double arrow

ММММММММММММММ


Массасы 2 кг тұтас диск горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен сырғанаусыз домалап келеді. Дискінің кинетикалық энергиясы:D) 24 Дж

Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 2 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:D) 0

Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 2 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:D) 0.

Магнит индукциясының өлшем бірлігі:D) Тесла – Тл

Магнит өрісін .....туғызады.D) кез келген қозғалыстағы зарядтар

Магнит өрісінде қозғалып бара жатқан зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясына Лоренц күші қалай әсер етеді:С) Әсер етпейді

Магнит өрісіндегі I тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз:B) I ×DФ

Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:D) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сейкес келетін сызықтар.

Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:E) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетін сызықтар.
Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді:А) ¤рістің құйындық сипаты

Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді?В) Өрістің құйындық сипаты

Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?D)

Магнит өрістерінің суперпозиция принципінің формуласы:C)

Магнитостатиканың негізгі элементін көрсет:В) Элементар ток.

Магнитострикция деген не?С) ферромагнетиктің магниттелгенде деформациялануы

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?E) Берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

Максвелл теориясы дегеніміз:В) Электромагниттік өрістің классикалық теориясы

Максимал Комптон ығысуы шашыраудың қандай бұрышына сәйкес келеді?C)

Малюс заңын көрсетіңіз.С)

Массалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 = ?C) u

Массасы 200 г доп 8 м/c жылдамдықпен ұшып келе жатқанда оның импульсі қандай блады?В) 1,6 кг·м/c

Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.Е) 520 Дж.

Массасы және радиусы біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті неге тең:А)Массасы 0,1 г тозаңның орны қателікпен анықталады. Оның жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз:Е)

Массасы 0,2 кг дене бастапқы 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы неге тең. Еркін түсу үдеуі 10 м/с .B) 10 Дж

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?С) 0 Дж

Массасы 1 г моншақтың орны Dх=1×10-7 м қателікпен анықталды. Моншақтың жылдамдық құраушысының квантты-механикалық анықталмағандығын бағалаңыз:А)

Массасы 1 т дене қандай биіктікте 100 кДж потенциалық энергияға ие болады?D) 10 м

Массасы 10,5т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200кДж жұмыс жасау қажет.Шахтаның тереңдігін анықтаңыз.C) 60м

Массасы 100 кг денеге күш әсер еткенде оның жылдамдығын 10 м/с-тан 20 м/с-қа дейін артты. Әсер етуші күштің жұмысы қандай?E) 15000 Дж

Массасы14 кгазоттыңзатмөлшерінанықтаңыз .А) 500 моль.

Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз?D) 208 кДж; 208 кДж.Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз болса, соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтары қандай?А) 2 м/с

Массасы 2 т дене қандай биiктiкте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады?C) 0,5 м

Массасы 20 кг, радиусы 20 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:D)

Массасы 20 кг, радиусы 30 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:С) 1,8

Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 2,5 м/с2 үдеумен көтереді. Кранның арқанын керу күшін анықтаңыз.Е) 2,5 кН

Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтереді. Кран арқанының керілу күшін анықтаңыз.А) 3 кН

Массасы 2m заряды +4е бөлшек біртекті электр өрісінде а үдеуіменқозғалады. Электр өрісінің кернеулігі неге тең?B)

Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген Мұндағы С=5м/с2, D=1м/c3 болса, денеге t=2 с уақыт мезетіндегі әсер ететін күшті анықтаңыз.A) 44 Н

Массасы 2кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпiмсiз деп алып соқтыққаннан кейiнгi шарлардың жылдамдықтарын анықта:C) 2м/с

Массасы 2т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады?B) 0,5 м

Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па):A) 0,83 кДж.

Массасы 4 × 10-27 кг микробөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы 165 нм болса, ол қандай жылдамдықпен қозғалады?А) 1 м/с

Массасы 5 кг дене заңдылығы бойынша қозғалады, мұндағы А= 5 см, . 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта:D)-1,23Н.

Массасы 5 кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Жер бетіне түсетін мезетте дененің кинетикалық энергиясы қандай болады (g=10м/c2)?В) 500 Дж

Массасы 5 кг дене қандай да бір күштің әсерінен 1 м/с2 үдеу алды. Массасы 10 кг денеге осы күш қандай үдеу береді:А) 0,5 м/с2

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең?С) 0,8 кг·м2

Массасы 5кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз ( )D) 500 Дж

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз (g=10 м/с2)В) 1,5 кВт

Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда DТ=200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.А) 2077 Дж.

Массасы m = 5 кг дене S = Asinwt заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы А = 5 см және ω=π рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/2 с өткенен кейінгі денеге әсер ететін кұшті анықта:B) –2,46 Н

Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын 40км/сағ-тан 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табыңыз.E) 27,8 кН

Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын v1 = 40км/сағ –тан v2 = 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табу керек .A) 27,8кН.

Массасы m бөлшек у осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Координаттың басы О нүктесіне қатысты бөлшектің L импульс моменті қалай бағытталған?Е) Еш кайда, L=0

Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О нүктесіне қатысты импульс моменті қалай бағытталған: D) Еш қайда,

Массасы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Жазықтық тарапынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?Е)

Магнит өрiсiнде протон қалай қозғалады?E) инерция бойынша

Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және О нүктесі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең: В)

Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:Е) .

Массасы m=0,6 кг дене қозғалыс теңдеуі X=А·sinwt. Мұндағы А=5 cм, w=π рад. Денеге t= с уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап:D) -0,148Н.

Массасы кг адам км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, массасы m2=80 кг жылдамдығы км/сағ арбаны қуып жетіп, секіріп мінсе, арба қандай жылдамдықпен қозғалады?В) 5,08 км/сағ

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді?D) өзгермейді.

Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2=9,86, g=9,86м/с2:С) 1м.

Математикалық маятник минутына 60 тербелiс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2 = 9,86, g = 9,86 м/с2.D) 4м.

Математикалық маятниктің қозғалысын сипаттайтын дифференциялдық теңдеудің түрі:D) .

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді:C) Өзгермейді.

Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі түрінде берілген. Егер материялдық нүктенің массасы 2 кг болса, оның 2 секундтен кейінгі импульсі қандай болады?E) 16 Н·с

Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 м теңдеуімен сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең?В) 16 Н×с

Материалық бөлшек радиусы R=2 м шеңбер бойымен шамасы F=5 H центрлік күштің әсерімен қозғалады. Осы күштің жарты айналыста жасаған жұмысы қандай?А) 0 Дж

Материалық нүкте теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін анықтайын өрнек:А) .

Материялық нүкте теңдеуімен сипатталатын гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең:D)T=12 c.

Мезонның толық энергиясын тыныштықтағы энергиясынан он есе үлкен деп алып, оның жылдамдығын табу керек.D) 0,995с

Меншiктi кедергi қандай өлшеммен өлшенедi?D) Ом·м

Меншікті кедергі қандай өлшеммен өлшенеді?D) Ом∙м

Металдардан электрондардың шығу жұмысы неге тең?Е) Потенциалдық шұңқырдың түбіндегі энергиясымен Ферми деңгейіндегі электрондардың кинетикалық энергияларының айырымына

Металдардың sм және шала өткізгіштердің s электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

Мәжбүр гармониялық тербеліс теңдеуіндегі серпімділік күшін көрсетіңіз: mа+rv+kx=Fсырт :Е) kx.

Микробөлшектердің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының байланысы келесі өрнекпен анықталады:1 2 3 4 5 .С) 2 және 4

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері төмендегі түсініктерге тәуелсіз: 1-импульс, 2-энергия, 3-траектория, 4-масса:С) 3

Микробөлшектің төменде көрсетілген қай шамасы толқындық функцияның модулінің квадратымен анықталады?D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы

Мозли заңын көрсетіңіз.А)ω=R (Z-σ) (1/ n12-1/n22)

Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді?В) 9 есе артады.

Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы 3 есе артса, онда газ температурасы қалай өзгереді?D) 9 есе артады.

Молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.А)

Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?С)9есеартады.

Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы:В) Газдың табиғатына байланысты.

Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын тұрақты ұстап, молекула концентрациясын үш есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?A) 3 есе артады.

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.В) .

Мына формуламен қай шама өрнектеледі ( – ортаның диэлектрлік өтімділігі нүктелік заряд электр өрісінің кернеулігі, -Кулон заңындағы тұрақты ):B) Ара қашықтық

Мына ядролық реакция нәтижесінде қандай бөлшек түзіледі?7N14 + 2He48O17+ ?C) протон;Нормаль дисперсия қалай анықталады?В)

Мынау қай қысым -?В) гидростатикалық

Мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей.Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiнен 2 есе үлкен.Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең?C) ¼Сейчас читают про: