double arrow

політики


"Слідування у форватері"

"Проникнення на біржу"

"Зняття вершків"

"Середні витрати +прибуток"

Рис. 31. Форми цінової політики продавця на товарній біржі

Економіко-організаційні основи біржової торгівл

Наприклад, політику "ціновий лідер" можуть використовувати учасники біржового ринку, які мають високу питому вагу в обороті даного ринку чи товарної біржі; політика "ціновий образ" застосовується для створення уявлення, що запропонований товар мас нижчу, ніж у конкурентів, ціну.

Запитання для самоконтролю знань

1. Механізм біржового ціноутворення.

2. Види біржових цін та механізм їх утворення.

3. Сутність і поняття котирування цін.

4. Роль котирувальної комісії товарної біржі.

5. Методи котирування біржових цін.

6. Правила біржового котирування цін.

7. Формування інформації про біржові угоди та їх ціни.

8. Характеристика видів цінової стратегії продавця на товарній біржі.

Питання для підготовки до іспиту (заліку) з курсу

1. Принципи формування цін на товарній біржі.

2. Види біржових цін.

3. Види цінової стратегії на товарній біржі.

4. Сутність та правила біржового котирування.

Тести до теми 8

Ціною пропозиції є ціна:

1. Яка може бути запропонована покупцем товару на виходячи з його потреб та фінансових можливостей.

2. За якою потенційно можливе укладання угод на торгах.

3. Яка може бути запропонована продавцем товару на біржі, виходячи з рівня витрат та очікуваного прибутку з урахуванням поточної економічної та біржової кон'юнктури.

біржі,

Розділ 3. Дослідження та прогнозування стану біржового ринку

2. Сплачена ціна- це:

1. Ціна, яка урівноважила попит та пропозицію на біржі.

2. Ціна, за якою на торгах була укладена біржова угода.

3. Усі відповіді правильні.

3. Котирувальна ціна- це:

1. Ціна, за якою потенційно можливе укладання угоди на відповідних торгах.

2. Ціна, яка викликає інтерес у одного з контрагентів біржових угод.

3. Ціна, за якою на торгах були укладені біржові угоди.

4. Крива попиту на товари першої необхідності має вигляд:

1. Гіперболи.

2. Параболи.

3. Прямої.

5. Знижка "сконто" - це знижка:

1. За великий обсяг закупки.

2. Яка надається постійним покупцям.

3. За розрахунок готівкою.

6. Ціна пропозиції в нормальних економічних умовах не можебути нижче:

1. Рівня витрат на виробництво товару.

2. Рівня витрат на виробництво товару плюс середня норма прибутку.

3. Ціни відкриття торгів.

4. Котирувальної ціни на товар.

7. Ціна пропозиції залежить від:

1. Зміни рівня біржових цін на інші сполучені товари.

2. Кількості покупців на біржі.

3. Фізико-хімічних якостей товарів.

4. Темпів інфляції.

5. Кількості продавців на біржі.

6. Усі відповіді правильні.

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

8. Функція попиту від ціни не працює при зміні ціни:

1. Незамінних у споживанні товарів.

2. Товарів, потреба в яких вже насичена.

3. Товарів з низькими споживчими якостями.

4. Товарів в умовах відкритої інфляції.

5. Усі відповіді правильні.

9. Ціна попиту- це:

1. Ціна, яка може бути запропонована покупцем товару на біржі, виходячи з його потреб і фінансових можливостей з врахуванням стану поточної економічної та біржової кон'юнктури.

2. Ціна, за яку покупець придбав товар на біржі.

3. Усі відповіді правильні.

10. До "чисто" біржових елементів ціни на біржовий товар належить:

1. Витрати на доставку товарів.

2. Комісійна винагорода, яка сплачується брокерській конторі.

3. Відрахування біржі від суми угоди.

4. Собівартість виробництва товару.

5. Усі відповіді правильні.

11. Біржове котирування цін полягає у:

1. Виявленні середніх, об'єктивних цін на біржові товари на підставі цін угод (сплачених цін) за спеціальною методикою.

2. Формуванні ціни на біржові товари.

3. Встановленні максимально можливої для покупців ціни.

12. Основна ціль біржового котирування ціни- це:

1. Встановлення в розрізі окремих груп товарів типової (довідкової) ціни, яка відображає вартість одиниці товару при типових (середніх) обсягах угод та умов торгів.

2. Визначення залежності пропозиції та попиту від ціни.

3. Усі відповіді правильні.

13. Результати біржового котирування цін публікується не пізніше:

1. Наступного за торгами дня.

2. Останньої угоди поточних торгів.

3. Наступних двох днів.

4. Правильної відповіді немає.

Розділ 3, Дослідження тапрогнозування сіпану біржового ринку

14. Результати біржового котирування цін не містять:

1. Рівень ринкової ціни в розрахунку на одиницю товару.

2. Мінімальний і максимальний рівень цін угод.

3. Рівень цін першої та останньої угоди.

4. Правильної відповіді немає.

Тема 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ КОН'ЮНКТУРИ БІРЖОВОГО РИНКУ

9.1. Сутність та етапи дослідження біржової кон'юнктури.

9.2. Методи поточного моніторингу біржової кон'юнктури.

9.3. Аналіз і прогнозування біржової кон'юнктури.

— І Ключові терміни і поняття: кон 'юнктура; біржова кон 'юнк-

тура; етапи дослідження біржової кон 'юнктури; короткостроковий (середньо-; довгостроковий) прогноз; ринкова ціна; методи прогнозування біржової кон 'юнктури; факторний метод; метод тренду.

9.1. СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІРЖОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ

Однією із функцій біржового ринку є прогнозуюча та інформаційна. Виконання цих функцій пов'язано з організацією дослідження та оцінкою стану кон'юнктури біржового ринку.

Кон'юнктура(з лат. соцішкю - зв'язую, з'єдную, об'єдную, поєдную) - це збіг обставин, що склалися; стан речей у будь-якій області суспільної діяльності; сукупність ознак, що характеризують стан економіки у певний період; рух цін, відсотка, курсу цінних паперів, заробітної платні, дивідендів тощо.

Кон'юнктуру поділяють на: політичну; економічну; демографічну; товарну; ринкову; біржову тощо.

Кон'юнктура ринку- це ситуація, що склалась у певний період і в конкретному місці; визначається соціально-економічними, торговельно-організаційними та іншими умовами реалізації товарів;


Сейчас читают про: