double arrow

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Основна:

1. Базилевич, В.Д. Державні фінанси.: навч. посіб. для студ. вузів / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. - 2-е вид., перер. і доп. – К.: Атіка, 2004. – 368 c.

2. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підруч. / Білик М.Д. – К.: КНЕУ, 2003. – 628 с.

3. Бодюк, А.В. Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення й нормативно-правові акти. Навчальний посібник / А.В. Бодюк, М.К. Ковальчук, А.В. Богдан, М.М. Пискун, С.Л. Яблочніков. – К.: Кондор, 2009. – 552 с.

4. Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: [навч. посіб.] / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підруч. / Ф.Ф. Бутинець– Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 672 с.

6. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

7. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2008. – 1224 с.

8. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник ∕ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

9. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

10. Головко, В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: конт­роль, аналіз та безпека: Навчальний посібник / В.І. Головко, А.В. Мінчен­ко, В.М. Шарманська; Міністерство освіти і науки України. – К.:ЦНЛ, 2006.– 448 c.

11. Гончарук Я.А. Аудит: навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

12. Господарський кодекс України: від 16.01. 2003 р. №436-IV.

13. Гусак, Н.Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств : Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України. Н.Б. Гусак, Ю.Д. Гусак. – К.: ЦНЛ, 2007. - 319 c.

14. Гуцаленко, Л.В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л.В. Гуцаленко, В.А Дерій, М.М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 423 c.

15. Державний фінансовий контроль: навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 c.

16. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Посібник (Інтегрований навчально-атестаційний комп / П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, В.Т. Александров, О.І. Назарчук. – К.: АВТ, 2004. – 424 c.

17. Дрозд, І.К. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. – К.: Імекс, 2007. - 304 c.
18. Дікань, Л.В. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 327 c.

19. Економічний аналіз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

20.Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту, 2006. – 166 с.

21.Зянько В. В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 83 с.

22. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 168 с.

23. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 80с.

24.Іонін Є.Є. Оцінка майнового стану підприємств: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2007. — 34с.

25. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства та методичні аспекти її оцінки// Економіка України. – 2007. – №1. – С. 16-17.

26. Кизим Н.А. Финансовый анализ: учеб. пособие / Н.А. Кизим, В.В. Иваниенко. – 3-е изд. испр. и доп. – Х. : ИНЖЭК, 2005. – 248 с.

27. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.

28. Комплексний аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства / Л.О. Артикульний, П.Т. Саблук, П.І. Гайдуцький, І.І. Пилипчук. – К.: Урожай, 1990. – 184с.

29. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 336с.30. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2007. – 784с.

31. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз: підруч. для студ. вузів / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с.

32. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: [навч. посіб.] / Л.П. Кулаківська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2004 – 568 с.

33. Кузнецов Б.Т. Математические методы финансового анализа: Учеб. пособие для студ. вузов / Б.Т. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 159 с.

34. Кумаков Р. Аналіз підприємства // Питання економіки. – № 10. – 2006. – С. 15-16.

35. Кудря-Висоцька О.П. Організація обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 223 с.

36. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.

37. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. – Т., 2006. – 434с.

38. Лазаришина І.Д. Методологія та організація економічного аналізу: Монографія. – Рівне, УДУВГП, 2004. – 112 с.

39. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 365с.

40. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.

41. Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 301 с.: іл.

42. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2008. – 556 с.

43. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

44. Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 322с.

45. Мельников А.В. Математические методы финансового анализа: наукове видання / А.В. Мельников, Н.В. Попова, В.С. Скорнякова. – М. : АНКИЛ, 2006. – 230 c.

46. Мескон М., Альберт М. Хедодри Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Общ.ред. и вступ ст. Л. И. Евенко. – М.: Дело, 2006. – 701 с.

47. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Л.: Світ, 2006. – 246 с.

48. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року. – К.: ТОВ “ІАМЦ АУ „Статут”, 2006. – 1152 с.

49. Мних Є.В. Сучасна парадигма економічного аналізу в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 16. Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – 536 с. – С. 76 – 79.

50. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

51. Організація і методика проведення аудиту: навч.-практ. посіб. / [Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П. та ін.]. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.– 624с.

52. Основи аудиту: [навч. посіб.] / С.І. Дерев’янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик, О.М. Ганяйло. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

53. Пантелєєв В.П. Аудит: [навч. посіб.] / В.П. Пантелєєв – К.: «Видавничий дім «Професіонал”», 2008. – 400 с.

54. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посіб. / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

55. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

56. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

57. Сльозко Т.М. Організація обліку: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

58. Сопко В.В, Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

59. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.

60. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 483 с.

61. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-тє вид. допов. і перероб. – К.: Алеута, 2008. – 926 с.

62. Фінансовий облік. Навч. посібник. ∕ За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

Додаткова:

1. Актуально про аналіз фінзвітності / авт.-укл.: Р. Грачова. – К.: Книги для бізнесу. – 2007. – 128 с.

2. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.

3. Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ: учеб.-практ. пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М.:Дашков и К., 2008. – 404 с.

4. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базілінська – К.: ЦУЛ, 2009. – 328с.

5. Банк В.Р. Финансовый анализ учеб. пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина. – М.: Проспект, 2009. – 344 с.

6. Бынадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия: практическое пособие. – М.: ПРИОР, 2005. – 96 с.

7. Білоусько В.С., Беленкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. В.С. Білоусько, М.І. Беленкова ∕ За ред. В.С. Білоуська. ∕ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2007. – 423 с.

8. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об"єкти фінансового конт­ролю: [метод. посібник] / уклад. І.Б. Стефанюк, С.М. Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова, О.Ф. Пархоменко, Т.М. Яремчук. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2003. – 303 c.

9. Василик О.Д. Романів М.В. Навчально-методичний посібник, Дер­жав­ний фінансовий контроль і аудит. – К.: ТОВ "НІОС", 1998. – 219 с.

10. Варгіч С., Шакун Н. Методика проведення поглибленого аналізу фінансового господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – № 40. – 2004. – С. 18-19.

11. Верига Ю., Подольська В. Методика аналізу фінансового становища підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. – № 10. – 2004. – С. 20-21.

12. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – Львів: Магнолія, 2010. – 328с.

13. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинський В.М. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання. Підручник. За редакцією доцента, кандидата економічних наук О.Ф. Вербило. Частина третя. Управлінський облік. – К.: НАУ, 2006, с. – 328.

14. Герасименко Г. П.. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ: практикум / Г. П. Герасименко, Э. А. Маркарьян, Е. П. Шумилин. – 2-е изд., доп. и перераб. . – М.: Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 160 с.

15. Германчук П.К. Стефанюк І.Б. Александров В.Т. Назарчук О.І. Посібник (Інтегрований навчально-атестаційний комп, Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К.: "АВТ", 2004. – 424 с.

16. Глен А., Велш., Деніел Г. Основи фінансового аналізу. перекл. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основа, 2004. – 245 с.

17. С.Ф. Голов. Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Лібра, 2006. – 704 с.

18. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ: учебное пособие/ О.М. Горелик, О.А. Филлипова. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.

19. Гусакова О.С. Податковий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

20. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К.: ЦУЛ, 2007. – 328 с.

21. Дмитренко М.Г Потлатюк В.С. Навч-методю посіб. для студ. вуз. (у схемах і комен.), Кредитування і контроль. – К.: Кондор, 2005. – 296 с.

22. Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. том 3. – К.: Дія, 2002. – 582 с.

23. Долинський В.П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 258 с.

24. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

25. Економіка та організація виробництва: Підручник ∕ За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття).

26. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Підручник ∕ Шкільов О.В., Барабан С.С., Ярославський В.А., Гаврилюк І.П., Балан О.Д., Ткачук В.А., Ланченко Є.О., Ібатуллін М.І., Гапоненко Н.В., Мельянкова Л.В., За ред. д-ра екон. наук, проф. Шкільова О.В. – К.: Четверта хвиля, 2008. – 472 с.

27. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учеб.-практ. пособие для студ. вузов / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: КноРус, 2005. – 272 с.

28. Жолонский Е. Финансово-экономический анализ бизнеса промышленных компаний / Е. Жолонский. – Х.: Фактор, 2007. – 320 с.

29. Жеребних О., Філатова Л., Аналіз фінансового стану підприємства // Галицькі контракти. – № 4. – 2005. – С. 5-7.

30. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник / А.Н. Жилкина. - М. : ИНФРА-М, 2005. – 332 с.

31. Журавель Г.П., Клевець В.Б., Хомин П.Я. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: Навч. посібник. – К.: „Видавничий дім „Професіонал”, 2009. – 320 с.

32. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.

33. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

34. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2008. – 224 с.

35. Корецький М.Х., Дацій Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

36. Курило В.І., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Філіндаш Є.В. Правознавство: Навчальний посібник. ∕ Під загальною редакцією В.П. Пастухова. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Алеута, 2007. – 398 с.

37. П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін. Економіка підприємства: Навчальний посібник ∕ за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

38. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств: Підручник ∕ За ред. В.С. Уланчука. – К.: Знання, 2008. – 492 с. – (Вища освіта XXI століття).

39. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

40. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник ∕ За ред. професора Михайлова М.Г.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

41. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. зал.] ∕ [М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін.]; - К.: Алеута, 2009. – 332 с.

42. Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник ∕ За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ „Юр-Агро-Веста”, 2007. – 256 с.

43. Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво ТОВ „Юр-Агро-Веста”, 2009. – 328 с.

44. ПАЛЕХА ЮРІЙ. Організація загального діловодства: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Ліра-К. – 2009. – 458 с. (Серія „Культура діловодства”)

45. Пасько Т.О. Податковий облік: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 202 с.

46. Правознавство: Навч. посіб. ∕ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2007. – 480 с.

47. Пшенична А.Ж. Аудит: [навч. посіб.] / А.Ж. Пшенична – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

48. Радська В.В. Аудит: [навч. посіб.] / В.В. Радська, Я.В. Петраков. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

49. Савченко В.Я. Аудит: [навч. посіб.] / Савченко В.Я. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

50. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312 с.

51. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

52. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підруч. / Б.Ф. Усач, З.О. Душко , М.М. Колос. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

53. Цивільний кодекс України: від 16.01. 2003 р. №435-IV.

54. Шкіря Н.Л. Аудит: навч. посіб. / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк.– Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

55. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2005. – 376 с.

56. Яременко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2007. – 240 с.

57. Періодичні видання:

„Баланс”

„Банківська справа”

„Бізнес – бухгалтерія”

„Бухгалтерия, налоги, бизнес”

„Вісник податкової служби України”

„Вісник Української академії державного управління”

„Все про бухгалтерський облік”

„Економіка, фінанси, право”

„Контроль”

„Податки і бухгалтерський облік”

„Фінанси України”

„Фінансовий контроль”

„Фінансове право”

Рекомендована література

1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ.

2. 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХІV.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Мінфін]: Положення від 28.05.1999 № 137.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств [Мінфін]: Положення від 07. 07. 99 р. № 163.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність» [Мінфін]: Положення від 07. 07. 99 р. № 163.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [Мінфін]: Положення від 25.02.2000 № 39.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Мінфін]: Положення від 27.04.00 № 92.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Мінфін]: Положення від 18.10.1999 № 242.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Мінфін]: Положення від 20.10.1999 № 246.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Мінфін]: Положення від 18.10.1999 № 237.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [Мінфін]: Положення від 30.01.2000 р. № 20.

17. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»[Мінфін]: Положення від 26.04.2000 р. № 91.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Мінфін]: Положення від 29.11.1999 № 290.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Мінфін]: Положення від 31.12.1999 № 318.

20. П(С)БО 17 «Податок на прибуток»[Мінфін]: Положення від 28.12.2000 р. № 353.

21. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»[Мінфін]: Положення від 10.08.2000 р. № 193.

22. П(С)БО 22 «Вплив інфляції»[Мінфін]: Положення від 28.02.2002 р. № 147.

23. П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» [Мінфін]: Положення від 18.06.2001 р. № 303.

24. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»[Мінфін]: Положення від 16.07.2001р.№ 344.

25. Про примітки до річної фінансової звітності [Мінфін]: Наказ від 29.11.2000 № 302.

26. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

27. Перелік видів діяльності, по яких складається зведена фінансова звітність. Затверджений Наказом Мінфіну України від 24. 02. 2000 р. № 37.

28. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства (додаток до листа Міністерства фінансів України від 31.12.03 р. № 31-04200-20-5/8622).

29. Порядок заповнення Декларації про прибуток підприємства. Затв. Наказом ДПАУ від 08.07.97 № 24 (із змінами і доповненнями).

30. Порядок заповнення і подання Податкової декларації з ПДВ. Затв. Наказом ДПАУ від 30.05.97 № 166 (із змінами і доповненнями).

31. Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. № 553.

32. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

33. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Затв. Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 р. № 12.

34. Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Затв. Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 № 16 (зі змінами і допов­неннями).

35. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Затв. Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21—1.

36. Наказ Держкомстату України від 26.07.99 № 269 «Про затвердження річних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організації».

37. Наказ Держкомстату України від 26.07.99 № 270 «Про затвердження поточних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організації».

38. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в України: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000, 2001.

39. Винсент Дж. Лав. Как понимать и использовать финансовую отчетность (перевод с англ.. с дополнениями). — М.: 1996. — 352 с.

40. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

41. Горицкая Н. Г. Новая финансовая отчетность — К.: Техніка, 1999. — 136 с.

42. Добровський В. М. Звітність підприємств: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — К: КНЕУ, 2001.

43. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр / За редакцією професора Вериги Ю. А. — Полтава: ТОВ «Видавництво «ІнтерГрафіка», 2003. — 544 с.

44. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. — М.: Дело, 1998. — 432 с.

45. Мак Кензі Венді. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: Пер. З англ.. — К.: Все увито; Наукова думка, 2003. — 283 с. — (сер. «Усе про менеджмент»)

46. Пучкова С. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. — М.: СД ФБК-ПРЕСС, 2001. — 272 с.

47. Райс Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Пер. з англ. за ред. к.е.н. С. Ф. Голова — Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. — 240 с.

48. Соловьева О. В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. — М.: Аналитика-ПРЕСС, 1998.

49. Ткач В. И. Международная система учета и отчетности. — М.: Фынансы и статистика, 1992.

50. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. — К.: Лібра, 1999. — 336 с.

51. Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривошей М. М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир:ЖІТІ, 2003. — 436 с.

52. Савицкая Г.В. Анализ финансового состояния предприятия / Г. В. Савицкая. – Мн.: Изд-во Гревцова, 2008. – 200 с.

53. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е из., перераб. и доп. – М.: Экоперспектива, 2005. – 498 с.

54. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1996. – 41с.

55. Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 639 с.

56. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.:ЦНЛ, 2006. – 256с.

57. Стоун Д. Хітчінг. Бухоблік і фінансовий аналіз. – К.: Сірін, 2005. – 388с.

58. Тарасенко Н. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Л. : Новий Світ, 2009. – 444 с.

59. Терещенко О. Санація підприємств у світлі нового законодавства та фінансову неспроможність // Економіка України. – 2005. – №11. – С. 45-47.

60. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М. Д. Білик [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

61. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецька та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.

62. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посіб. / Т.О. Фролова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 253 с.

63. Хома І. Б. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 344 с.

64. Цал-Цалко Ю.С. Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання: дис. д-ра екон. наук: 08.03.01 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України. – Київ. – К., 2005. – 556с.

65. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.:ЦУЛ, 2008. – 566с.

66. Черняк В.З. Финансовый анализ: учебник / В.З. Черняк. – 2-е изд., стер. - М.: Экзамен, 2007. – 416 с.

67. Чопозова А. И. Методика финансового анализа: теория и практика: учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Чопозова, И. А. Демченко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – 136 с.

68. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 176 с.

69. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия: підручник / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М.: ЮНИ-ГЛОБ, 1992. – 74 с.

70. Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособие для студ. вузов / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 479 с.

71. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2009. – 196 с.

72. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 298с.

73. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 234с.

Д О Д А Т К И

Додаток 1

ПРОПОНОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ЗВІТУ

1. Статут

2. Наказ про облікову політику підприємства

3. Робочий план рахунків

4. Графік документообороту

5. Положення про бухгалтерію

6. Посадова інструкція

7. Перелік посадових осіб, яким надано право підпису документів

8. Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії

9. План-графік проведення інвентаризації

10. Перелік регістрів застосовуваної форми ведення обліку

11. Перелік посадових осіб, з якими підписаний договір про повну матеріальну відповідальність

12. Перелік посадових осіб та працівників підприємства, які мають право на отримання готівкових коштів

13. Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

14. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

15. Перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування й використання коштів таких фондів

16. Положення про оплату праці працівників

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку

18. Штатний розпис

19. Індивідуальний графік роботи бухгалтера

20. Перелік податків, зборів, внесків, обов’язкових платежів, що сплачуються підприємством

21. Перелік посадових осіб, які складають, підписують звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені законодавством строки

22. Фінансова звітність підприємства (за три останніх роки)

23. Податкова звітність

24. Внутрішньогосподарська звітність

25. Статистична звітність

26. Спеціальна звітність

Для спеціалізації «Контроль і ревізія»:

27. Наказ про проведення ревізії (перевірки)

28. Направлення для проведення ревізії (перевірки)

29. Загальний план ревізії (перевірки)

30. Індивідуальний план та програма ревізії (перевірки)

31. Загальна характеристика основних етапів ревізії (перевірки)

32. Акт (довідка) перевірки

Для спеціалізації «Облік і аудит»:

27. Програма аудиту (за об’єктами )

28. Перелік питань, що входять до програми аудиту

29. Результати звірення залишків

30. Порівняльна таблиця достовірності облікового відображення господарських операцій

31. Перелік помилок і порушень, виявлених при проведенні аудиту

32. Аудиторський висновок

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: