double arrow

Практичне заняття 15.3.


Розрахувати, користуючись таблицею:

1. Середньооблікову чисельність працівників за звітний місяць

Звітний місяць/ дата Бухгалтерія Виробничі підрозділи АГЧ Відділ продажу та маркетингу Транспортний відділ Всього на дату
1 5 256 24 10 12
2 5 250 24 10 12
3 5 249 24 10 12
4 5 255 24 10 12
5 5 239 24 9 12
8 4 255 25 9 12
9 4 250 25 9 12
10 4 256 25 9 12
11 4 256 25 9 12
12 5 270 21 9 12
15 5 270 21 10 12
16 5 269 21 10 10
17 5 269 21 10 10
18 5 269 21 10 10
19 5 269 25 10 10
22 5 270 25 9 10
23 5 256 25 9 11
24 3 260 25 9 11
25 3 260 25 9 11
26 3 260 25 9 11
29 5 270 25 8 11
30 5 270 23 8 11
31 5 270 23 8 11

2. Середньооблікову чисельність працівників за півріччя

Назва структурного підрощділу січень лютий березень квітень травень червень
Бухгалтерія
Виробничі підрозділи
АГЧ
Відділ продажу та маркетингу
Транспортний відділ

СРС

Питання для закріплення та повторення вивченого

1. Дати визначення персоналу організації

2. Класифікація персоналу

3. Структура персоналу: ознаки структурного поділу.

4. Характеристика загальної організаційної структури персоналу

5. Характеристика рольової структури персоналу

6. Характеристика професійно-кваліфікаційної структури персоналу

7. Соціальна структура персоналу.

8. Професійна придатність та компетентність працівників.

9. Показники чисельності персоналу таїх прикладне значення

10. Робоче місце та його складові.

Література з теми [10, 17]
Тема 16. Управління колективом як соціальною групою.

Лекція 16.1.

1. Сутність понять «трудовий колектив» та «соціальна група».

2. Класифікація груп, що утворюються в трудовому колективі.

1. Суттєвою особливістю організацій є те, що вони розпочинають і розвивають свою виробничо-господарську діяльність, створюючи для цього спеціалізовані групи працівників, призначені для вирішення певних виробничих та управлінських завдань. Загалом ці групи утворюють трудовий колектив організації.

Трудовий колективсукупність людей, об'єднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією і взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги.

Він є не просто механічним об'єднанням людей, які спільно працюють, а об'єднанням на основі складної системи постійно діючих і водночас таких, що змінюються, розвиваються, економічних, виробничо-технічних, організаційних, дисциплінарних, моральних, побутових взаємозв'язків між працівниками та їхніми групами.

Усі ці взаємовідносини і взаємозв'язки відображаються в існуванні у колективі груп працівників — відносно стійких об'єднань людей, які безпосередньо контактують у процесі трудової діяльності чи поза нею. Формальна група цілеспрямовано формується лідером для виконання певної програми, досягнення мети, вирішення завдань, а неформальні групи можуть утворюватися і спонтанно.

Соціальні групи відіграють вагому роль у житті людини і розвитку її як особистості, що обумовлено такими їх сутнісними особливостями:

1. Соціальна група є посередником між особистістю і суспільним середовищем.

2. Соціальна група створює в індивіда почуття соціально-психологічного комфорту на тлі соціального середовища, в якому особистість деперсоналізується в масі інших людей.

3. Соціальна група набуває статусу самостійного суб'єкта життєдіяльності і розвитку.

4. У соціальній групі індивід соціалізується, отримую чи певний соціальний статус і набуваючи досвіду міжособистісних відносин.

Кожна людина належить до багатьох соціальних груп. Загальними особливостями групового життя є ідентифікація себе і своїх дій з групою загалом, використання у зовнішніх, нерідко й у внутрішніх взаємодіях займенників «ми», «у нас», «наші», «нам». Члени групи безпосередньо взаємодіють між собою, використовуючи різноманітні форми міжлюдських контактів. Добре організовані групи сприяють особистісному розвитку індивідів відповідно до їх здібностей та групових ролей.

Система взаємовідносин і взаємозв'язків між соціальними групами трудового колективу проявляється у його формальній і неформальній структурах.

Формальна структура трудового колективу є упорядкованою сукупністю формальних соціальних груп, Утворених відповідно до цілей і завдань функціонування виробничо-господарської організації.

Неформальна структура — це сукупність неформальних соціальних груп, які функціонують у конкретному трудовому колективі.

Обидві структури постійно взаємодіють. Тотожність їх є свідченням згуртованості трудового колективу, його здатності досягати високої продуктивності і соціальної активності. Якщо цілі неформальної групи суперечать цілям трудового колективу, це суттєво знижує ефективність його діяльності.

Як свідчить досвід, чим міцніший і змістовніший зв'язок між членами колективу, тим успішніше він розв'язує виробничі та інші проблеми, тим яскравіше виявляються у ньому індивідуальні особливості кожного працівника, багатшим і змістовнішим є колективне життя, міцніші відносини колективізму, товариськості і взаємодопомоги. Загалом без вирішення соціальних питань не можна досягти сталого розвитку господарської діяльності, поліпшення ставлення до праці, а без зростання продуктивності праці, створення певних матеріальних передумов неможливий соціальний розвиток колективу.


Сейчас читают про: