double arrow

Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього зокрема усього зокрема
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1.
Тема 1.Розвиток соціалізації як науки.   -  
Тема 2. Складові, фактори та механізми соціалізації   -  
Тема 3. Людина як суб'єкт-об'єкт та жертва соціалізації -   - - -  
Тема 4. Природне та соціальне середовище як умова соціалізації -   - -  
Тема 5. Загальна характеристика основних фаз та моделей соціалізації   -  
Тема 6. Проблеми формування особистості з погляду різних теорій   -  
Тема 7. Життєдіяльність індивіда як система рольової реалізації   - -  
Тема 8. Поведінка людини: системний підхід                        
Разом за змістовим модулем 1   -  
Змістовий модуль 2. Соціалізація як процес опанування культурного досвіду суспільства
Тема 9. Культура як система: види, форми, рівні, соціальні функції   - -  
Тема 10.Вплив ЗМІ на процес соціалізації людини   -  
Тема 11. Освіта та соціальне виховання у процесі соціалізації особистості   - -  
Тема 12. Духовний розвиток особистості у процесі соціалізації -   -  
Тема 13.Соціально-психологічні впливи народних звичаїв та обрядів на поведінку людини   -  
Тема 14.Роль символів у процесі соціалізації людини   -  
Разом за змістовим модулем 2    
Усього годин    
                                                 

Теми практичних занять
№ з/п Назва теми Кількість годин
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом


Сейчас читают про: