double arrow

Тема 4.УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ


УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

1. Прийняття рішень в умовах ризику

2. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри

 

Прийняття рішень в умовах ризику

Елементи невизначеності, що властиві функціонуванню і розвитку багатьох економічних процесів, обумовлюють появу ситуацій, що не мають однозначного рішення.

Ця обставина ускладнює процес прийняття рішень в умовах невизначеності та визначає необхідність використання відповідних методів, що дають змогу по заданим цілям та обмеженням отримати необхідні для практичної діяльності управлінські рішення (оптимальні або раціональні).

На методи прийняття рішень в умовах ризику суттєво впливають різні критерії та показники, за допомогою яких оцінюється рівень ризику.

Постановка і розв’язання задачі оптимізації рішень, що приймаються в умовах ризику, можуть бути представлені таким чином:

¾ маємо m можливіх рішень Р1, Р2 , Р3, ..., Рm;

¾ умови ситуації точно невідомі, проте про них можливо зробити n припущень Q1, Q2, Q3, ..., Qn ;

¾ результат, або так званий виграш aij , що відповідає кожній парі сполучень рішень Р і ситуаціі Q може бути представлений у вигляді таблиці ефективності (табл. 4.1)

Таблиця 4.1

Таблиця ефективності

Варіанти рішень Рі Варіанти умов ситуації Qj
Q1 Q2 ... Qn
Р1 а11 а12 ... а1п
Р2 а21 а22 ... а2п
... ... ... ... ...
Рт ат1 ат1 ... а1т

Віграші,що вказані в таблиці 4.1, є показниками ефективності управлінських рішень.

Вибір рішення в умовах ризику передбачає, що ймовірності можливих варіантів ситуації невідомі. Ці ймовірності визначаються на основі статистичних даних, а при їх відсутності – на основі експертних оцінок.

При виборі рішення в якості критерія ризику використовується показник

 

R = Hn*p (4.1)

 

Перевага надається тому рішенню, яке має найменший середньозважений показник ризику, визначаємий як сума добутків ймовірностей різних варіантів ситуації на відповідне їм значення втрат:

 

Ri = , і = 1, 2, ..., т. (4.2)


Сейчас читают про: