double arrow

Завдання №5.


Група працівників приватного підприємства «Ква­зар» звернулась до прокурора району з письмовою скаргою на порушення чинного законодавства про працю з боку директора підприємства.

У своїй відповіді на скар­гу прокурор рекомендував працівникам звернутися з цього питання до державної інспекції праці, оскільки в діяннях директора відсутні ознаки злочину.

Чи правомірна відповідь прокурора?

Чи прокурор може бути суб'єктом трудового права?

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 4:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Господарський кодекс України;

О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями: Закон СССР от17.06.83г.// Ведомости Верховного Совета СССР. - 1983. - №15. – Ст.78;

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93р.// Відомості Верховної Ради. – 1993. - №36. – Ст.361;

Про порядок розгляду колективних трудових спорів(конфліктів): Закон України від 03.03.98р.// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34. – Ст.227;

Про професійні спілки, їх правах та гарантіях діяльності: Закон України від 15.09.99р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст.397;

Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №32. – Ст.171;

Артеменко С. До питання про правовий статус пра­вління акціонерного товариства // Право України. — 2001. — № 9. — С.44-47.

Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання// Право України. – 1999. - №2;

Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. — М., 1972;

Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты// Журнал российского права.— 2003. — № 1;

Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. — 1997. — №1. — С.63.

Гетьманцева Г.С. Правова характеристика роботодавця як суб’єкта трудових відносин// Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип.273. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005;

Гончарові Г. Плюралізм профспілок і трудові правовідносини: вирішення питань на практиці// Право України. – 1999. - №10;

Гончарова Г. Повноваження трудових колективів на сучасному етапі// Матер. наук. конф. “Конституція України – основа модернізації держави та суспільства”, 21-22 червня 2001р., Х.: Право, 2001;

Заржицький О., Миргородський Д. Особливості пра­вового становища осіб, які працюють у громадян за трудо­вим договором // Право України. — 1996. — № 10;

Зуб І. Правове положення працівника в умовах переходу до ринкової економіки// Радянське право. – 1991. - №4;
Іванова О. Релегійна організація як суб’єкт трудового права: захист праці її працівників// Право України. – 2000. - №6;

Костюк В. Трудова провосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права// Підприємництво, госп-во і право. – 2005. - №8;

Костюк В. Правовой статус работника: сравнительно-правовой анализ КЗоТ Украины и проекта Трудового кодекса Украины// Справ очник кадровика. - 2008 – №11;

Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення.// Право України. – 2009. - № 3;

Костюк В. Особливості правового регулювання трудової правосуб’єктності у період незалежності Української держави (1991-1996).// Право України. – 2009. - № 10;

Курило І. Підприємці-роботодавці у соціально-економічній структурі населення України// Україна: аспекти праці. – 2004. - №6;

Лазор В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів// Право України. – 2003. - №10;

Лившиц Р.З. Закон о трудовых коллективах и проблемы его реализации// Сов. гос-во и право. – 1986. - №3;

Лилак Д. Цивільна правосуб’єктність та правоздатність професійних спілок в Україні: колізійні проблеми правового статусу та майнових прав// Право України. – 1999. - №7;

Молодякова Э. Встроенность японских профсоюзов в структуру предприятий// Человек и труд. – 2001. - №7;

Никитинский В.И., Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников// Гос-во и право. – 1992. - №6;Нургалиева Е.Н. Правовая ответственность трудового коллектива// Правоведение. – 1991. - №2;

Павлович З., Пятіна В. Правове регулювання діяльності трудових колективів при нових формах власності// Право України. – 1995. - №7;

Пересуньмо В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян// Право України. – 2000. - №2;

Пилипенко Д. Ознаки трудової правосуб'єктності працівників у трудових правовідносинах // Право Украї­на. - 1999. - № 12;

Пилипенко П.Д. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”// Право України. – 2000. - №9;

Прокопенко В.І. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права// Право України. – 1994. - №10;

Прокопенко В.І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи// Право України. – 1999. - №6;

Процевський О. Трансформація прав профспілок України: реальність чи вимисел// Право України. – 1996. - №7;

Романов О.В. Кризис наемного труда и задачи профсоюзов// Труд и социальные отношения. – 1997. - №2;

Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання// Право України. – 2002. – №9;

Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефективного соціального захисту працівників: порівняльний аналіз// Право України. – 2000. - №2;

Угрюмова Р.О. О сущности хозяйственной власти работодателя и ее значение в укреплении трудовой дисциплины// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №5

Фабрициус Ф. Положение рабочего в системе рыночного хозяйства и общепризнанные права человека// Гос-во и право. – 1992. - №8;

Фатуев А. Коллективы и личность в трудовых правоотношениях// Сов. гос-во и право. – 1990. - №8;

Хуторян Н.М. Проблеми визначення поняття «роботодавець»тза законодавством України// Держава і право: Зб. Наукових праць. – Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України., 2006. – Вип.. №31;

Чанишева Г.І. Право на об’єднання – колективне трудове право// Юридичний вісник. – 2000. - №3;

Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України.// Право України. – 2009. - № 3;

Яремчик О. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права// Право та безпека. – 2004. – Т.3. - №1;

Ярошенко О. Щодо права роботодавців на об’єднання// Право України. – 1998. - №5;

Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників// Право України. – 1999. – №3;

Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців//Право України.–2000.- №4

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7