double arrow

Подвійний аукціон


1. Початкова ціна продавця є максимальною.

2. Маклер, який веде торги, поступово пропонує меншу ціну.

3. Товар продається першому покупцеві, якого влаштовує запропонований курс ціни.

1. Усі покупці пропонують свої ставки одночасно.

2. Товар придбає той, хто запропонував найвищу

ціну.

1. Наявність конкуренції між продавцями та покупцями одночасно.

2. Продавці та покупці у будь-який момент можуть мінятися місцями.

3. Збільшення пропозиції покупців, що зустрічається з пропозицією продавців, яка знижується,

4. Коли пропозиції цін покупця та продавця збігаються, укладається угода._______________

Англійський аукціон (Еп§1І5п аисїіоп) - аукціон, що грунтується на встановленні мінімальної ціни як відправної ціни для подальших торгів. У процесі торгів ціна поступово збільшується і підсумкова (аукціонна) ціна визначається як остання максимальна ціна, іЯ° запропонована покупцями.

Розділ 1. Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

Під час голландського аукціонупочаткова ціна продавця поступово зменшується і товар продається першому покупцеві, кого влаштовує запропонований курс ціни.

На заочному аукціоні(або натемну) товар придбає той, хто запропонував найвищу ціну.

Подвійний аукціон- форма проведення торгів, у яких конкурують або продавці, або покупці, а ціна встановлюється на рівні рівноваги попиту та пропозиції. За відсутності цього фактора і за достатньої глибини та ширини ринку найбільш ефективною є система послідовного аукціону.

Безперервний аукціон як різновид форми подвійного (типу "натовпу" або "вигуків"), коли брокери збираються біля маклера, який веде торги і лише оголошує товар, а потім проводять самостійно торг: вигукують ціни (котирування) і відшукують контрагента. Один покупець може укласти з різними продавцями угоди за різними цінами.

Закритий аукціон - на якому всі покупці пропонують ціни одночасно, у формі письмових заявок, а товар продається тому покупцю, ціна якого виявиться вище, чи купується у того продавця, що запросив за свій товар найнижчу ціну. Такого роду аукціони застосовуються при продажі будинків, зброї тощо.

Золотий аукціон - спеціалізований аукціон із продажу золота.

Інгпернет-аукціон — електронна торгова система, у якій продаж товарів відбувається безпосередньо між людьми.

Таким чином, аукціон є гнучким і швидким способом продажу товарів, який використовують у технології біржового торгу.

Запитання для самоконтролю знань

Який склад учасників біржової торгівлі на закритих біржах?

У чому полягає відмітність між брокером і дилером?

Чому спекулянтів називають інвесторами, які здійснюють

особливо ризикові інвестиції?

Який документ регламентує порядок проведення біржових торгів?

Розкрийте процедуру біржового торгу.

Що таке біржова сесія і її призначення?

У чому полягає відмітність участі у біржових торгах на відкритих

публічних та закритих приватних біржах?

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

8. Яку будову має операційна зала біржі?

9. В якій формі проводяться біржові торги?

10. Які існують види біржових аукціонів, їх особливості?

11. Охарактеризуйте стадії проведення аукціонів.

12. Який вид аукціону найчастіше використовують під час проведення біржових торгів?

13. Яка різниця між англійським і голландським аукціоном?

Питання для підготовки до іспиту (заліку) з курсу

1. Групи учасників біржової торгівлі.

2. Порядок ведення біржових торгів.

3. Що таке біржова яма (піт)?

4. Процедура проведення біржового торгу.

5. Сутність та види біржового аукціону.

Тести до теми 4

1. Присутніх в операційній залі під час біржової сесії поділяють на групи, що:

1. Укладають угоди.

2. Організують укладання біржових угод.

3. Контролюють проведення біржового торгу.

4. Спостерігають за веденням торгу.

5. Усі відповіді правильні.

2. До групи, що організує укладання біржових угод, не входять:

1. Маклери, які ведуть біржовий торг.

2. Помічники маклера, які фіксують укладання угод.

3. Співробітники розрахункової палати.

4. Біржові брокери.

3. На закритих біржах під час торгів мають право знаходитись:

1. Члени біржі, засновники, відвідувачі.

2. Оператори, які ведуть торги, відвідувачі.

3. Члени біржі та їх представники, брокери.

4. Члени біржі, засновники, відвідувачі.

Розділ 1. Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

4. Процес торгів на товарних біржах України регулюється:

1. Єдиними правилами біржової торгівлі.

2. Правилами біржової торгівлі, що розробляються кожною біржею самостійно.

3. Державою.

4. Правильної відповіді немає.

5. Біржова сесія- це:

1. Суворо визначений час, коли можна укладати угоди на біржі.

2. Час роботи біржі.

3. Час коли можна відвідувати біржу.

4. Правильної відповіді немає.

6. Брокер- це:

1. Член біржі, який укладає угоди безпосередньо в біржовому кільці як для себе, так і за дорученням інших осіб.

2. Член біржі, який здійснює операції на біржі як за свій рахунок, так і за дорученням клієнтів.

3. Засновник біржі.

4. Посередник між продавцями і покупцями при здійсненні угод з будь-якими матеріальними цінностями.

7. Біржовий брокер- це:

1. Працівник брокерської контори, який має право знаходитися в операційній залі, але не має право укладати угоди.

1. Член біржі, який здійснює біржові угоди за дорученням і за рахунок клієнтів та за комісійну винагороду.

2. Член біржі, який здійснює угоди на біржі за свій рахунок.

3. Особа, що здійснює керівництво біржовими торгами.

8- В якому документі визначається склад та кількість учасників біржового торгу?

1. У правилах біржової торгівлі.

2. У чинному біржовому законодавстві.

3. У законі України "Про товарну біржу".

4. Усі відповіді правильні.

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

9. Брокер у "ямі"- це:

1. Біржовий брокер, який працює тільки за дорученням інших брокерів і не обслуговує безпосередньо клієнтів.

2. Посередник між продавцями і покупцями при укладанні угод з товаром, який не стає власником предмета угод.

3. Член біржі, який укладає угоди у біржовому кільці як для себе, так і за дорученням клієнтів за комісійну винагороду.

4. Правильної відповіді немає.

10. Куртаж- це:

1. Різниця в ціні товару на різних біржах.

2. Плата за послуги біржі.

3. Комісійна винагорода брокера.

4. Правильної відповіді немає.

11. Комісійна винагорода залежить від:

1. Часу виконання доручення клієнта.

2. Обсягу біржової угоди.

3. Виду доручення клієнта брокеру.

4. Правильної відповіді немає.

12. Біржовий збірце:

1. Різниця між ціною покупки і ціною продажу товару.

2. Винагорода, що отримує біржа за здійснені нею угоди.

3. Платня, що отримує біржа з членів і відвідувачів біржі за право здійснення угод на даній біржі.

4. Правильної відповіді немає.

13. Англійський аукціон- це:

1. Торгівля на зниження цін.

2. Ведення торгів аукціоністом.

3. Торгівля брокерів, у якій продавці та покупці змінюють свої

ролі.

4. Торгівля на підвищенні цін.

14. Подвійний аукціон- це:

1. Торгівля на підвищенні цін.

2. Торгівля брокерів, у якій продавці та покупці змінюють свої ролі.

3. Торгівля на зниження цін.

4. Ведення торгів аукціоністом.

Розділ 1. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

15. Граиичнии строк реєстрації укладеної угоди,щоб вона отримала статус біржової:

1. У день проведення торгів.

2. Під час укладання в біржовому кільці.

3. Не пізніше наступного дня після проведення біржової сесії.

4. Не встановлено.

Контрольні тести за розділом 1


Сейчас читают про: