double arrow

Прямий продаж страхових послуг: переваги і недоліки.


Найважливішим завданням страхових компаній є ефе­ктивна організація техніки просування страхових послуг до стра­хувальника, тобто вибір відповідних каналів продажу. Створення адекватної системи продажу страхових послуг значною мірою визначає успіх страхової компанії на ринку.

Виокремлюють здебільшого три канали продажу: прямий (безпосередній); за допомогою страхових посередників; альтер­нативний.

Прямий (безпосередній) продаж страхових послуг через голо­вний офіс або через філію страхової компанії штатними праців­никами. Основний недолік цього каналу реалізації страхової послуги в тому, що він вважається недостатньо ефектив­ним через його витратність. У разі застосування методу прямого продажу для забезпечення широкого територіального охоплення страхового поля страховики мають створювати відповідну мере­жу пунктів продажу, а отже, відкривати й утримувати велику кількість філій. Філія страховика — це відокремлений підрозділ, який не є юридичною особою, може мати власну назву, має відо­кремлений баланс і здійснює страхову діяльність за видами, на які страховик одержав ліцензії. Утримання філій означає додат­кові витрати, які часто не підкріплюються відповідними дохода­ми з боку філій. Це призводить до необгрунтованого зростання частки витрат на ведення справи в структурі цін на страхові по­слуги. В Україні метод прямого продажу є нині переважаючим. Це частково пояснює достатньо високу частку навантаження в структурі тарифних ставок па послуги українських страховиків. Діяльність філій страхових компаній регулюється відповідними законодавчими актами щодо здійснення діяльності відокремле­ними підрозділами страховиків. Такими підрозділами вважають­ся філії та представництва. Вони не мають статусу юридичної особи. Замість свідоцтва про державну реєстрацію вони діють на підставі Доручення головного офіса, яке має бути зареєстроване в податковій інспекції за місцем знаходження філії (представниц­тва). Філія має право проводити страхову діяльність, а представ­ництво такого права не має.


Сейчас читают про: