double arrow

Варіант 1. Структура особистості (за Платоновим) Характер – сукупність рис особистості, які проявляються в більшості ситуацій Підструктура


Структура особистості (за Платоновим)

Характер – сукупність рис особистості, які проявляються в більшості ситуацій Підструктура Характеристика Як розвивати Здібності – спроможність людей продуктивно справлятися з певним колом задач.
Спрямованості і ставлення особистості Ставлення до себе, до інших, до різних сторін життя Виховання
Соціальний досвід ЗУН, стереотип (способи розв'язання задач) Навчання
Психологічні процеси, функції, стани Пізнавальні процеси, емоційно-вольові процеси (почуття, емоції) Вправи
Біопсихічні властивості людини Властивості НС (сила, рухливість, стійкість і вигідність, чутливість, які інтегровані в темпераменті Термін

За допомогою цієї карти можуть бути наочно представлені у компактному вигляді якісно-кількісні особливості особистості кожного досліджуваного. Карта особистості дає можливість формалізувати окремі якості особистості і оцінювати їх методом полярних балів. Це, в свою чергу, дозволяє проводити дослідження не лише методом самооцінки, але й методом незалежних характеристик. Останній полягає у зборі та узагальненні включених у «Карту особистості» показників тими особами, які знають досліджуваного і оцінюють його незалежно від думок інших (вчителі, соціальний педагог, батьки, психолог тощо).

Мета: дослідження структури особистості шляхом самооцінки та експертної оцінки.

Необхідний матеріал:бланки «Карти особистості» для запису оцінок, письмова інструкція до заповнення карти.

Хід роботи.

Заповнення карти може здійснюватися як самим досліджуваним (самооцінка), так і експертом – педагогом або іншою особою, яка добре знає досліджуваного.

Можливі два варіанти заповнення «Карти особистості»;

Варіант 1

Кожна передбачена властивість оцінюється за п’ятибальною шкалою:

5 – оцінювана властивість особистості добре розвинена, чітко виражена, проявляється часто та у різних видах діяльності;

4 - оцінювана властивість особистості помітно виражена, але проявляється непостійно;

3 – оцінювана властивість особистості виражена не яскраво і проявляється рідко;

2 - оцінювана властивість особистості розвинена слабко і проявляється дуже рідко;

1 - оцінювана властивість особистості практично не розвинена, про її прояв свідчать лише окремі симптоми;

0 – відомості для оцінки даної властивості відсутні.

Крім того, кожна риса особистості визначається також у рамках таких трьох ознак:

· раніше була виражена, покращується, розвивається (знак >);

· зміни відсутні (знак =);

· раніше була властива, тепер послаблюється, погіршується, розвивається у протилежне (знак <).

Оцінки при заповненні карти повинні даватися не порівняно з іншими досліджуваними, а індивідуально, хоча не виключається можливість виставлення порівняльних оцінок, якщо дослідження проводяться з метою вивчення різних мікрогруп учнів, наприклад, спортивної команди.

В подальшому «Карта особистості може слугувати планом розгорнутою характеристики учня».

Крім того, кожна риса особистості визначається також у рамках таких трьох ознак:

· раніше була виражена, покращується, розвивається (знак >);

· зміни відсутні (знак =);

· раніше була властива, тепер послаблюється, погіршується, розвивається у протилежне (знак <).


Сейчас читают про: