double arrow

І. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕННЯ

3

1.1. Формати.ДСТ 2.301 - 68

Основні терміни та визначення встановлені згідно з СКД ДСТУ 3321-96, нормативні дані відповідають чинним нормативним документам.

Формат паперу вибирають залежно від габаритних розмірів рисунка. Формат паперу за ДСТ 2.301 - 68 – «Формати» визначають розміром зовнішньої рамки. Формати починаються з формату А0 площиною 1м2. Послідовним розділом більшої сторони пополам утворюються інші менші формати, дані про які наведені в табл. 1.1.

Таблиця1.1

Формат А0 (44) А1 (24) А2 (22) АЗ (12) А4(11)
Розміри сторін, мм 1189x841 841 х 594 594 х 420 420 х 297 297x210
Поле рисунка на аркуші будь-якого формату обмежене рамкою, яку проводять суцільними основними лініями на відстані 20 мм від лівого краю аркуша і по 5 мм зверху, справа і знизу від зовнішньої рамки (рис.1). Рис.1.1.

Основний напис розміщують на будь-якому форматі у правому нижньому куті, крім формату А4 (рис.1.1).

На аркуші формату А4 основний напис розміщують тільки вздовж короткої сторони аркуша, габарити основного напису приведені на рис.1.2.

Рис.1.2.

1.2. Масштаби.ДСТ 2.302 - 68

Масштабом називається відношення лінійних розмірів об’єкта, зображеного на кресленні, до його справжніх розмірів.

Креслення бажано виконувати так, щоб розміри зображення та самого предмета були однакові, тобто у масштабі 1:1.

Проте залежно від розмірів та складності предмета, а також від виду креслення, розміри зображення часто доводиться зменшувати або збільшувати порівняно з дійсними розмірами.

За ДСТ 2.302 - 68 "Масштаби" встановлено такі масштаби: Натуральна величина - 1:1;

масштаби зменшення - 1:2; 1:2,5: 1:4; 1:5; 1:10: 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000;

масштаби збільшення - 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Незалежно від масштабу зображення предмета, на кресленні завжди виставляють тільки справжні розміри.

1.3. Лінії креслень.ДСТ 2.303 - 68

ДСТ 2.303 - 68 «Лінії» передбачає застосування на креслениках такі типи ліній: суцільна основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрих-пунктирна, розімкнута і суцільна тонка із зломами, (табл. 1.2).

Лінію видимого контуру позначають буквою S залежно від величини і складності кресленика, а також його призначення і формату, вибирають у межах від 0,5 до 1,5 мм. Для учбових креслеників рекомендується товщина 1 мм.

Вибрані товщини ліній мають бути однаковими для всіх зображень на даному кресленику, виконаних в одному й тому самому масштабі.

Таблиця 1.2

№ пор. Назва лінії Накреслення Товщина ліній порівняно з товщиною основної лінії Призначення
Суцільна основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видимі; лінії контуру перерізу
Суцільна тонка Від S/2 до S/3 Лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лінії контуру накладеного перерізу; лінії-виноски та їх полички; лінії виноски
Суцільна хвиляста Від S/2 до S/3 Лінії обриву; лінії розмежування вигляду та розрізу
Штрихова Від S/2 до S/3 Лінії невидимого контуру; лінії переходу невидимі
Штрихпунктирна тонка Від S/2 до S/3 Лінії осьові та центрові; лінії перерізів, що є осями симетрії для накладених чи винесених перерізів;
Розімкнута Від s до 1,5s Лінії перерізів
Суцільна тонка зі зламами Від S/2 до S/3 Довгі лінії обриву

Рис 1.11
Рис 1.9
Рис 1.10
Рис 1.8
Рис 1.7
Рис 1.6
Рис 1.5
Рис 1.4
1.4. Креслярські шрифти. ДСТ 2.304-81

Усі написи на кресленнях та інших технічних документах слід виконувати креслярським шрифтом за ДСТ 2.304-81 «Шрифти креслярські».

Залежно від висоти h у мм великих (прописних) букв визначають розмір шрифту. Встановлено такі розміри шрифтів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

У ДСТ шрифти побудовані на сітці. Це зручно і дає змогу точно сприймати форму шрифтів, конструкцію букв і цифр, співвідношення окремих елементів. Кут нахилу букв і цифр до основи рядка має становити близько 75°.

Форму великих і малих букв українського (російського) алфавіту і арабських цифр показано на рис.1.3. Цей шрифт простий за побудовою і однорідний щодо накреслення груп букв.

Щоб навчитись правильно і швидко писати стандартним шрифтом від руки, потрібно спершу букви і цифри писати, використовуючи сітку, як це показано на рис. 1.3.

Рис.1.3

3

Сейчас читают про: