double arrow
УСТАТКУВАННЯ В ГАЛУЗІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

для студентів спеціальності 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

денної та заочної форм навчання

 

 

Технічний редактор О.І. Шелудько

 

 

Звед. план 2012р., поз. № _____

Підписано до друку ________20 р. Формат 60 84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл. – вид. Арк. Тираж ______прим. Зам. №

________________________________________________________________

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10. Тел.: (062) 297-60-50

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і

 
розповсюджувачів видавничої продукції К № 3470 від 28.04.2009 р.

 
 


Сейчас читают про: