double arrow

Завдання № 4


Розв’яжіть наступні задачі та поясніть їх.

Задача № 1

У кукурудзи ген гладенького насіння (S) домінує над геном зморшкуватого (s) і жовтий колір (С) над білим (с). Гени S і С локалізовані в одній і тій же хромосомі на відстані 3,6 морганід. Встановіть, які типи гамет і в якому співвідношенні утворюються у рослин з такими генотипами: а) SС; б)

sс sС.

Задача № 2

Гладенька форма зерна кукурудзи домінує над зморшкуватою, забарвлені зерна над безбарвними. При схрещуванні гібридної рослини з гладеньким забарвленим зерном з рослиною, яка має зморшкувате безбарвне зерно, одержано потомство: гладенькі забарвлені — 4032, гладенькі безбарвні — 152, зморшкуваті забарвлені — 149, зморшкуваті безбарвні — 4035.

Задача № 3

Гени А, М, N відносяться до однієї групи зчеплення. Визначити відстань між генами А і N. Якщо відстань між генами А і М дорівнює 7,5 морганіди, а між генами М і N – 3,5 морганіди. Відобразити графічно розташування генів А, М і N в хромосомі, якщо відстань А – N дорівнює 5 морганідам.

Задача №4

Із 1000 клітин – попередників статевих клітин – у процесі мейозу кросинговер відбувся у 100 вихідних клітинах. Який відсоток кросоверних гамет дає особина з генотипом АВ ?

ав

Задача № 5

В одній хромосомі таке взаєморозташування гені: С, D, E. Гени С і D дають перехрест у 13%, гени D і Е – в 12%. Гени С і Е – у 25%. Побудуйте генетичну карту хромосом.

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте принцип складання і використання генетичних карт хромосом у вищих організмів.

2. Що лежить в основі побудови генетичних карт хромосом?

3. Порівняйте генетичні і цитологічні карти хромосом.

4. Як можна визначити відстань між генами?

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
   

ТЕМА 11: Мутаційна мінливість. Множинний алелізм.

Хромосомні перебудови.

Мета: знати класифікацію мінливості, хромосомних перебудов; знати сутність множинного алелізму та його критерії.

Завдання № 1

Дайте визначення термінам:

Мінливість –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Генотипова мінливість –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фенотипова мінливість –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мутація –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мутагенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мутаген–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Генні мутації –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Геномні мутації –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хромосомні мутації –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Летальна мутація –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інверсія –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Делеція –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дуплікація –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Транс локація –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сейчас читают про: