double arrow

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи


За спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами»

 

 

Формат 60х84 1/16. Ум. друк. арк. ____. Обл.-вид. арк. _____.
Тираж ____ пр. Зам. № ____.

Видавництво Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003

 
Адреса видавництва та дільниці оперативної поліграфії:
вул. Лазаряна, 2; Дніпропетровськ, 49010

 


Сейчас читают про: