double arrow

Склад звітності та періодичність її подання за належністю


Склад звітності розпорядників бюджетних коштів:

Склад фінансової звітності:

"Баланс" (форма N 1) (додаток 1);

"Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9д, N 9м) (додаток 2);

"Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3).

Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 5);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) (додаток 8);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11);

Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12).

Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11).

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності.

Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах:

"Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток 15);

"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма N 6) (додаток 16);

"Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (форма N 15) (додаток 17);

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18).

Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 19);

Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 20);

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 21);

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 22);

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23);

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24);

Довідка про депозитні операції (додаток 25);

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 26);

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 27);

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 28);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 29);

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 30);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 31);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32);

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 33);

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 34).

Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності здійснюються відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 35).

Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають до органу Казначейства.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.

Усі доходи і видатки загального і спеціального фондів завершальними оборотами наприкінці року списують на результати виконання кошторису. Крім того, на результати виконання кошторису списуються доходи й видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоцінених запасів і матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації та нараховані курсові різниці. Також до результатів фінансової діяльності наприкінці кварталу зараховують депонентську та кредиторську заборгованість, термін позовної давності яких минули, і безнадійну до стягнення дебіторську заборгованість.

Не списують на результати фінансової діяльності витрати виробничих (навчальних майстерень, підсобних господарств, за договорами з науководослідницьких робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за незавершеними або завершеними, але не поданими роботами.

Результат виконання кошторису бюджетної установи за бюджетний рік — це сума одержана внаслідок річного закриття рахунків при підсумовуванні всіх отриманих доходів і всіх проведених видатків, передбачених кошторисом доходів і видатків і підтверджених відповідними первинними документами.

Річне закриття рахунків — це операція списання видатків бюджетної установи, здійснених протягом року та підтверджених первинними документами, за відповідними джерелами надходжень: асигнування загального фонду та доходів спеціального фонду на базі джерел надходжень. При закритті рахунків заключними оборотами здійснюється одночасно з документальною інвентаризацією сум, зарахованих на ці субрахунки протягом року.

Для визначення результату виконання кошторису бюджетних установ як для загальних, так і спеціальних фондів за результатами року призначено рахунок 43 «Результати виконання кошторисів»

Залишок на рахунку 43 на кінець року обраховується в розрахунковий спосіб.

Він може бути як кредитовим, так і дебетовим і відображатися в пасиві балансу у вигляді додаткового чи від'ємного сальдо. Наприклад, результат переоцінок (курсові різниці) може впливати як на збільшення доходів бюджетної установи, так і на збільшення видатків. Списання депонентської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, збільшує доходи, а списана безнадійна до стягнення дебіторська заборгованість із простроченими строками позовної давності збільшує видатки.

Непрофінансовані та невикористані асигнування за вказаними видатками свідчать про наявність кредиторської та дебіторської заборгованостей установи, що відображено у звітності ф. 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 провадиться за кожним фондом в відомості обліку фінансово-розрахункових операцій". Синтетичний облік операцій із виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами відображаються окремо за загальним і спеціальним фондом у меморіальному ордері № 16.


Сейчас читают про: