double arrow

ОООООООООООООООО


Оқ үш жарықшаққа бөлініп, бір–біріне 1200 бұрыш жасай ұшады. Импульс модульдерінің қатынасы: р123. Оқ қандай бағытта қозғалған : В) Горизонталь, солға

Оқшауланған жүйеде өтетін процесті сипаттайтын өрнек:C) PVg=const.

Ом заңының дифференциалдық түрдегі теңдеуі:D)

Оңашаланған өткізгіштің электр сиымдылығы ..... тәуелді болады.D) өткізгіштің түрі мен өлшемдеріне
Өткізгіштерді параллель қосқанда мәні өзгермейтін шама не?С) кернеу

Орамдағы ток және оның геометриялық пішіні өзгермеген. Катушканың орам санын 6 есе кеміткенде, катушканың индуктивтілігі қалай өзгереді?В) 36 есе кемиді

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:А)

Ортаның абсолют сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.D) n=

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:D) ω = ω0.

Орын ауыстыру бұл:Е) Қозғалыстың басы мен соңын қосатын вектор

Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал.C) U=(3/2)PV.
Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең?С) 5/2R.

Өзара перпендикуляр шексіз ұзын түзу өткізгішпен магнит тілшесі бір-бірінен, магнит тілшесінің ұзындығынан көп үлкен, b қашықтықта орналасқан. Егер, өткізгіштен суретте көрсетілген бағытта I ток жіберілсе магнит тілшесі қалай өзгереді: А) Сағат тілі бағытымен бұрышқа бұрылады

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің өрнегі:C)

Өзінің табиғаты бойынша фотон:C) Электромагниттік өрістің кванты.

Өзінің табиғаты бойынша фотон:Е) Электрмагниттік өрістің кванты

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады?A) ток күшi

Өткізгіштерді параллель қосқандағы мәні өзгермейтін физикалық шама не?B) U кернеу

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді?С)Өлшемі, пішіні

Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады?E) Ток күші

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді:E) Кернеу

Өшетін тербеліс теңдеуі:В) .

Өшпейтін еркін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді:B) Жүйенің қасиеттеріне.Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді?Е) Жүйенің қасиеттеріне.

Өшудің логарифмдік декременті:В)

Өшудің логарифмдік декременті:A) .Сейчас читают про: