double arrow

Інформаційні ресурси


170. Актон Дж. Очерки становления свободы [Електронний ресурс] / Джон-Эмерик-Эдвард Дальберг-Актон ; [пер. с англ. Ю. Колкера]. — Режим доступу : http://yuri-kolker.narod.ru/articles/Acton-list.htm.

Белл Д. Конец идеологии на Западе [Електронний ресурс] / Дэниел Белл ; [пер. с англ.] // Контексты современности–I : Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории : [хрестоматия / сост. и общ. ред. С. А. Ерофеева]. — [2–е изд., доп. и перераб.]. — Казань : Издательство Казанского университета, 2000. — 173 с. — С. 141—142. — Режим доступу : http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ- 2014-2015 н.р.

1. Предмет політології, її зміст і методи.

2. Етапи становлення політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.

3. Політологія як наука: поняття , структура та функції.

4. Методи політології (загальна характеристика).

5. Загальна характеристика політичних вчень Стародавнього Сходу та Давньої Греції.

6. Погляди Платона та Аристотеля на політичну організацію суспільства.

7. Мислителі Середньовіччя про сутність і форми реалізації влади (А. Августин, Ф.Аквінський, М. Падуанський).

8. Раціонально-критичне розуміння політики мислителями Нового часу (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьє, Ж.-Ж. Руссо).
9. Політичні погляди епохи Відродження. Погляди на політику Н. Макіавеллі.

10. Марксистська парадигма політичного устрою.

11. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні ХІХ ст.

12. Політична думка ХХ ст.: основні ідеї та напрямки американської школи політичної соціології.

13. Політична думка ХХ ст.: французька політична школа.

14. Політична думка ХХ ст.: особливості розвитку німецької політології.

15. Основні парадигми політичної науки - теологічна, натуралістична, біополітична, соціальна (загальна характеристика).

16. Основні риси та функції політичних ідеологій.

17. Типологія сучасних політичних ідеологій (лібералізм, консерватизм, соціал-реформізм, анархізм, неофашизм). Загальне та особливе.

18. «Посткласичні» ідеологічні течії у ХХІ ст.

19. Глобалізація – новітня політична ідеологія Заходу (Е.Валлерстайн, С.Хантінгтон, О.Тоффлер, О.Панарін).

20. Політика: поняття, сутність, структура та функції.

21. Взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.

22. Політика, право і мораль як головні регулятори суспільних відносин: проблема забезпечення балансу в умовах реформування українського суспільства.

23. Основні ідеї праці М. Вебера “Політика як покликання та професія”.

24. Доктрина державного суверенітету у працях Ж. Бодена, Т. Гоббса та народного суверенітету Ж. Ж. Руссо. ________________

25. Природа, сутність та витоки політичної влади

26. Влада: базові концепції. Поняття «політичної влади».27. Структура влади та її види.

28. Принцип розподілу влади. Розподіл владних відносин у Конституції України та проблема оптимізації цього принципу у сучасній Україні.

29. Смисл і призначення терміна «легітимність». М. Вебер про типи легітимності влади у роботі «Політика як покликання та професія».

30. Походження і сутність держави. Ознаки держави.

31. Форми державного правління й адміністративно-територіального устрою держави.

32. Ознаки правової держави. Протиріччя становлення правової держави в Україні.

33. Поняття, структура та функції політичної системи (концепції Д. Істона, Г. Алмонда).

34. Політична система: поняття, функції. Характеристика політичної системи Української держави.

35. Типологія політичних систем. Проблема реформування політичної системи України.

36. Легітимація та делегітимація політичних систем.

37. Поняття і типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму сучасної України.

38. Характерні риси і різновиди тоталітарних політичних режимів.

39. Авторитарний політичний режим. Головні відмінності авторитаризму від тоталітаризму.

40. Особливості трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні. Проблеми становлення демократії в Україні.

41. Демократія: загальні ознаки, види, форми і типи. Складність демократичного правління.

42. Критерії та типи демократії.

43. Пряма та репрезентативна форми демократії.

44. Поняття та функції політичної еліти.45. Класичні теорії політичних еліт (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).

46. Сучасні теоретичні уявлення про сутність, класифікацію і роль політичних еліт.

47. Системи рекрутування політичної еліти. Проблема формування політичної еліти в Україні.

48. Політичне лідерство: типи лідерів та специфіка їхнього впливу. ____

49. Політичні партії в демократичному суспільстві. Функції партійних програм у електоральному процесі.

50. Групи інтересів: поняття, функції, типологія.

51. Громадські об’єднання і рухи: поняття, зміст і особливості діяльності.

52. Поняття і типи партійних систем. Проблеми функціонування політичних партій в Україні.

53. Місце і роль політичних партій в українському суспільстві.

54. Виборчі системи: типи, значення у політичному процесі.

55. Пропорційна виборча система: поняття, основні характеристики, переваги та недоліки застосування.

56. Мажоритарна виборча система: поняття, основні характеристики, переваги та недоліки застосування.

57. Виборча система і форма правління. Пошуки ефективного поєднання.

58. Місцеве самоврядування: поняття, завдання та принципи.

59. Політична культура як соціальний феномен. Типологія політичної культури за Г. Алмондом і С. Вербою.

60. Структура та функції політичної культури.

61. Політична свідомість: загальне поняття, структура і типи.

62. Громадянське суспільство та специфіка його формування в Україні.

63. Сутність та особливості етнополітики. Головні напрямки державної політики України у сфері міжнаціональних відносин.

64. Етнополітичні спільноти як суб’єкти політики. Політика України в галузі національних відносин.

65. Соціальна держава: умови формування, типи, основний зміст діяльності.

66. Проблеми соціальної політики у сучасній Україні.

67. Економічна політика. Взаємозв’язок політика та економіки.

68. Економічні функції держави в умовах ринкової економіки.

69. Зовнішня політика держави у сучасному світі.

70. Основні напрями зовнішньої політики України.Сейчас читают про: