double arrow

Завдання № 4. Розв язати наступні задачі та пояснити їх.


Розв язати наступні задачі та пояснити їх.

Задача № 1

Визначити кількість простих міжлінійних гібридів, які отримали для оцінки СКЗ: а) 50 самозапильних ліній; б) 36 самозапильних ліній; в) 15 самозапильних ліній у всіх реципрокних схрещуваннях.

Задача № 2

У першому поколінні гібриду ячменю кількість гетерозиготних форм за парою алелей складає 100%. Визначити долю гомозиготних форм у потомстві цієї рослини після самозапилення в F5.

Задача № 3

Урожайність самозапильних ліній, які входять у склад подвійного між лінійного гібриду, складає 14, 13, 10 і 15 ц/га, а врожай гібриду першого покоління дорівнює 53 ц/га. Визначити, наскільки зменшиться урожай цього гібриду після першого пересіву насіння першого покоління.

Задача № 4

Визначити число гетерозиготних форм за однією парою алелей після: а) чотирьох; б) шести; в) восьми послідовних поколінь інбридингу.

Задача № 5

Подвійний міжлінійний гібрид в першому поколінні має врожайність 60ц/га і отриманний від схрещування чотирьох самозапильних ліній, середня урожайність яких становить 16ц/га. Визначити урожайність цього гібрида у другому поколінні.

Задача № 6

Визначити співвідношення фертильних і стерильних рослин кукурудзи у наступних схрещуваннях:

а) ЦИТs rfrf х ЦИТsRfRf;

б) ЦИТs rfrf х ЦИТNRf rf;

в) ЦИТsRf rf х ЦИТsRf rf;

г) ЦИТs rfrf х ЦИТN rfrf .

Задача № 7

Яка генетична система фертильної батьківської лінії кукурудзи буде закріплювати стерильність лінії ЦИТs rfrf?

Задача № 8

Які генетичні системи батьківської лінії будуть повністю відновлювати фертильність стерильної за пилком лінії (ЦИТs rfrf)?

Задача № 9

У тетраплоїдів при моногібридному схрещуванні у другому поколінні (F2) утворюється шість константних організмів. Яка кількість константних організмів утворюватиметься при дигібридному і тригібридному схрещуванні? Вивести загальну формулу для визначення кількості константних організмів при схрещуванні тетраплоїдів.

Контрольні запитання:

1. Генетична сутність інбридингу і аутбридингу.

2. Що таке інцухт, інцухт- мінімум, інцухт-депресія?

3. Практичне значення інцухт-ліній.

4. Історія відкриття і основні закономірності гетерозису.

5. Дайте характеристику різним типам гетерозису.

6. Суть теорій гетерозису.

7. Шляхи і методи закріплення гетерозису.

8. Що таке КЗ, її типи і методи визначення?

9. У чому суть міжлінійної гібридизації кукурудзи?

10. Що таке коефіціент домінування Н? Напишіть формулу.

11. Що таке коефіціент інбридингу?

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
       

ТЕМА 15: Генетика імунітету. Розв’язування генетичних задач.

Мета: ознайомитися з генетичним контролем та природою стійкості у рослин; знати типи імунітету і стійкості у рослин; ознайомитися з генетикою взаємодії рослин-господарів та їх паразитів, програмами створення сортів, що тривало зберігають стійкість.


Сейчас читают про: