double arrow

Для перевірки компетенції студента.

1

Варіанти початкових даних

№ завд Показники   При Варіанти:
клад
Гуртова ціна                
x
y
Сб
Пзп 26%
Пзм 48%
Р 27%
ВAJ 15%
Взб 4%
ЗПА 6,2 8,8 7,2 8,7 6,9 8,9 7,5 6,5
ВРЕОА
ЦВА
ЗВА
                     

 

Завдання 1: Визначити затрати на 1 грн. товарної продукції і процент зниження собівартості продукції.

Початкові дані

 

 

Вироби Річний випуск, шт. Собівартість одиниці продукції, грн./шт. Гуртова ціна за одиницю, грн./шт.
звіт план звіт план
x
y 10 000

 

Розв'язування.

1. Обчислюємо затрати на 1 грн. товарної продукції у звітному і плановому роках:

 

В1грн ТП зв. = =

 

В1грн ТП пл. =

 

2. Розраховуємо процент зниження собівартості продукції у плановому році порівняно зі звітним (γ):
Завдання 2:Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді?

Початкові дані:

1.За звітними даними собівартість товарної продук­ції становила 74 000 грн.

2.Питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%.

3.Матеріальних затрат - 48%.

4.На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати - на 1%, а зниження матеріальних витрат - на 4%.

Розв'язування.

Для визначення зміни собівартості товарної продукції можна вико­ристати індексний метод. Спочатку обчислимо вплив на зниження собівартості росту продуктивності праці і середньої заробітної плати:

 

Вплив зниження рівня матеріальних затрат можна обчислити:

См = (1-Ізм) • Пзм = (1-0,96) • 48 = 1,92%.

Загальне зниження собівартості товарної продукції у пла­новому році становитиме: 0,26 + 1,92 = 2,18%, тобто, планова со­бівартість дорівнює:

 

Завдання 3: Визначити собівартість реалізованої продукції.

Початкові дані:

1.У поточному році рентабельність операційної діяльності підприємства становила 27 %, а сума прибутку - 289614 грн.

2.Адмініст­ративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості склали 15 %, а витрати на збут - відповідно 4 %.

 

Розв'язування.

1.Рентабельність операційної діяльності визначається за формулою:

де П - прибуток від операційної діяльності, грн;

С- собівартість від операційної діяльності, грн.

З цієї формули знайдемо собівартість операційної діяльності (С): 

2. Далі знайдемо собівартість (заводська).

Cз=C + BAj,

де - собівартість заводська, грн;

BAj - адміністративні витрати, грн.

У свою чергу, адміністративні витрати визначаються:

BAj = 0,15хС=0,15x1072644,4=160896,66 грн.

Тоді заводська собівартість буде:

С3 =1072644,4+160896,66=1233541 грн.

 

3. Собівартість реалізованої продукції визначається за формулою:

де Срп - собівартість реалізованої продукції;

Взб - витрати на збут, грн.

Знайдемо кількісне значення Взб:

Вз6 = 0,04хС = 0,04x1072644,4 = 42905,78 грн.

Тоді Срп = 1072644,4+42905,78 = 1115550,1 грн.

Висновок: собівартість реалізованої продукції становить -1115550,1 грн.

 

Завдання 4: Розрахувати собівартість та орієнтовану ціну виробу А.

Початкові дані:

1.Вартість основних і допоміжних матеріалів - 11грн/ шт.

2.Нормована заробітна плата - 6,2 грн / шт.

3.Витрати з ремонту і експлу­атації обладнання - 3600 тис. грн.

4.Річні цехові витрати - 800 тис. грн.

5.Загальновиробничі витрати - 900 тис. грн.

6.Річна нормована заробітна плата основних робітників - 1200 тис. грн.

7.Витрати на збут - 3 % від виробничих витрат.

8.Виробнича програма – 19354 шт.

Методичні вказівки: рішення про значення інших показників, що входять до складу собівартості, та рівень планової рентабельності сту­дент приймає самостійно.

Розв'язування.

1. Виходячи з даних про нормовану заробітну плату на 1 виріб А та річну нормовану зарплату основних робітників, розрахуємо обсяг виробництва виробів А:

 

2. Розрахуємо витрати на збут, знаючи, що вони складають 3 % від усіх витрат на виробництво виробу А:Примітка. Витрати на соціальні заходи (ВСЗ) умовно 38 %.

З. Розрахуємо витрати на ремонт та експлуатацію обладнання, цехові витрати, загальновиробничі витрати і витрати на збут відповідно на один виріб А:

4. Визначимо собівартість виробу А:

 

 

5.Визначимо орієнтовну ціну виробу А, прийнявши рівень планової

рентабельності 11,2 %, знаючи, що

знайдемо запланований прибуток:

Таким чином, орієнтовна ціна виробу А становить:

 

З врахуванням ПДВ: 55,71 х 1,2 = 66,85 грн.

Висновок: собівартість виробу А дорівнює 50,1 грн/шт., орієнтовна ціна виробу А - 66,85 грн.

 

 

Питання до практичного заняття №7

для перевірки компетенції студента.

 

1. Місце і значення плану собівартості у річному плані і з яких елементів він складається?

2. Що являє собою процес управління витратами на підприємстві ( 5 напрямів)?

3. Які показники собівартості застосовуються при плануванні собівартості продукції (послуг)?

4. Як визначається планове зниження затрат на 1 грн. товарної продукції?

5. Які чинники впливають на зниження собівартості?

6. З яких елементів складається ціна продукції?

7. Як формується ціна продукції підприємства: лімітна, договірна, прейскурантна, франко?

8. Які ви знаєте види цін?

 

 

Питання до практичного заняття №71
Сейчас читают про: