double arrow

Критерії оцінювання курсової роботи

3

Оцінка курсової роботи здійснюється за такими критеріями:

оцінка “задовільно”– ставиться тоді, коли студент розкрив теоретичні питання вибраної теми курсової роботи, але в практичних розрахунках допускається помилок, не вміє зробити конкретні висновки по даних розрахунках та намітити заходи щодо покращення діяльності підприємства

оцінка “добре” – ставиться тоді, коли студент розкрив теоретичні питання вибраної теми курсової роботи, здійснив аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників господарювання, самостійно виконав економічні розрахунки,але не вміє виявити резерви виробництва та намітити заходи щодо покращення діяльності підприємства

оцінка “відмінно” – ставиться тоді, коли студент розкрив теоретичні питання вибраної теми курсової роботи та вміє застосовувати їх у практичному вирішенні питань економіки, фінансів, плануванні та організації промислового виробництва. Крім того студент зробив аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників господарювання, самостійно виконав економічні розрахунки, виявив резерви виробництва і на цій основі обґрунтував заходи щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.

оцінка “незадовільно” ставиться в тому випадку, коли студент не повністю розкрив теоретичний матеріал вибраної теми курсової роботи, не здійснив аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників господарювання, не виконав економічні розрахунки, не вміє виявити резерви виробництва та намітити заходи щодо покращення діяльності підприємства

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України. // www.rada.gov.ua.

2. Кодекс законів про працю України. // www.rada.gov.ua.

3. Податковий кодекс України. // www.rada.gov.ua.

4. Цивільний кодекс України. // www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про акціонерні товариства» // Урядовий кур’єр.-2008.-№202.

6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» // www.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 №1576-ХІІ // www.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. №959-ХІІ // www.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // www.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про інноваційну діяльність» // www.rada.gov.ua.

11. Закон України «Про оплату праці» // www.rada.gov.ua.

12. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3.12.1990 р. №507-ХІІ // www.rada.gov.ua.

13. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»// www.rada.gov.ua

14. Березін О.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник /
О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с.

15. Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

16. Економіка підприємств [Текст]: підручник / Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. - К.: Знання, 2010. - 463 с.

17. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

18. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і ситуацій: Навчальний посібник/ С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін и др. - К.: КНЕУ, 2005. - 323 с.

19. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

20. Економіка підприємства: підручник / За заг. та наук. ред.
Г.О. Швиданенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 598 с.

21. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614 с.

22. Збірник завдань з курсу "Економіка підприємства" з методичними рекомендаціями для забезпечення самостійної роботи студентів/ В.С.Міщенко, Т.П. Єсипчук, О.О. Лелюк. – К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 156 с.

23. Іванілов О.С. Економіка підприємства [Текст]: підручник /
О.С. Іванілов. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.

24. Антикризисное управление: Учебник для студ. вузов/ Ред.Э.М.Коротков. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 432 с.

25. Аврашков Л.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В., Горфинкель В.Я.,
Ковалев Г.Д.Инновационный менеджмент: Учебник / В.А. Швандар (ред.),
В.Я. Горфинкель (ред.). – М.: Вузовский учебник; ВЗФЭИ, 2004. – 381с.

26. Барроу Колин, Барроу Пол, Браун Роберт. Бизнес-планирование: Полное руководство / М. Веселкова (пер.с англ.). — М. : Издательско-торговый дом "Гранд", 2003. — 399с.

27. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.посібник.- К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

28. Гаврилюк А.М. Формування системи управління економічною безпекою підприємництва / А.М. Гаврилюк // Економіка та держава. - 2005. - №10. - С.43-46

29. Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании: учебник/ Герасименко В. В. – М. Эксмо, 2007. – 668 с.

30. Голляк Ю.Б. Теоретичні аспекти конкурентноспроможності стратегічних галузей української економіки // Актуальні Проблеми Економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ "Національна академія управління". - 2006. - N6. - С.78-83

31. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

32. Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст]: навчальний посібник / За ред. Н.Г. Міценко, О.І. Ященко. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 688 с.

33. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України. - 2007. - №3. - С.14-20.

34. Кардаш В.Я Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2009. – 240 с.

35. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємств // Фінанси України. - 2005. - N3. - C. 147-152

36. Липсиц И.В. Ценообразование (Управление ценообразованием в организации): учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. – 448 с.

37. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие – М.: Высшая школа, 2000. – 576 с.

38. Маслак О.І. Економіка промислового підприємства [Текст]: навч. посібник / О.І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 172 с.

39. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємства // Економіка України. - 2007. - №4. - С.20-28.

40. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса с применением моделей Ольсона и Блэка-Шоулза/ В.М. Рутгайзер, О.В. Егоров, Н.А. Козлов. - М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2005. - 77 с

41. Невмежицька О.В. Особливості процедури ліквідації (банкрутства) // Економіка.Фінанси.Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - К.: АФ "Аналітик". - 2006. - N6. - С.16-20

42. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник/
Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова и др. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 528 с

43. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.- К.,2000.

44. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализрм деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

Інтернет-джерела:

45. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

46. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

3

Сейчас читают про: