double arrow

Тест №5


Що означає термін "множинний алелізм"?

1. Наявність у клітинах організму різних генів.

2. Наявність у клітинах організму більше двох варіантів (але­лей) одного гена.

3. Наявність у генофонді популяції (виду) багатьох варіантів (алелей) одного і того самого гена, які відповідають за розвиток різних варіантів ознаки.

4. Наявність у генотипі організму багатьох генів, які відповіда­ють за розвиток даної ознаки.

Тест № 6

Що є причиною множинного алелізму?

1. Модифікаційна мінливість ознаки.

2. Перекомбінація генів.

3. Багатократні, різноспрямовані мутації гена.

Тест №7

Яке визначення мінливості ви вважаєте найбільш повним?

1.Мінливість - це властивість живих організмів змінювати струк­туру спадкового матеріалу.

2. Мінливість - це-властивість живих організмів одного і того ж виду так чи інакше відрізнятися один від одного.

3. Мінливість - це властивість живих організмів різних видів відрізнятися один від одного.

Тест №8

Які види мінливості обумовлені змінами в спадковому матеріалі організму?

1. Модифікаційна мінливість.

2.Комбінативна мінливість.

3. Мутаційна мінливість.

Тест №9

Що таке мутації?

1. Зміни фенотипічного виявлення гена під дією чинників оточу­ючого середовища.

2. Зміни фенотипічного виявлення гена під дією зміненої систе­ми генотипу.

3. Якісні переривчасті стійкі зміни в генотипі, які передаються

потомству і певним чином впливають на ознаку.

Тест №10

Що лежить в основі виникнення різних видів хромососмних абе­рацій?

1. Кон'югація хромосом.

2. Розрив хромосом.

3. Розходження хромосом в анафазі мейозу.

Тест №11

Які наслідки хромосомних аберацій?

1. Зміна структури гена.

2. Порушення зчитування інформації в групі зчеплення.

3. Порушення генного балансу в генотипі.

Завдання № 3

Сформулюйте основні положення мутаційної теорії де Фріза.

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________________

Завдання № 4

Наведіть класифікацію мутацій:

1. В залежності від прояву в гетерозиготі:

1. ___________________________________; 2 - _____________________________________.

2. За локалізацією в клітині:

1. ___________________________________; 2 - _____________________________________.

3. По відношенню до можливості успадкування:

1. ___________________________________; 2 - _____________________________________.


Сейчас читают про: