної Ради та уряду України, монографій, журнальних статей, статистичних даних, міжнародних договорів і угод щодо обраної теми.

У процесі роботи над літературою необхідно робити виписки (конспекти), які містять найважливіші визначення, аргументи, факти та статистичні дані, які дають можливість робити певні висновки з проблем, що вивчаються. Такий метод роботи сприяє кращому засвоєнню та запам'ятовуванню прочитаного матеріалу, полегшує його систематизацію.

Конспектування матеріалу, що вивчається, може здійснюватися або у вигляді стислих записів матеріалів з прочитаної літератури своїми словами або у вигляді цитат (дослівних витягів з тексту). Цитати беруться у лапки із зазначенням автора, назви твору, сторінки. Робити виписки краще не в зошиті, а на окремих аркушах.

7. Як розробити план курсової роботи

Визначивши тему та опрацювавши відповідну літературу, студент самостійно складає план курсової роботи і погоджує з керівником.

Курсова робота складається з:

- Плану

- Вступу

- Основного тексту

- Висновків та пропозицій

- Додатків

- Списку використаної літератури та інших джерел

Орієнтовний план повинен складатися з таких розділів:

Вступ.

У Вступі зазначається актуальність теми, її наукове та практичне значення в умовах ринкових відносин, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, основані джерела інформації та методи дослідження.

Основна частина.

1. Теоретична частина. Обсяг до 5 сторінок. Використовуючи: спеціальні матеріальні джерела, законодавчі та нормативні документи, статистичні збірники, Інтернет, періодичні видання тощо.

У цій частині студент повинен розкрити економічні та соціальні значення дослідження; дати характеристику вирішення поставлених завдань; обумовити власний напрямок дослідження та обґрунтувати його доцільність.

2. Характеристика об’єкта, на матеріалах якого виконується курсова робота. Повинні бути відображені: предмет і ціль діяльності; техніко-економічні показники діяльності підприємства (установи), у динаміці за 2-3 роки, а саме: обсяги реалізації продукції (робіт, послуг); чисельність, продуктивність праці, фонд оплати праці, дохід і витрати, фондовіддача, прибуток тощо. Обсяг до 5-ти сторінок.

3. Економічний аналіз об’єкта дослідження. В цій частині курсової роботи студент повинен дати оцінку досліджуваного питання; показати залежність і взаємозв’язок з іншими показниками, що виникають в процесі виробництва (надання послуг); обґрунтувати та розробити альтернативні розрахунки і показники, як вони вплинуть на виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства.

Крім того обов’язковим є використання різних методів аналітичного дослідження, аналітичних таблиць, ілюстрованого матеріалу (графіки, діаграми).

В кінці кожного пункту стисло (2-3 речення) студент формулює висновок. Обсяг до 10-ти сторінок.

Висновки і пропозиції.

У цій частині курсової роботи студент повинен дати узагальнені економічно-обґрунтовані висновки опираючись на результати аналізу в цілому.

На підставі проаналізованих матеріалів студентом надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Пропозиції мають бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність для підприємства на даний час, або у майбутньому, звертаючи на наслідки економічного та соціального характеру. Обсяг до 5-ти сторінок.

Список використаних джерел (30-40 найменувань).

Додатки.

У додатках до курсової роботи розміщується інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно обраної теми. Крім того, у додатках можна включати документи Підприємства, інструкції, Положення, ілюстрації допоміжного характеру на які, за необхідності, в роботі наводяться посилання.

Орієнтовний план курсової роботи подано у додатку 2.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вивчення літературних джерел.

2. Підбирання та обробка статистичних даних і інших фактичних матеріалів.

3. Написання тексту.

4. Оформлення курсової роботи.

5. Захист курсової роботи.


1

Сейчас читают про: