double arrow

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 6 або 10 питань.


ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання протягом 7-го і 8-го семестрів здійснюється шляхом оцінювання:

№ з/п Види робіт Максимальна кількість балів
1. Самостійна робота в міжсесійний період (підготовка письмової контрольної роботи)
2. Участь у практичному занятті (обговоренні питань в аудиторії та вирішення практичних завдань)
3. Виконання модульного контрольного завдання

Оскільки наука «Господарське право» вивчається протягом 2-х семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. Поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2 семестрів.

Об’єкти контролю:

1) виконання модульних завдань (1 блок з 1 або 2 завдань);

2) виконання вибіркових індивідуальних завдань;

3) участь у практичному занятті.

Кожне модульне завдання може включати одне програмне питання, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5).

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 (10), 4 (8), 3 (6) або 0 балів відповідно до критеріїв, які наведені вище (максимальна оцінка за модуль для студентів заочної форми навчання – 10 балів).

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 20 балів, результати якої включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

Для студентів заочної форми навчання кількість балів за поточну успішність має складати 20 балів, максимальна кількість балів за іспит – 100, підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів.


Типові завдання для поточного контролю знань


Сейчас читают про: