double arrow

Відображення в обліку операцій по списанню виробничих запасів внаслідок їх невідповідності критеріям визначення активу


№ оп   Зміст господарської операці   Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Списано на витрати вартість виробничих запасів внаслідок їх невідповідності критеріям визначення активу 946 "Втрати від знецінення запасів" 20 "Виробничі запаси"
Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ методом "сторно" 641 "Розрахунки за податками" 946 "Втрати від знецінення запасів"
Відображено у складі фінансових результатів вартість списаних виробничих запасів 791 "Фінансовий результат основної діяльності" 946 "Втрати від знецінення запасів"
Відображено у складі фінансових результатів списаний податковий кредит в сумі ПДВ по виробничих запасах 791 "Фінансовий результат основної діяльності" 949 "Інші витрати операційної діяльності"

П(С)БО 9 вказує на необхідність відображення в балансі запасів за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Коригування облікової вартості матеріальних ресурсів називається переоцінкою і може проводитись в бік збільшення вартості - дооцінка, або в бік її зменшення - уцінка.

Сума уцінки запасів списується на витрати звітного періоду з одночасним відображенням її у позабалансовому обліку і повинна бути відображена в примітках до фінансової звітності.

Бухгалтерські проводки по уцінці виробничих запасів аналогічні їх списанню внаслідок невідповідності критеріям визначення активу.


Сейчас читают про: