double arrow

Оформлення списку використаних джерел


Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел згідно із стандартами з бібліотечної та видавничої справи. Розміщується після висновків.

Приклади оформлення бібліографічного опису документів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 наведені в додатку Ж.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

1) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (посилання на Конституцію України, Закони України, постанови Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи розміщують перед початком алфавітного списку джерел);

2) у хронологічному порядку, тобто в порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Перелік умовних скорочень

Перелік умовних скорочень представляється у таблиці з прозорою рамкою. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення,
символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку (додаток Д).

Додатки

Додатки відокремлюють від основної роботи окремим аркушем, на якому посередині сторінки напівжирним шрифтом Times New Roman 14 пт. великими літерами друкують слово «Додатки». Далі, з наступної сторінки, представляють самі додатки, які оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Посередині рядка над заголовком малими літерами жирним шрифтом з першої великої друкується слово «Додаток » і через пробіл – велика літера, що позначає додаток. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати назву, надруковану під словом «додаток» напівжирним шрифтом малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, додаток А, додаток Б). Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожною додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А, В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

У випадку, якщо додаток містить один рисунок або одну таблицю, їх нумерувати не потрібно, при цьому назва рисунку вказується зверху симетрично до тексту як назва додатка.


Захист та оцінювання дипломної роботи


Сейчас читают про: