double arrow

Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії


Розділ I

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії

Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а відтак ускладненнями у правозастосовчій практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суп цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але и навичками бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, тобто мати спеціальну економічну підготовку.

Необхідність озброєння спеціальними економічними знаннями випливає насамперед з особливостей злочинів, що реєструються по лінії апаратів Державної служби боротьби з економічною злочинністю. 3 точки зору криміналістики особливості злочинних посягань, спрямованих проти державного майна та майна підприємств інших форм влас­ності, полягають у тому, що сліди цих посягань відбиваються в документах. Отже, бухгалтерські документи, які відображають господарську діяльність підприємств, є одним із основних видів доказів у справах про розкрадання та інші господарські злочини. 3 точки зору кримінології, корисливі злочини, які скоюються в галузях економіки, мають латентний (замаскований) характер. Тому для їх розкриття необхідно володіти не лише тактикою виявлення, але и ме­тодикою, в основу якої покладено використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації.

Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень.

Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є комплек­сна економіко-правова дисципліна - судова бухгалтерія.

Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, викликані будь-якими деструктивними чинниками. Дисципліна розробляє спеціальні прийоми виявлення негативних явищ, методику використання економічних і бухгалтерських знань у слідчій та судовій практиці.

Судова бухгалтерія тісно пов'язана з такими економічними та юридичними дисциплінами, як бухгалтерський облік, економіка галузей народного господарства, аналіз господарської діяльності, ревізія і контроль господарської діяльності, кримінальний процес, кримінальне і цивільне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність.

Розвиток судової бухгалтерії як економіко-правової дисципліни нероздільно пов'язаний із створенням її методології, що включав в себе систему загальнонаукових і часткових методів та прийомів дослідження.

Загальнонаукові методи становлять сукупність принципів та категорій матеріалістичної діалектики і загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація. Загальнонаукові методи в практиці діяльності органів внутрішніх справ найчастіше використовуються для розпізнавання та виявлення ознак вчинення корисливих правопорушень.

Часткові методи дослідження, розроблені на основі досягнень економічної та юридичної науки, поділяються на аналітично-розрахункові і документальні. До аналітично-розрахункових методів належать: економічний аналіз, бух­галтерський аналіз, економіко-математичні методи, відновлення натурально-вартісного обліку товарно-матеріальних цінностей, метод зворотної калькуляції, метод контрольно­го порівняння залишків.

Документальні методи включають у себе такі прийоми, як: дослідження окремого документа, зустрічна перевірка, взаємний контроль.

Методи судової бухгалтерії не залишаються незмінними, оскільки наповнюється новим змістом господарська діяльність в умовах переходу до ринку, їх удосконаленню значною мірою сприяє зв'язок з методами інших економіч­них та юридичних дисциплін. Судова бухгалтерія використовує методи судово-бухгалтерської експертизи, тобто мето­ди дослідження бухгалтером-експертом слідчих або судових матеріалів. Оскільки дисципліна розроблює спеціальні методики виявлення негативних змін у господарській діяльності, то доречно до її методів віднести и методи факти­чного контролю. Наприклад, під час проведення документальних ревізій або при документуванні корисливих правопорушень ревізор чи оперативний співробітник можуть застосовувати інвентаризацію, контрольний обмір, контрольну закупку, контрольний запуск сировини у виробництво, лабораторний аналіз, комісійну прийомку та відвантаження матеріальних цінностей. Але зазначимо, що використання методів фактичного контролю бухгалтером-експертом виходить за межі його прав.

Головне призначення методів судової бухгалтерії полягає у виявленні різноманітних протиріч між відповідними економічними та фінансовими показниками, які містяться в облікових документах. Детальніше методи судової бухгал­терії та їх використання в оперативно-розшуковій та слід­чій практиці будуть розглянуті в наступних підрозділах підручника.

Необхідність вивчення судової бухгалтерії у вищих юридичних навчальних закладах правоохоронних органів, зокрема системи МВС, випливає із завдань, дисципліни, які полягають у:

• всебічному сприянні розвитку економіки України
шляхом зміцнення державної законності у всіх сферах господарювання;

• виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють
скоєнню злочинів в галузях економіки;

• забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства;

• розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень;

• забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.

Крім того, необхідність вивчення судової бухгалтерії працівниками органів внутрішніх справ визначається тим, що економіко-правова інформація, безумовно, може бути використана для:

• оцінки стану оперативної обстановки на об'єктах, опе­ративного обслуговування;

• визначення об'єктів першочергового оперативного обслуговування;

• організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів;

• прийняття управлінських рішень;

• цілеспрямованої роботи із джерелами оперативної інформації;

• своєчасного виявлення і всебічного розслідування корисливих злочинів, які скоюються на підприємствах будь-яких форм власності.

Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну струк­турно можна поділити на три частини. У першій частині висвітлюються основні положення судової бухгалтерії та основи бухгалтерського обліку. У другій частині наводяться особливості обліку та галузеві методики використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. Третя частина присвячена використанню спеціальних економічних та бухгалтерських знань при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів, а саме під час проведення ревізії та судово-бухгалтерської експертизи за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.


Сейчас читают про: