Фізіологічні основи темпераменту

Лекція № 2.

Навчальна дисципліна: Основи психології та міжособове спілкування.

Тема: Темперамент. Характер. Здібності.

Спеціальність: Сестринська справа.

Кількість годин: 2

ПЛАН:

Темперамент.

Характер. Типи і риси характеру. Формування характеру.

Значення характеру для медичного працівника.

Поняття здібностей.

Класифікація здібностей.

Структура і розвиток здібностей.

Обдарованість як вищий рівень розвитку здібностей.

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

-Основна:

1. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С. Вітенка і О.С. Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2003. -344 с.

2. Шкуренко Д. А. Общая и медицинская психология: Учебное пособие. Ростов – на – Дону:”Феникс”, 2002. -352 с.

3. Косенко В.Г., Смоленко Л.Ф., Чебуракова Т.А.

Медицинская психология для медсестер и фельдшеров /Серия „Медицина для всех”.- Ростов н/Д: „Феникс”, 2002.- 416 с.

4. Психология: Навч. Посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської.- Київ: Фірма

«ІНКОС», 2005.- 352с

-Додаткова:

1. Полянцева О.И. Психология. Серия «Медицина для вас». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 416 с.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. Посіб.-К.: Вища шк., 2000. – 479 с.: іл.

3. Матвеев В. Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -:Медицина, 1984 – 176 с.

4. Максименко С.Д. Загальна психологія. К.:МАУП, 2001.

Темперамент.

Фізіологічні основи темпераменту.

Відомо, що емоційні прояви і вчинки людей в різних ситуа­ціях життя не є однаковими. Одні миттєво приймають найважли­віші рішення, другі довго вагаються перед тим як здійснити той чи інший вчинок. Одна людина зберігає спокій в усіх ситуаціях, а інша навіть від незначної неприємності може впасти у відчай. Такі відмінності значною мірою можна пояснити темпера­ментом конкретної людини. Темперамент можна визначити як природну особливість поведінки, типову для даного індивіда, яка виявляється в динаміці, темпі, швидкості, ритмі та інтенсивності його реакцій на життєві впливи.

Вчені віддавна звернули увагу на можливість поділу людей на декілька груп або типів темпераменту за індивідуальними особливостями реагування на різні життєві ситуації.

Фізіологічні основи темпераменту.

На основі експериментальних даних І. Павлов виділив 4 ос­новних типи нервової системи:

1. Сангвіністичний - сильний, врівноважений (процес збудження добре балансується з процесом гальмування), рухливий.

2. Холеричний - сильний, неврівноважений. Йому властиві сильні процеси,
але без належного врівноваження: обидва процеси сильні, але гальмування відстає, переважає збудження.

3. Флегматичний – сильний, врівноважений, малорухливий (інертний).

4. Меланхолічний – слабкий, процеси збудження і гальмування слабкі.

За Павловим, темперамент - це найзагальніша характеристи­ка кожної людини, її нервової системи. Кожному окремому типу темпераменту притаманні свої характерні особливості.

Від властивостей темпераменту залежать динамічні (швидкість, сила, інтенсивність) особливості рис характеру. Так, флегматик важко вступає в знайомство, а сангвінік - легко. Властивості темпераменту можуть сприяти або протидіяти розвитку певних рис характеру (холерику легше стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип темпераменту певним чином обумовлює недоліки характеру при послабленні виховання. У такому випадку сангвінік недостатньо зосереджений, похапливий, поверховий, легковажний. Холерик - нестриманий, конфліктний, агресивний. Флегматик - млявий, байдужий, консервативний. Меланхолік - хвороблива вразливість, замкнутість, відчуженість, безвілля. Тип темпераменту - одна із найважливіших умов походження індивідуально-своєрідних рис характеру.

Від чого залежить характер: від вроджених рис чи виховання? Характер більш залежить від виховання, а темперамент - вроджений. У близнюків з однаковим генотипом темперамент однаковий, а характери різні. Тому при однаковій спадковості формуються різні риси характеру.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: