double arrow

I. Дакументальныя крынIцы


1. Заканадаўчыя дакументы ……….………………………………………………………..19

1.1. Агульная характарыстыка …………………………………..………………………....19

1.2. Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX – XIII ст. ..……………………………...19

1.3. Заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага …..……..…………………………...…20

1.3.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...20

1.3.2. Прывiлеi, iх класiфiкацыя, роля прывiлеяў у працэсе афармлення саслоўных правоў магнатаў i шляхты ……………………………………………………………22

1.3.3. Судзебнiк Казiмiра IV, яго месца ў сiстэме развiцця заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага …………………………………………………………………….24

1.3.4. Статуты (1529, 1566, 1588 гг.) як гiстарычная крынiца ………………………...25

1.3.5. Пастановы (канстытуцыi) сеймаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай ………………………………………………………………………………27

1.4. Заканадаўства Расiйскай iмперыi (канец XVIII – пачатак XX ст.) ……………….28

1.4.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...28

1.4.2. Тыпы i вiды заканадаўчых дакументаў канца XVIII – пачатку XX ст. ………..30

1.4.3. Публiкацыi дакументаў заканадаўства Расiйскай iмперыi ……………………...32
1.5. Заканадаўчыя дакументы навейшага часу …………………………………………..35

1.5.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...35

1.5.2. Асноўныя вiды заканадаўчых дакументаў навейшага часу ……………………..39

1.5.3. Асноўныя публікацыі дакументаў заканадаўства навейшага часу …………….44

1.5.4. Методыка аналiзу дакументаў заканадаўства ……………………………………..45

2. Актавыя матэрыялы ……………………………………………………………………...46

2.1. Агульная характарыстыка ………………………………………………………….….46

2.2. Вiды актаў ………………………………………………………………………………...47

2.3. Актавы фармуляр ………………………………………………………………………..47

2.4.Этапы развiцця актавых матэрыялаў ……………………………………………..….49

2.4.1. Актавыя матэрыялы Х – ХІІІ ст. («рускiя» акты) ………………………………..49

2.4.2. Актавыя матэрыялы перыяду ВКЛ (сярэдзіна ХІV – XVIII ст.) ………………..50

2.4.3. Методыка аналiзу актавага матэрыялу …………………………………………….53

3. Матэрыялы справаводства ………………………………………………………………55

3.1. Агульная характарыстыка ……………………………………………………………..55

3.2. Матэрыялы справаводства перыяду Вялікага княства Літоўскага (XIV –
XVIII ст.). «Лiтоўская метрыка»………………………………………………………..56

3.2.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………...56

3.2.2. Канцылярыя ВКЛ i яе «кнiгi».Першапачатковы i сучасны склад «кнiг» …...57

3.2.3. Асноўныя этапы навуковага асваення i вывучэння «Лiтоўскай Метрыкi». Гiсторыя фонду «Лiтоўская Метрыка» (ЦДАСА РФ, № 389) …………………..63

3.2.4. Віды дакументавання і тэрміналогія Метрыкі ……………………………………653.2.5. Сеймавыя матэрыялы XVI – XVII ст. ………………………….…………………...66

3.2.6. Мытныя кнігі як крыніца для вывучэння сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі XIV – XVIII ст. ………………………………………………….66

3.3. Дакументы справаводства перыяду Расійскай імперыі …………………………...68

3.3.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………..68

3.3.2. Справаздачы губернатараў як крыніца па гісторыі Беларусі …………………..69

3.4. Дакументы справаводства савецкага часу …………………………………………..72

3.4.1. Агульная характарыстыка …………………………………………………………..72

3.4.2. Класіфікацыя …………………………………………………………………………..72

4. Эканоміка-геаграфічныя, гаспадарчыя і статыстычныя апісанні. Статыстычныя матэрыялы …………………………………………………………………………………….77

4.1. Агульная характарыстыка і этапы развіцця статыстычных матэрыялаў ……...77

4.2. Зараджэнне статыстыкі. Гаспадарчыя апісанні і дакументы фіскальнага ўліку насельніцтва XVI – XVIII ст. як матэрыялы статыстычнага характару …………….79

4.3. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку

канца XVIII – першай паловы ХІХ ст. …………………………………………………….83

4.3.1. Матэрыялы Генеральнага межавання і ваенна-тапаграфічныя апісанні канца XVIII – 60-х гг. ХІХ ст. ……………………………………………………………………….83

4.3.2. Інвентары памешчыцкіх маёнткаў першай паловы ХІХ ст. …………………….87

4.3.3. Матэрыялы рэвізій як гістарычная крыніца па гісторыі Беларусі …………….884.4. Статыстычныя крыніцы другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. ………………….90

4.4.1. Статыстычныя ўстановы Расійскай імперыі, іх функцыі і структура ………...91

4.4.2. Дэмаграфiчная статыстыка …………………………………………………………..91

4.4.3. Статыстыка сельскай гаспадаркі …………………………………………………...95

4.4.4. Прамысловая статыстыка ……………………………………………………………98

4.5. Статыстычныя крыніцы навейшага часу …………………………………………..100

4.5.1. Арганізацыя статыстычнага ўліку ………………………………………………...100

4.5.2. Дэмаграфічная статыстыка …………………………………………………………102

4.5.3. Статыстыка сельскай гаспадаркі ………………………………………………….105

4.5.4. Статыстыка прамысловасці ………………………………………………………..109Сейчас читают про: