double arrow

ННННННН. Нүктенің қозғалысы теңдеуімен берілген


$$$ 149

Нүктенің қозғалысы теңдеуімен берілген. Нүкте қозғалысының бастапқы жылдамдығын анықтаңыз.

В) 2 м/с

$$$ 150

Нүктенің 4 с ішіндегі жолын анықтаңыз.

 
 


D) 8 м

$$$ 170

Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?

 
 


С) 3

$$$ 197

Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?

B)

$$$ 198

Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады?

C) 2с

$$$ 270

Нүкте жылдамдығының теңдеуі (м/с) түрінде берілген. с уақыт мезеті өткеннен кейінгі нүктенің үдеуі неге тең? D) 12 м/с2

$$$ 325

Нүкте түзу бойымен тербеліс жасайды. Егер 1,5 период ішінде нүкте 15 см жол жүрсе, онда тербеліс амплитудасы неге тең?

Е) 2,5 см

$$$ 326

Нүкте түзу бойымен Х= (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды десек, қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен соң нүктенің тепе-теңдік күйінен ығысу шамасы неге тең болады? В) 3 м
$$$ 331

Нүкте периоды с-қа тең тербеліс жасайды. Сыртқы мәжбүр етуші күштің резонанс кезіндегі циклдік жиілігі неге тең болады?

D) 2 с-1

$$$ 338

Нүктелік жарық көзінен шыққан сфералық толқын ортада жұтылмай таралады және жарық көзінен 1 м қашықтықтағы амплитудасы 10-8 м. Жарық көзінен 10-3 м қашықтықтағы толқынның амплитудасы неге тең болған?

Е) 10-5 м

$$$ 477

Нүктенің жылдамдығы 2t+16 заңы бойынша өзгереді. 2- және 4-секунд аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын анықтаңыз.

D) 22 м/с

$$$ 512

Нүктелiк заряд q электрстатикалық өрiс туғызады. Центрінде сол q, ал радиусы R шеңбер бойымен q0 заряд орын ауыстырғанда орындалатын өріс күшінің жұмысы неге тең болады?

E) 0

$$$ 530

Нүктелiк зарядтың зарядын 2 есе өсiргенде, оның бастапқы қашықтығынан 2 есе көп қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

B) 2 есе азаяды

$$$ 683

Нақты тербелмелi контурдағы тербелiстердiң өшуiнiң себебi неде?

D) Джоуль-Ленц жылуы бөлiнуiнен

$$$ 820

Нақты газға арналған Ван-дер-Ваальс теңдеуі:

А) (P+а/ μ)( Vm-в)=RT

$$$ 903

Нүкте арасында потенциалдар айырымы 10 кВ (e=1.6∙10-19Кл)-ға тең болған кезде электрон орын ауыстырғанда қандай кинетикалық энергияға ие болады?


Е) 1,6∙10-15 Дж

$$$ 1054

Ньютонның үшінші заңы қандай санақ жүйесінде орындалады?C) Инерциалды

$$$ 1086

Нөлдік деңгейден жоғары қарай лақтырылған дене биіктікке көтерілсе, онда ауырлық күшінің жұмысы мынаған тең:

D)

$$$ 1090

Нүкте 5 Н центрлік күштің әсерінен радиусы 2м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте толық бір айналғанда ос күш қандай жұмыс атқарады?

С) 0

$$$ 1110

Насос двигателі 10 минут уақыт ішінде 20 м3 суды 6м биіктікке көтереді.

Двигательдің қуатын анықтаңыз (g 9,8 м/с):

В) 2000 Вт

$$$ 1267

Нүкте қозғалысының теңдеуі x=4-6t+t3. Дененің t=0,5c уақыт мезетіндегі үдеуі неге тең?

В) 3 м/с

$$$ 1269

Нүктенің жылдамдығы υ=4t-2 заңдылығымен өзгереді. Нүктенің үдеуі неге тең?

С) 4 м/с2

$$$ 1293

Нүктенің қозғалыс теңдеуі x=2t, y=t түрінде берілген. Координат басынан нүктеге дейінгі қашықтық 10м болғандағы t уақытты анықта:

E) 4,47сСейчас читают про: