double arrow

ВАРІАНТ 29


Теоретичні питання

1. Показники бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі

2. Митні режими

Тести

1.Сукупність суспільно-економічних відносин, які опосередковують рух товарів у сфері міжнародних економічних відносин — це:

1. Міжнародні митні відносини.

2. Міжнародні тарифні відносини.

3. Міжнародні відносини.

2. Яка з функцій митниці домінувала на другому етапі розвитку митної системи України?


1. Протекціоністська.

2. Регулятивна.

3. Фіскальна.


3. До якої групи методів регулювання митної системи належить митний тариф?

1. Правові.

2. Адміністративні.

3. Економічні.

4. До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері митного регулювання належить:

1. Встановлення розміру митних зборів і плати за митні процедури.

2. Встановлення розміру ставок ввізного мита.

3. Встановлення розміру ставок підакцизного збору.

5. Єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій — це:

1. Митна служба України.

2. Митна справа України.

3. Митна політика України.

6. Назвіть основне завдання митних органів при реалізації митної політики України:
1. Захист економічних інтересів України.

2. Забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку.

3. Створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці.

7. Який із перелічених органів забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи:

1. Державна митна служба України.

2. Митниця.

3. Регіональна митниця.

4. Митний пост.

8. В якому з нормативних документів вказуються митні ставки відносно імпорту певного товару:

1. Закон України "Про митний тариф".

2. Митний кодекс України.

3. Закон України "Про єдиний митний тариф"

9. Який із перелічених митних органів не є юридичною особою:

1. Митний пост.

2. Митниця.

3. Регіональна митниця.

10. Назвіть митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи:

1. Митниця.

2. Державна митна служба України.

3. Регіональна митниця

Задача

Підприємство реалізувало на експорт продукцію на суму 3,6 млн. євро. Для її виробництва воно купувало вітчизняну сировину на суму 2,4 млн. грн. (з ПДВ). Курс 1 євро – 11,0 грн. Визначте величіну доданої вартості та податкового кредиту. Чи виникає у цьому випадку у підприємства податкове зобовязання? Чому?


ВАРІАНТ 30

Теоретичні питання

1. Показники валютної ефективності експорту / імпорту

2. Форми виходу підприємства на зовнішній ринок

Тести

1. Що належить до митної території України?

1. Територія, що становить єдину митну територію, у межах якої Україна має виняткову юрисдикцію щодо митної справи.2. Територія, яка межує з іншими державами.

3. Територія, де розташовані контрольно-пропускні пункти митниці.

2. Назвіть орган державного управління, спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи:

1. Митно-тарифна Рада.

2. Державна митна служба України.

3. Тарифне управління.

3. Який орган має право змінювати ставки ввізного мита?

1. Міністерство економіки.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Верховна Рада України.

4. Назвіть функцію митниці, яка домінує на сучасному етапі розвитку митної системи України:

1. Фіскальна.

2. Регулятор товарообігу.

3. Правова.

5. Чи збігається митний кордон України з державним кордоном України?

1. Ні, не збігається.

2. Так, збігається.

3. Збігається, за винятком меж спеціальних митних зон.

6. Назвіть орган митно-тарифного регулювання, який відповідає ме зорі в) по:

1. Кабінет Міністрів України.

2. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

3. Всесвітня митна організація.

7. Назвіть орган митно-тарифного регулювання, який відповідає мегарівню:

1. Світова організація торгівлі.

2. Верховна Рада України.

3. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

8. В якій моделі митної політики застосовується високий рівень митного оподаткування та жорстка система митного контролю і митного оформлення?

1. Протекціонізм.

2. Градуалізм.

3. Вільна торгівля.

9. На якому з перелічених принципів базується митне регулювання в Україні?1. Законності.

2. Юридичної рівності і не дискримінації.

3. Верховенства закону.

10. Яка з перелічених закономірностей домінувала на першому етапі еволюції митної політики України ?

1. Контроль за зовнішньоторговельною діяльністю.

2. Контроль за переміщенням фізичних осіб.

3. Фіскальна відносно імпорту товарів.

Задача

Металургійне підприємство використало за місяць природний газ на суму 2,2 млн. грн. (без ПДВ) та вітчизняну сировину на суму 24 млн. грн. (з ПДВ). Його продукція за місяць (без ПДВ) – 72 млн. грн., з якої 60 млн. грн. – експорт. Розрахуйте податкове зобовязання підрпиємства та податковий кредит по ПДВ. Чи буде підприємство мати заборгованість перед бюджетом зі сплати ПДВ?Сейчас читают про: