double arrow

Розділ IVГРОМАДСЬКА РАДА

Стаття 77. Найвищим представницьким органом, що представляє народ України, є Громадська Рада України.

Стаття 78.Головним робочим органомГромадської Ради є Збори Громадської Ради, конституційний склад яких, складає 450 осіб. Членами Зборів Громадської Ради стають перших 450 осіб із числа активних громадян, котрим делеговано найбільшу кількість голосів.

Членом Зборів Громадської Ради може стати громадянин України, котрий має право голосу відповідно до статті 71 Конституції України.

Не допускається делегування виборчого права громадянам, що є громадянами України менше ніж 4 роки, посадовим та службовим особам, або таким, що мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Статус Члена Зборів Громадської Ради України зберігається до тих пір, поки він відповідає вимогам ч. 1 статті 78 Конституції України.

Контроль дотримання вимог щодо членства у Зборах Громадської Ради України покладається на систему «СКІПЕТР».

Стаття 79. Члени Зборів Громадської Ради України здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Стаття 80.Громадська Рада України працює дистанційно, з використанням системи «СКІПЕТР», але може проводити збори для обговорення законопроектів чи надзвичайних ситуацій.

Збори Громадської Ради України можуть призначатися Головою Громадської Ради України або з ініціативи групи Членів Зборів Громадської Ради, що мають не менш як 10% голосів, що делегували їм громадяни України.

Стаття 81. Член Зборів Громадської Ради, котрому делеговано найбільшу кількість голосів Громадян, стає Головою Громадської Ради України.

Голова Громадської Ради представляє Україну у міжнародних відносинах, подає на розгляд Громадської Ради кандидатури послів України. Має право дорадчого голосу в координаційних радах усіх галузевих систем. Представляє державу на урочистостях та інших державних церемоніях.

Голова Громадської Ради призначає та звільняє працівників апарату Громадської Ради України відповідно до штатного розкладу, затвердженого Громадської Радою.

Голова Громадської Ради вносить на розгляд Громадської Ради кандидатуру керівника служби технічного забезпечення державного та фінансового менеджменту.

Голова Громадської Ради скликає та веде Збори Громадської Ради України.

Голова Громадської Ради організовує та керує роботою Зборів Громадської Ради України та її робочими органами.

Голова Громадської Ради представляє Громадську Раду України у відносинах з іншими установами та організаціями України, підписує закони, рішення Громадської Ради, міжнародні договори та інші робочі та господарські документи.Голова Громадської Ради працює на постійній основі або за сумісництвом.

Стаття 82. Член Зборів Громадської Ради, що має другу за вагою кількість делегованих прав голосу, стає заступником Голови Громадської Ради і заміщає Голову Громадської Ради в разі його відсутності або за його дорученням.

Стаття 83. Всі витрати, що несуть Члени Зборів Громадської Ради у зв’язку з виконанням своїх функцій, у тому числі відрядження, відшкодовуються державою.

Перелік витрат, що дозволені Членам Зборів Громадської Ради України, визначається законом.

Стаття 84. Збори Громадської Ради України проводяться відкрито.

Стаття 85.До повноважень Громадської Ради України належить:

1) затвердження бюджету національних систем та комітетів і внесення змін до нього за поданням координаційних рад відповідних систем та комітетів. Контроль за виконанням бюджету національними системами та комітетами України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

2) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики України;

3)затвердження національних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони здоров’я та довкілля, що розробляються і подаються на затвердження координаційними радами національних систем;

4) оголошення війни та миру, ухвалення рішення про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

5) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, здійснення контролю за їх використанням;6) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Системи охорони правопорядку;

7) встановлення державних символів України;

8) затвердження структури і складу Комітету справедливості та захисту прав людини і громадянина;

9) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

10) затвердження рішення Координаційної ради Системи безпеки України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації;

11) ініціювання та заслуховування звітів Координаційних рад національних систем та комітетів;

12) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

13) призначення за поданням Голови Громадської Ради та відкликання керівника служби технічного забезпечення державного та фінансового менеджменту.

Стаття 86. Громадська Рада України для реалізації законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа Членів Зборів Громадської Ради комітети Громадської Ради та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.

Громадська Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Громадська Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і Комітету справедливості та захисту прав людини.

Організація і порядок діяльності комітетів Громадської Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.

Стаття 87. Ніхто не може припинити чи обмежити повноваження Громадської Ради України.

Стаття 88. Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;

2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади державного регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформування;

13) територіально-адміністративний устрій України;

14) устрій Комітету справедливості та захисту прав людини, засади діяльності комісій з встановлення справедливості, статус членів Комітету справедливості та захисту прав людини, засади судової експертизи, організація і діяльність органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності правозахисників;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Системи безпеки і Системи охорони громадського порядку;

18) правовий режим державного кордону;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної ситуації;

20) організація і порядок діяльності Громадської Ради України, статус Члена Зборів Громадської Ради України;

21) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.

Стаття 89. Реалізація права законодавчої ініціативи у Громадській Раді України відповідно до статей 11, 12 цієї Конституції здійснюється на основі закону, що визначає процедуру та форму подання законопроектів.

Законопроект може бути відхилено без розгляду Громадською Радою України:

1) в разі невідповідності його вимогам статей 11, 12 Конституції України;

2) в разі, якщо закон, запропонований в проекті, суперечить положенням Конституції України;

3) в разі, якщо закон, запропонований в проекті, повторює вже прийнятий до цього закон чи положення Конституції.

В разі невідповідності форми законопроекту вимогам закону він не відхиляється, а повертається автору на доопрацювання, що не може стати причиною повторного проходження вже пройдених етапів процедури, визначеної законом.

В стадії доопрацювання законопроекту не допускається зміна тексту і змісту закону, що пропонується законопроектом.

Стаття 90. Закон підписує Голова Громадської Ради України протягом семи календарних днів і офіційно оприлюднює.

Закон набирає чинності після оприлюднення, якщо термін введення в дію закону не визначається самим законом, але не раніше дня оприлюднення.Сейчас читают про: