double arrow

A. Объективтік


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

B. Реляциялық

C. Субстанциялық

D. Метафизикалық

E. Субъективтік

21. "Өзінің бетіндегі терең ағыстар тасадағы, иірімдегі, көбіктегі қайта ағыстар түрінде" деген пікірде көрініс тапқан жұп категориялар:

A. Мән мен құбылыс

B. Мүмкіндік пен құбылыс

C. Себеп пен салдар

D. Мазмұн мен түр

E. Қажеттілік пен кездейсоқтық

22. Материяның үздіксіз дамуы мен өмір сүруінің объективті бір формасы:

A. Уақыт

B. Жерұйық

C. Хаус

D. Топырақ

E. Кеңістік

23. Материя қозғалысының ең жоғарғы формасы:

A. Механикалық

B. Әлеуметтік

C. Биологиялық

D. Физикалық

E. Химиялық

24. Материалдық жүйелердің тіршілік етуінің ұзақтығын, жағдайлардың жүйелігін сипаттайтын материяның атрибуты:

A. Уақыт

B. Бейнелеу

C. Тыныштық

D. Кеңістік

E. Қозғалыс

25. ХХғ. 20-шы жылдарындағы Германия мен АҚШ-та кең таралған протестанттық теологиялық бағыт:

A. Диалектикалық теологизм

B. Диалектикалық материализм

C. Диалектикалық сағым

D. Диалектикалық категориялар

E. Диалектикалық марксизм

1. Қайта Өрлеу кезеңінің қай философы соңғы схоласт бірінші гуманист:

A.Н.Кузанский

B. Дж.Бруно

C. П.Делла Мирандолла

D.Л.Валла

E. Т.Кампанелла

2. Қайта Өрлеу термині алғаш рет кімнің еңбегінде кездеседі:

A. Дж.Вазари

B. Л.Баллы

C. П.Делла Мирандолла

D. Леонардо да Винчи

E. П.Помпонацци

3. Қайта Өрлеу дәуірі:

A. Ренессанс

B. Регресс

C. Прогресс

D. Реализм

E. Сенсуализм

4. Қайта Өрлеу дәуірінің басты философиялық ағымы пантеизм дегеніміз:

A. Табиғат пен құдайдың құйылысуы

B. Табиғат пен адамның құйылысуы

C. Адамның дүниені жаратуы

D. Адамның құдаймен тек шығармашылық қабілеті

E. Құдайдың дүниені жаратуы

5. Еркін ойлау мен адамның индивидуалдық дамуын насихаттау қай Қайта Өрлеу философиясының принципіне тән:

A. Гуманизм

B. Сенсуализм

C. Антропоцентризм

D. Пантеизм

E. Утопизм

6. Ш.Монтескье географиялық бағытты қай әлеуметтік – гуманитарлық ғылымында негіздеді:
A. Социологияда

B. Эстетикада

C. Саясаттануда

D. Этикада

E. Психологияда

7. Леонардо да Винчи, А.Дюрер, Микеланджело, Л.Б.Альберти, Пьеро делла Франческа, Рафаэль т.б. өнердің қандай ерекше дамытты:

A. Кескіндеме мен сурет

B. Скульптура мен кескіндеме

C. Театр мен музыкада

D. Көркем әдебиет пен кескіндемеде

E. Музыка мен көркем әдебиетте

8. Гелиоцентристік теорияны жасаған:

A. Коперник

B. Леонардо да Винчи

C. Н.Кузанский

D. Монтен

E. Дж.Бруно

9. Гуманизм философисының басты ерекшілігі:

A. Антропоцентризм

B. Космоцентризм

C. Рационализм

D. Теоцентризм

E. Ирранионализм

10. Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынанда айырып өзгешелейтін жаратушының сыйы, нұры, ол ...

A. Ақыл – ой

B. Жекешелік

C. Дарын

D. Сезімталдық

E. Адамгершілік

11. «Дүниенің кемел құраушысы, орнатушысы» деп, гуманистер атайды:

A. Адамды

B. Табиғатты

C. Мемлекетті

D. Құдайды

E. Рухты

12. Қайта Өрлеу дәуіріндегі гуманизмнің мағынасы:

A. Адамның құндылығы, оның құрметі мен құндылығы туралы ілім

B. Адамның жағдайға тәуелдігі туралы ілім

C. Адам өмірінің құнсыздығы туралы ілім

D. Адам өмірінің құдай еркімен айқындалатыны туралы ілімE. Құдайдың адамды жаратуы туралы ілім

13. Қайта өрлеу дәуірі философиясында космологиялық ілімдерді кімдер дамытты:

A. Дж.Бруно мен Г.Галилей

B. О.Шмидт пен В.Фесенков

C. И.Ньютон мен Н.Коперник

D. И.Кеплер мен Дж.Бруно

E. А.Фридмаш мен Д.Джинс

14. Әл – Фараби мен Иби Рушдтың екі құдайы ақиқат теориясын қайта өрлеу дәуірі философиясында дамытқан номинализм өкілдері:

A. Дунс Скот, У.Оккам

B. Бруно, Мирандолла

C. Галилей, Ньютон

D. Коперник, Галилей

E. Леонардо да Винчи

15. Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады:

A. Италия

B. Испания

C. Германия

D. Англия

E. Франция

16. Қайта өрлеу дәуірінде мемлекет және құқық философиясымен кім айналысты:

A. Макиавелли

B. Галилей

C. Коперник

D. Спиноза

E. Ньютон

17. Қайта өрлеу дәуірі үшін антикалық кезең не:

A. Идеал

B. Күнәләу тақырыбы

C. Ештеңе емес

D. Мәртебе

E. Сот

18. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімді дамытқан кім:

A. Т.Мор, Т.Кампанелла

B. Дж.Оруэлла, О.Хаксли

C. Ж.Жельс, Т.Мор

D. Т.Мюнцер, Дж.Оруэлла

E. Я.Гус, О.Хаксли

19. Пантейстік, натурфилософиялық бағыттың негізін салған:

A. Д.Бруно

B. М.Планк

C. Н.Коперник

D. Г.Галилей

E. Леонардо да Винчи

20. Қайта өрлей дәуірі философиясында адам тұлғасын тұтастық түрде абсолютизациялау дегеніміз:

A. Персонализм

B. Философиялық антропология

C. Антропоцентризм

D. Пантеизм

E. Гуманизм

21. Қайта өрлеу философиясында қандай мәселе алдыңғы орынға шықты:

A. Ғылым мәселесі

B. Адам мәселесі

C. Қоғам мәселесі

D. Мәдениет мәселесі

E. Табиғат мәселесі

22. Қайта өрлеу ойшылдарының қайсысы этикадағы стоицизмнің этикалық ілімдерін қайта жаңалады:

A. Франческа Петрарка

B. Пико делла Мирандолла

C. Мишель Монтень

D. Джордано Бруно

E. Николай Кузанский

23. Қайта өрлеу кезеңінің қай философы қандай еңбегінде утопиялық қаладағы мінсіз қоғамдық тәртіптерді дәріптеді:

A. Т.Мордың «Утопиясы»

B. М.Лютердің «Киелі өсиеті»

C. Т.Кампанелланың «Күн қаласы»

D. Пикоделла Мирандолланың «Адамның қадір - қасиеті»

E. Н.Макиавеллидің «Тақсыры»

24. Қайта өрлеу дәуіріндегі адамға берілген сипаттама:

A. Шығармашылық тұлға

B. Әдепті тұлға

C. Құдіретті тұлға

D. Иррационалистік тұлға

E. Ғарыштық тұлға

25. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады:

A. Дж.Бруно

B. М.Фичино

C. Л.Валла

D. Э.Роттердамский

E. Г.Галилей

26. Француз философы:

A. Ламетри

B. Спиноза

C. Фрейд

D. Хайдеггер

E. Ясперс

27. Төмендегілердің қайсысына Ф.Вольтер материяның жанды денелерге ғана тән қасиетін анықтау үшін теологиялық дәлел келтірген:

A. Сана

B. Рух

C. Материя

D. Қоғам

E. Жан

28. «Тарих философы» терминін енгізген француз ағартушысы:

A. Вольтер

B. Гельвеций

C. Гольбах

D. Руссо

E. Монтеське

29. Ағартушылық заманының қай философы жатсыну феноменінің себебін анықтап, оның бірнеше түрлерін көрсетті:

A. Ж.Руссо

B. Д.Дидро

C. Ф.Вольтер

D. Г.Лейбниц

E. Ж.Де Ламетри

30. Структуралды антропология ілімінің негізін салушы, француз ғалымы:

A. К.Леви – Строс

B. М.Қашғари

C. Конфуций

D. Аристотель

E. Гегель

31. Таным негізінің биологиялық және психологиялық феноменология идеясын ұсынған «Өмірлік философия» және инстуитивизм өкілі, француз ғалымы:

A. Бергеон

B. Ламетри

C. Голбах

D. Сартр

E. Декарт

32. Ж.Ж.Руссо бойынша теңсіздіктің қайнар көзі:

A. Жеке меншік

B. Өкімет

C. Өркениет

D. Дін

E. Шіркеу

33. «Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артыа алу керек» деген ХХ ғ француз философы:

A. Сартр

B. Гегель

C. Аристотель

D. Абай

E. Баласағұн

34. Француз материализмінің көрнекті өкілдері:

A. Ламетри, Гельвеций, Дидре, Гольбах

B. Сартр, Бергеон, Декарт, Руссо

C. Кант, Гегель, Фейербах, Шеллинг

D. Галилей, Коперник, Дидро, Гольбах

E. Ламетри, Гельвеций, Сартр, Бергеон

35. Гольбах діннің пайда болуын, сауатсыздықтың, қорқыныш үрейдің басқаларды алдаудың кесірі деп түсініп, кімнің дін мен идеалистік философиясын қатаң сынға алды:

A. Беркли

B. Ламетри

C. Гольбах

D. Руссо

E. Сартр

36. Ламетри субстанция формаларын органикалықжәне өсімдіктер мен жануарлар патшалығына бөледі, ал адам қайсысына жатады:

A. Жануарлар

B. Өсімдіктер

C. Жәндіктер

D. Жыртқыштар

E. Аңдар

37. Есте сақтауды танмының екінші құралы және объективті өмір сүретін материя сезім – түйсік арқылы танылады деген философ:

A. Гельвеций

B. Гольбах

C. Дидро

D. Вольтер

E. Бергеон

38. Ж.Ж.Руссо өзінің тәрбие теориясында баланың теріс мінездірінің пайда болуын немен байланыстырады:

A. Табиғатпен

B. Қоғаммен

C. Экономикамен

D. Гендермен

E. Моральмен

39. Француз экзистенциализмнің өкілі:

A. Сартр

B. Хайдеггер

C. Ясперс

D. Р.Декарт

E. Вольтер

40. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі :

A. Адамдар теңдігін жақтаушы

B. Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу

C. Адамның рухани бостандығы

D. Ақыл – ойдың табиғи дамуына жол ашу

E. Моральді діннің қамқорлығынан азат ету

41. Қай ағартушылық заманның философы деизмді - «құдай мен жанның мәңгілігін» мойындады:

A. Ж.Ж.Руссо

B. П.Гольбах

C. Ж.де Ламетри

D. И.Гердер

E. Д.Дидро

42. Ж.П.Сартрдың қай ілімі болмыстың екі түрін – «өзіндегі болмысты» және «өзі үшін болмысты» қарсы қою негізінде құралады:

A. Феноменологиялық онтология

B. Фундаментальды онтология

C. Транецендентальды философия

D. Феноменологиялық редукция

E. Логикалық позитивизм

43. «Фуко» кітабының авторы, француз философы, постмодернист:

A. Делез

B. Гельвеций

C. Вольтер

D. Бергеон

E. Гольбах

44. Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады:

A. Декартпен

B. Лейбницпен

C. Дидромен

D. Гельвецимен

E. Вольтермен

45. Француз атеистік экзистенциализмінің негізін салған Сартрды дуализмге алып келген не:

A. Болмыс пен сананың айырылуы

B. Сана мен табиғаттың айырылуы

C. Өзгеше болмыс

D. Болмыстың жоқ болуы

E. Болмыс пен сананы қарсы қою

46. Қай ағартушылық заманының философы өзінің қандай еңбегінде адамды жануардан, жануарды өсімдіктен, өсімдікті органикалық дүниеден, ал оны органикалық емес дүниеден пайда болды деді:

A. Д.Дидроның «Табиғат жүйесі»

B. Ф.Вольтердің «Философиялық хаттары»

C. Ш.Монтескьенің «Парсы жазбалары»

D. Ж.де Ламетридің «Адам - машинасы»

E. И.Гердердің «Адамзат философиясының тарихына арналған идеялар»

47. Математикалық аналитикалық геометрияның, физиологияда рефлекстік актінің алғашқы ғылыми сипаттамасын жасаушы:

A. Декард

B. Д.Дидро

C. Ф.Вольтер

D. Ж.де Ламетри

E. Ж.Ж.Руссо

48. Қай ағартушылық заманның философы мәдениетті үздіксіз дамып, жеті баспалдақтан өтетін бүтіндік деп қарастырды:

A. И.Герлер

B. К.Гельвеций

C. Ж.Руссо

D. Д.Дидро

E. П.Гольбах

49. А.Бергеон «... бұл интеллектуалдық көңіл алудың түрі арқылы заттың ішкі әлеміне енуге болады, оның ішіндегі бірден – бір, әрі айтып жеткізе алмайтын нәрсемен тұтасып кету мақсатында » деп анықтаған танымның түрі:

A. Интуициялық

B. Тәжірбиелік

C. Сезімдік

D. Пайымдаушылық

E. Интеллектуалдық

50. Философиясының өзекті тақырыбы етіп «адам тірлігінң мағынасы, өмірдің өзі өмір сүруге тұра ма?» сынды сауалдар төңірегінде ой қозғаған француз философы:

A. Камю

B. Конт

C. Фихте

D. Ясперс

E. Вандам

51. Жаңа заман дәуірінде материализмнің қай түрі өріс алады:

A. Механикалық

B. Диалектикалық

C. Стихиалық

D. Метафизикалық

E. Антропологиялық

52. Бэкон бойынша, адамның жеке шектеуінен туындайтын қателік:

A. Үңгір идолы

B. Отбасы идолы

C. Тек идолы

D. Театр идолы

E. Алаң идолы

53. Жаңа заманның қай философы пантейстік көзқарасты қолдап, табиғатты бір ғана басты субстанция ретінде санады:

A. Б.Спиноза

B. Г.Лейбниц

C. Р.Декарт

D. Т.Гоббс

E. Ф.Бэкон

54. Философияның қай бөлімі Жаңа дәуірде бірінші орынға шықты:

A. Таным методтарын зарттеп, дайындау мәселелері

B. Аксикология, яғни рухани байлықтар туралы ілім

C. Этика мәселелері

D. Онтология, яғни болмыс туралы ілімнің мәселелері

E. Әлеуметтік философия, яғни қоғам туралы ілім

55. Адам санасын «таза тақтаға» теңестірген жаңа заман философы:

A. Дж.Локк

B. Т.Гоббс

C. Ф.Бэкон

D. Б.Спиноза

E. Д.Беркли

56. Жаңа заманның қай философы этикада утилитаризм теориясын қолданды:

A. Дж.Беркли

B. Т.Гоббс

C. Дж.Локк

D. Р.Декарт

E. Ф.Бэкон

57.«Сезімдік қабылдау немесе түйсіктер қабылдаушы адамның ішкі бөліктерінің қозғалысы, ол сезімдік органдарда іске асады, соның нәтижесінде біз заттарды қабылдай аламыз» деген жаңа замандағы философилық бағыт:

A. Сенсуализм

B. Интуитизм

C. Скептицизм

D. Механицизм

E. Рационализм

57. Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады:

A. Декарттан

B. Лейбництен

C. Дидромен

D. Гельвециймен

E. Вольтермен

58. Жаңа заман философы, «Монадология» еңбегінің авторы:

A. Г.Лейбниц

B. Д.Юм

C. Р.Декарт

D. Дж.Локк

E. Дж.Беркли

59. Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адам мен оның санасының объективті өмір сүретіндігін мойындап, қалған дүниені жоққа шығарды:

A. Солипсизм

B. Рационализм

C. Субъективті идеализм

D. Сенсуализм

E. Эмпиризм

60. Жаңа дәуір философиясының өкілі:

A. Ф.Бэкон

B. П.Помпонацици

C. Д.Бруно

D. А.Данте

E. Ф.Петрарка

61. Жаңа заман философиясындағы эмпиризмнің пікірінше, шынайы білім:

A. Тәжірбиелік

B. Діни

C. Абстрактілі

D. Интуитивті

E. Көркем

62. Ф.Бэконның «Жаңа Органон» еңбегінде қандай төрт идол (елес) туралы айтылады:

A. Тұқым, үңгір, нарық, театр

B. Үңгір, тұқым, ғылым, өнер

C. Нарық, театр, табиғат, қоғам

D. Театр, ғылым, өнер, философия

E. Философия, өнер, музыка, табиғат

63. Материяның кеңістік пен уақыттағы қозғалысы нәтижесінде табиғи әлемнің барлық алуан түрлілігі пайда болады деген кімнің пікіріне Гельвеций, Гольбах, Ламетри қосылды:

A. Т.Гоббстың

B. Дж.Локктың

C. Юмнің

D. Берклидің

E. Бэконның

64. Қай Жаңа заман философы субстанцияны «модустар» арқылы тану керектігін айтты:

A. Б.Спиноза

B. Т.Гоббс

C. Ф.Бэкон

D. Г.Лейбниц

E. Р.Декарт

65. Қай жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды ұсынды:

A. Ф.Бэкон

B. Дж.Локк

C. Б.Спиноза

D. Д.Юм

E. Р.Декарт

66. Қай Жаңа заман философы білімнің ең төменгі түрін сезімдік, одан жоғарғысын интеллектуалдық, ал ең жоғарғы түрін интуиция деп санады:

A. Б.Спиноза

B. Дж.Локк

C. Ф.Бэкон

D. Д.Юм

E. Р.Декарт

67. Қай «Жаңа Заман» философы әлемдегі барлық білім тәжірибеден алынады деп индукцияның рөлін теріске шығарды:

A. Д.Юм

B. Дж.Локк

C. Дж.Беркли

D. Р.Декарт

E. Б.Спиноза

68. Жаңа замандағы субъективті идеализмнің өкілдері:

A. Дж.Беркли мен Д.Юм

B. Г.Лейбниц пен Р.Декарт

C. Б.Спиноза мен Ф.Бэкон

D. Дж.Беркли мен Ф.Бэкон

E. Р.Декарт пен Ф.Бэкон

69. Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерімен механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырды:

A. Механистік материализм

B. Стихиялық материализм

C. Диалектикалық материализм

D. Антропологиялық материализм

E. Метафизикалық материализм

70. Қай Жаңа заман философы билік бөлінісін заң шығарушы, атқарушы және федералдыққы бөлді:

A. Дж.Локк

B. Ф.Бэкон

C. Дж.Беркли

D. Р.Декарт

E. Т.Гоббс

71. Жаңа дәуірдегі француз философы:

A. Декарт

B. Кант

C. Бэкон

D. Локк

E. Гегель

72. Жаңа заман ойшылардың қайсысы саяси теорияда геометрлік әдісті пайдалану керек деп ұсынады:

A. Гоббс

B. Вольтер

C. Руссо

D. Бэкон

E. Декарт

73. Батысеуропалық Жаңа заман мәдениетінің идеялық бағыты:

A. Ағартушылық

B. Теоцентризм

C. Антропоцентризм

D. Гуманистік

E. Гедонистік

74. Неокантшылдық бағыттың бірі:

A. Баден мектебі

B. Даосизм

C. Легистер мектебі

D. Локаята

E. Буддизм

75. Жаңа заман дәуірінде мәдениет теориясында елеулі үлес қосқандар:

A. Макиавелли, Кампанелла, Т.Мор

B. Шпенглер, Тойнби, Ясперс

C. Толанд, Вико, Лессинг

D. Сартр, Хайдеггер, Шопенгауэр

E. Мид, Белл, Тоффлер

76. Ғылыми білімнің шындығының дәлелін И.Кант неден көреді:

A. Білімнің дұрыстығына апперцепцияның трансценденталдық бірлігі кепіл болады, өйткені ол тәжірбиенің жоғарғы түрі және жалғыз қайнар көзі, бұлағы

B. Білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлері мен аңғарудың априорлық формалардың бірлігімен байланысты

C. Ғылыми білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлеріне (ақылдың жалпы ұғымдарына) тәуелді

D. Ғылыми білімнің жалпы маңыздылығы немесе шындығы сезімділіктің априорлық түрлеріне (кеңістік пен уақытқа) қарап анықталады

E. Ғылыми білімнің дұрыстығы эмпириялық субъектінің тәжірибесінің үздіксіздігімен анықталады

77. Гегель өзінің диалектикалық теориясын қай философия жиегінді жасады:

A. Абсолюттік идеализм

B. Субъективтік идеализм

C. Трансценденталдық идеализм

D. Объективті материализм

E. Субъективті материализм

78. «Өзіндік зат» өмір сүруін кім таныды:

A. Кант

B. Ницше

C. Фейербах

D. Лейбниц

E. Гегель

79. Л.Фейербахтың түсінігіндегі адам тіршілік иесі:

A. Табиғи

B. Ғарыштық әлеуметтік

C. Саяси жан

D. Парасат иесі

E. Әлеуметтік

80. Г.Гегельдің философиялық жүйесі мынадай үш бөлімнен тұрады – логика, табиғат философиясы және ...

A. Абсолюттік идея

B. Феноменология

C. Рух философиясы

D. Метафизика

E. Диалектика

81. Неміс классикалық философиясының негізін салушы:

A. Кант

B. Фихте

C. Гегель

D. Гераклит

E. Шелдинг

82. ХІХ ғ неміс философы, «билік пен ерік» дүниенің негізі деп есептеген:

A. Ницше

B. Гегель

C. Ясперс

D. Фейербах

E. Хайдеггер

83. Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі:

A. Априоризм

B. Монизм

C. Гилозоизм

D. Пантеизм

E. Реализм

84. Герменевтикалық шеңбердің авторы, герменевтика мәселесін дамытқан неміс философы:

A. Шлейермахер

B. Ницше

C. Гегель

D. Фейербах

E. Фихте

85. Кант бойынша барлық білімнің бастамасы:

A. Тәжірибе

B. Ақиқат

C. Эмоциялар

D. Ақыл – ой

E. Сезім

86. Қай ХVІІІ ғасыр неміс философы нақты өмір сүретін тек біздің санамыз және қандай да бір шындық болмасын, ол «меннің» жемісі деп санады:

A. И.Фихте

B. И.Кант

C. Л.Фейербах

D. Ф.Шеллинг

E. Г.Гегель

87. ХҮІІІ ғ неміс философы «Таза ақылға сың» еңбегінің авторы:

A. И.Кант

B. Г.Гегель

C. Ф.Шеллинг

D. Л.Фейербах

E. И.Фихте

88. И.Фихтенің шығармасы:

A. Ғылым туралы ілім

B. Афина саясаты

C. Саясаткерлер

D. «Күндей ашық»

E. Сопы

89. И.Канттың философиясындағы ғылыми – теориялық білімнің мүмкіндігі:

A. Синтетикалық априорлық пікірдің дұрыстығын дәлелдеу жолымен

B. Сезімдіктің априорлық түрлері (кеңістік пен уақыт) арқылы

C. Туа біткен ойлардың жәрдемімен

D. Синтетикалық апостериорлық пікір арқылы

E. Ойлаудық априорлық түрлерінің ішкі себептермен пайда болу қызмет арқылы

90. Сезім шындығынан бастап ақыл ақиқатына дейінгі алдымен жеке адамның санасы ауқымында қарастырылатын сана құбылысы деп Гегель тұжырымын оның қай еңбегі айғақтайды:

A. Рух феноменологиясында

B. Құқық философиясы

C. Тарих философиясы

D. Философия тарихы туралы лекциялар

E. Табиғат философиясы

91. Фейербах материализмнің ерекшелігі:

A. Антропологизмі

B. Субъективтілігі

C. Дінилігі

D. Объективтілігі

E. Догмалық қасиеті

92. Қай ХҮІІІ ғ неміс философы Фихтенің субъективті идеализм жүйесінің объективті идеализмімен ұштастыруға тырысты:

A. Ф.Шеллинг

B. И.Фихте

C. Л.Фейербах

D. Г.Гегель

E. И.Кант

93. Қай ХҮІІІ ғ философы этикаға «категориялық императив» ұғымын енгізді:

A. И.Кант

B. Л.Фейербах

C. И.Фихте

D. Ф.Шеллинг

E. Г.Гегель

94. Ницшенің иррационалдық ойлары мен өмір құбылысы мәнінің критериялары және танымды бағалауы неге ықпал етті:

A. Неміс фашизміне

B. Волюнтаризмге

C. Билік құрылымына

D. Ғылым заңдарына

E. Неміс нигилизмге

95. «Фундаментальді онтология» ілімін дамытқан неміс экзистенциализмінің негізін салушы:

A. Хайдеггер

B. Конт

C. Сартр

D. Деррида

E. Гуссерль

96. Гегель философиясында жете зерттелген метод:

A. Диалектикалық метод

B. Формальді – логикалық метод

C. Редукциондық метод

D. Жүйе – құрылым метод

E. Метафизикалық метод

97. Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық:

A. Ойлаудың түр жағы мен мазмұн жағының арасындағы қайшылық

B. Материалдық пен идеалдылықтың арасындағы қайшылық

C. Теория мен практиканың арасындағы қайшылық

D. Тіл мен ойлаудың арасындағы қайшылық

E. Диалектикалық метод пен идеалистік философиялық жүйесінің арасындағы қайшылық

98. Кант мына тану мүмкіндігі жоққа шығарды:

A. Өзіндік заттардың

B. Табиғаттың

C. Қоғамның

D. Әлем мен құбылыстың

E. Адамның

99. Гегель жүйесі философиясындағы қай бағытқа жатады:

A. Субъективті идеализмге

B. Механикалық матерализмге

C. Диалектикалық материализмге

D. Дуализмге

E. Объективті идеализмге

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: