double arrow

Методичні вказівки по вивченню теми


Приступаючи до вивчення даної теми, слідує, перш за все, уяснити суть і зміст поняття “правовідношення”, яке дається в загальний теорії права. Поняття правовідношення властиво будь-якої галузі права Трудове правовідношення - це врегульоване нормами трудового права суспільно-трудове відношення, що виникає у сфері праці між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору (контакту), за яким працівник зобов»язується виконувати роботу за певної кваліфікації, спеціальності, посади, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов*язується надати працівникові відповідну роботу, виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним і трудовим договором (контрактом)..

Слід пам'ятати, що трудове правовідношення має свої особливості і характерні риси, які відрізняють його від інших суміжних правовідносин у сфері праці.

Необхідно добре вивчити питання про зміст трудового правовідношення, яке є основним елементом його структури.

Структура трудового правовідношення включає: суб'єкт, об*єкт, підстави і зміст трудового правовідношення. Як показує практика, студенти не відразу засвоюють матеріал про підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин.

Слід мати на увазі, що трудове право регулює не тільки трудові правовідносини, але і деякі інші правовідносини, похідні від трудових і тісно з ними зв'язані. Студент повинен з'ясувати їх зміст, уміти показати зв'язок з трудовими правовідносинами.

На самостійне опрацювання виносяться питання (4 год.):

1. Відмінність трудових правовідносин від інших правовідносин,

пов’язаних з працею.

2. Правовідносини з підготовки кадрів на підприємстві: поняття, види,

загальна характеристика (об’єкт, суб’єкти, зміст, підстави виникнення,

зміни та припинення, основні джерела).

Практичні завдання – розв’яжіть задачі:

Завдання №1.

До державної служби зайнятості звернувся громадя­нин Проценко за сприянням у працевлаштуванні. Після реєстрації як такого, що шукає роботу, Проценку було видане направлення на працевлаштування на ВАТ «Про­тон», де були вільні відповідні робочі місця. Після цьо­го Проценко уклав з ВАТ «Протон» трудовий договір.

Які правовідносини є трудовими:

а) між Проценком і державною службою зайнятості;

б) між державною службою зайнятості і ВАТ «Протон»;

в) між Проценком і ВАТ «Протон».

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: