double arrow

Тема 17. Правовий режим майна господарюючих суб’єктів.


Поняття майна у сфері господарювання. Поняття права власності як основного речового права у сфері господарювання. Зміст права власності. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання. Види похідних прав від права власності – правових титулів. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки. Особливості правового режиму публічних форм власності. Право спільної часткової власності.

Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

Речові права: загальна характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи виникнення і припинення права власності. Приватизація та її стадії. Реприватизація, її особливості. Форми власності в Україні: правова характеристика. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Змішана форма власності. Поняття титульного і без титульного володільця. Характеристика права оперативного управління, довірчої власності, оперативного використання. Порівняльно-правова характеристика права повного господарського відання та права власності. Характеристика інших речових прав. Характеристика правовстановлюючих документів. Джерела формування майна господарських організацій. Порядок розпорядження майном господарських організацій. Порядок розподілу прибутків та збитків. Поняття та види цінних паперів. Правовий режим цінних паперів у сфері господарювання. Критерії класифікації цінних паперів. Категорії суб'єктів господарювання, які можуть емітувати облігації. Відмінність акції від облігацій підприємств. Документи, що належать до товаророзпорядчих. Поняття корпоративних прав та інших нематеріальних активів.

Право інтелектуальної власності. Види інтелектуальної власності, ознаки авторського права та промислової власності. Поняття промислової власності. Класифікація об’єктів промислової власності. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція як результат творчої діяльності. Захист прав на об’єкти промислової власності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на знаки для товарів та послуг.


Сейчас читают про: