double arrow

Форми для підготовки відгуку наукового керівника та рецензії


 

У відгуку наукового керівника на дипломну роботу та
зовнішній рецензії необхідно охарактеризувати глибину й комплексність розкриття проблемних аспектів роботи, рівень самостійності та
творчості проведених досліджень, позитивні сторони, досягнення та
основні недоліки роботи, які стосуються її змісту, оформлення,
коректності використання літературних джерел, достовірності посилань на них тощо.

Відгук наукового керівника на диплому роботу та рецензія на неї оформлюються згідно із формами, наведеними у додатках И, К.

 


СПИСОК використаних ДЖЕРЕЛ

 

1. Про вищу освіту : закон України вiд 17 січня 2002 р. № 2984-III, остання редакцiя вiд 10 лютого 2010 р. на пiдставi 1798-17 // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

2. Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 3.

3. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р.
№ 161. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?
nreg=z0173-93. – Назва з екрану.

4. Про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України : рекомендацій Міністерства освіти України від 29 грудня 1993 № 83-5/1259. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/13456. – Назва з екрану.

5. ГСВОУ-04: Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 «Управління проектами».

6. ГСВОУ-04: Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 «Управління проектами».

7. ГСВОУ-04: Засоби діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 «Управління проектами».

8. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : Державний стандарт України. – [чинний з
1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 36 с.

9. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1 -2003, IDT) : Державний стандарт України. – [чинний з 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

10. СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01.2010 Стандарт освіти ДНУЗТ. Стандарти з організації навчального процесу. Положення про організацію навчального процесу.

11. СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.04-2010 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Державна атестація студента. Організація та порядок проведення.

12. СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.05-2011 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт).

13. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Управление проектами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). – К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

14. Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами [Текст] / С.Д. Бушуев, В.В. Морозов // Монография. – 2-е изд. – К.: Украинская ассоциация управления проектами, 2000. – 312 с.

15. Довідник здобувача наукового ступеня : зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України» : Вид-во «Толока», 2003. – 69 с.

16. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи за спеціальністю «Управління проектами» / уклад.: Ю. П. Шаров, О. О. Копитько, В.М. Молоканова, І.А. Чикаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 46 с.

17. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9 – 17.

18. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посіб. / А. М. Черній ; за заг. ред. І. І. Ібадуліна. – К. : Арістей, 2004. – 232 с.


Додаток А

 


Сейчас читают про: