double arrow

Види цінових знижок


Знижка на велику

кількість закупівлі товарів у

натуральних одиницях виміру

Знижка за розрахунок за

біржовим контрактом готівкою

(сконто)

і

Сезонні знижки

Спеціальні знижки

Рис. 28. Основні види цінових знижок, що використовуються у практиці

біржової торгівлі

Розділ 3. Дослідження та прогнозування стану біржового ринку

1. Комісійна винагорода, яка сплачується брокерській конторі, визначається умовами договору на брокерське обслуговування (брокерської угоди) з клієнтом. Розмір брокерської винагороди має забезпечити брокерській конторі відшкодування всіх матеріальних витрат, виплату заробітної плати персоналу контори, сплату податку з доданої вартості (у розмірі 20% загальної суми брокерської винагороди) і одержання прибутку, частина якого потім буде перерахована в бюджет у вигляді податку на прибуток від посередницької діяльності.

8. Відрахування біржі від суми угоди визначається правилами роботи конкретної біржі. Здебільшого розмір відрахувань біржі коливається від 0,15 до 5%.

9. Державний збір від суми угоди. На біржах України він диференційований залежно від конкретної суми угоди.

Поява ціни у процесі біржового торгу - це результат взаємодії зареєстрованих учасників біржової сесії. Біржа лише її виявляє через сприяння об'єктивному формуванню ціни.

Біржа концентрує попит та пропозицію, визначає співвідношення між поточним попитом і поточною пропозицією, в результаті чого виявляється ціна як вираз тимчасової та відносної рівноваги, достатньої для здійснення (укладання) тієї чи іншої угоди.

Ціна, за якою укладаються угоди, називається курсом. Біржовий курс використовується як орієнтир під час укладання угод як на біржовому, так і позабіржовому ринку.

8,3. СУТНІСТЬ ТА ПРАВИЛА БІРЖОВОГО КОТИРУВАННЯ ЦІН

Біржове котирування цін (від франц. §е соїег - мати ціну) - це процес фіксації фактичних контрактних цін та виведення типової або середньої ціни за біржовими угодами за певний період, яка відображає ціну біржової одиниці товару при типових обсягах угод та умовах торгів.

Основна мета котирування біржових цін- це встановлення за окремими групами товарів типової (довідкової) ціни, яка відображає вартість одиниці товару при типових обсягах угод і умовах торгів.

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

Сутність біржового котирування цін полягає у визначенні середніх об'єктивних цін на основні біржові товари на підставі цін угод (оплачених цін) за спеціальною методикою.

Котирування цін на товарній біржі здійснює її структурний підрозділ - котирувальна комісія.

Результати біржового котирування цін - це інформація про ціни угод попередніх торгів, що має довідковий характер і виступає орієнтиром для продавців і покупців під час пропозиції своїх цін.

Способи розрахунку типових біржових цін визначаються кількістю угод на минулих торгах за даним товаром (рис. 29).

Велика кількість угод   Невелика кількість угод   Одиничні угоди
Ціна розраховується як середня від рівня усіх цін угод, які були укладені по даному товару на біржових торгах (середньоарифметична проста чи зважена) Ціна розраховується з урахуванням мінімальних і максимальних її значень та інших умов, що визначаються котирувальною комісією Котирування цін за результатами торгів не проводиться

Рис. 29. Способи розрахунку типових біржових цін

Законодавство про біржі, нормативно-методичні акти, як правило, не фіксують порядок визначення біржової ціни. Залежно від принципів, що покладені в основу котирування, можуть бути використані різні способи встановлення ціни.

Котирування цін на товарних біржах грунтується на таких основних правилах [15].

1. Котирування цін здійснюється тільки за тими товарами й товарними групами, угоди на які на даній біржі відбуваються систематично. На більшості спеціалізованих і вузькоспеціалізованих товарних бірж перелік таких товарів переважно має стабільний характер. Щодо універсальних товарних бірж, то перелік таких товарів установлюється на основі аналізу результатів торгів за

Розділ 3. Дослідження та прогнозування стану біржового ринку

тривалий проміжок часу і періодично переглядається з урахуванням змін біржової кон'юнктури.

2. Товари, на які здійснюється біржове котирування цін, попередньо класифікуються не тільки за асортиментними позщіями, але й за стандартами якості. Асортимент товарів, що з'являються знову (технічні новинки, імпортні вироби тощо)|має виділятися в міру стабілізації кількості угод за ним в самостійні котирувальні одиниці. Аналогічні зміни вносяться й у якісні різновиди товарів.

3. Для включення інформації про ціну угоди в котирування, встановлюються мінімальні обсяги угод за коленою конкретною товарною групою. При менших обсягах угоди інформація про неї з котирування виключається. У деяких випадках варто встановлювати й максимальні обсяги угод, що належать до типових на даній біржі, адже при великих обсягах угод на рівень оплачених цін значно впливають розміри цінових знижок.

4. Під час котирування цін необхідно враховувати умови розрахунків за укладеними контрактами (попередня оплата, плата за фактом, форми розрахунків тощо). Якщо вони суттєво різняться, їх також приводять до єдиного базису.

5. У процесі котирування цін враховують умови доставки товарів, передбачені в конкретних біржових контрактах. При їх суттєвому розходженні умови доставки (а відповідно, і ціни угод) варто привести до єдиного базису. Зазвичай, таким єдиним базисом є умови доставки "франко-склад біржі". Стосовно цього базису коригуються ціни угод.

6. У котирування включаються тільки ціни останніх торгів і тільки за результатами угод на даній біржі. Типові ціни на інших товарних біржах можуть бути подані тільки для порівняння у вигляді окремої інформації.

Результати біржового котирування цін публікують не пізніше наступного за торгами дня і вміщують відповідну систему показників. Система показників біржового котирування цінвключає:

1. Рівень типової ціни в розрахунку за одиницю товару.

2. Мінімальний та максимальний рівні цін угод.

3. Рівень цін першої та останньої угоди.

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

Таблиця 8


Сейчас читают про: