double arrow

Оцінка складських запасів за найменшою вартістю

Складські запаси № Собівартість Чиста вартість реалізації Позиційний (постатейний) метод Метод оцінки за категоріями (групами) За сукупністю складських запасів
Категорія (група) А
   
   
   
   
Всього  
Категорія (група) Б
   
   
   
Всього  
Категорія (група) В
   
   
   
   
   
Всього  
Разом

Найдоцільнішим і найточнішим є перший метод оцінки – позиційний (постатейний).

Третій метод не дозволиться застосовуватись при розрахунку з бюджетом по податку на прибутки.

Виходячи з позиційного методу оцінки, має місце знецінення товарів на суму 5000 дол, (83500-78500). В США, Великобританії та деяких інших країнах знецінення відображається серед збитків підприємства.:

Д-т рах. ' Збитки від знецінення запасів" 5000

К-т рах. "Складські запаси" 5000

Дещо інша методика і техніки відображення процесу знецінення складських засів в західноєвропейських країнах. На суму знецінення наприкінці року створюється резерв на знецінення запасів за рахунок збільшення витрат.

Тести для самоконтролю

Запаси –це

а) активи, які утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності

б) активи, призначенні для використання в ході звичайної господарської діяльності в процесі виробництва

в) активи у формі сировини та інших матеріалів для споживання при наданні послуг.

г) всі відповіді правильні.

2. Система обліку товарно-матеріальних цінностей:

а) постійного обліку

б) ФАЙФО

в) ідентифікованої собівартості

г) періодичного і постійного обліку.

3.Надходження запасів при періодичній системі обліку відображається на рахунку:

а) «Складські запаси»

б) «Витрати на закупівлю»

в) «Доходи від реалізації»

г) «Собівартість реалізованих товарів»

4. Метод ФІФО – це метод оцінки запасів за яким…

а) матеріали придбанні останніми, на виробництво відпускаються першими і оцінюватимуться за цінами останніх надходжень

б) витрачені та реалізовані запаси оцінюються за середніми цінами з урахуванням залишку па початок періоду

в) матеріали відпущені на виробництво оцінюються за цінами конкретних партій запасів;

г) матеріали придбані першими, першими відпускатимуться на виробництво і оцінюватимуться за цінами перших надходжень.

Компанія «Analis» використовує систему постійного обліку

Запасів. Записи на початок періоду склали 50 штук продукції по 30 дол. за одиницю. В червні компанія придбала 150 одиниць продукції по 30 дол. за одиницю, повернула 6 одиниць і продала 125 одиниць по 50 дол. за одиницю. Величина запасів на кінець місяця та собівартість реалізації при застосуванні методу середньозваженої відповідно дорівнює дол..

а)3750 і 2070, б)2070 і 3750; в) 2070 і 5820; г) правильної відповіді немає..

6. Використовуючи дані з вправи 7 , вирахуйте величину запасів на кінець місяця та собівартість реалізації використовуючи метод ФАЙФО:

а) 2070 і 3750 б) 570 і 5250, в) 5250і 570 г) правильної відповіді немає.

Компанія «Jose» використовує систему періодичного обліку запасів. За місяць квітень компанія придбала 700 од. продукції. Запаси на 01.04. склали 250 од. по 10 дол., 15.04 компанія придбала 400 штук по 12 дол., а 23.04. придбала 350 од. по 13 дол. вирахуйте величину запасів на 30.04. і собівартість реалізації за квітень, використовуючи метод середньозваженої.

а)3555 і 8295 , б)8295 і 3555, в) 2070 і 3750, г) правильної відповіді немає

8. Використовуючи дані із вправи 9, вирахуйте величину запасів на 30.04. і собівартість реалізації за квітень, застосовуючи метод ФІФО:

а) 3555 і 8295, б) 7950 і 3900, в) 3900 і 7950, г) правильної відповіді немає.


Сейчас читают про: