double arrow

Чисте самофінансування


Джерела фінансування підприємства

Фінансові ресурси (грошові кошти) підприємства  
Чистий прибуток Кошти засновників (СФ) Амортизаційні відрахування Кредиторська заборгованість   Позичені кошти
Валове самофінансування
         

 

Чисте самофінансування

В Україну повноправно прийшла категорія "малого бізнесу". Головним критерієм при віднесенні підприємств до сфери малого бізнесу є кількість працюючих на підприємстві:

- промисловість і будівництво - до 200 чол.

- інші галузі виробничої сфери - до 50 чол.
-наука-до 100чол.

- галузі невиробничої сфери - до 25 чол.

- роздрібна торгівля - до 15 чол.

У державах з розвинутою ринковою економікою підприємствами малого бізнесу виробляється понад 50 % ВВП (Німеччина - 64 %, Велика Британія - 58 %, США - 51 %). В Росії ця частка становить 10 %, в Україні - лише 7 %.

На 1000 осіб населення Франції налічується 35 малих і середніх підприємств, Німеччини - 37, Великої Британії - 46, в Україні - лише 4.

Розподіл малих підприємств за галузями економіки України є вкрай нерівномірним. Близько 50 відсотків їх припадає на торгівлю і громадське харчування, 13,6 % - на промисловість, 9,8% - на будівництво і тільки 2,3 % - на сільське господарство.

Найперспективнішою у малому бізнесі України є приватна форма власності. Всі інші форми власності є поки що збитковими.

На жаль, малий бізнес не набув належного розвитку в Україні і не має вирішального впливу на стан національної економіки.

Першочергове формування майна починається в момент створення підприємства, тобто при формуванні статутного фонду. Статутний,. фонд являє собою сукупність вкладів (в грошовому виразі) учасників або власників у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами.

Внески у статутний фонд можуть бути зроблені в будь-якій формі, але завжди вони повинні мати вартісну оцінку. Такі внески можуть бути здійснені у вигляді будинків, споруд, транспортних засобів, предметів праці, цінних паперів, прав на користування природними ресурсами, прав інтелектуальної власності, грошових коштів. Тобто, внески можуть здійснюватися у формі матеріальних і нематеріальних активів.

Об'єкти, що не мають фізичної основи, але мають вартісну оцінку, дають дохід і використовуються протягом тривалого часу, називаються нематеріальними активами. Це - товарні знаки, винаходи, патенти, ліцензії, права на користування землею та іншими природними ресурсами.

Держава законодавче регулює розміри статутних фондів окремих суб'єктів господарювання. Так, встановлені мінімальні розміри статутних фондів для акціонерних товариств (не менше 1250 мінімальних заробітних плат), для товариств з обмеженою відповідальністю (не менше 100 мінімальних заробітних плат), для інвестиційних компаній (не менше 2000 мінімальних заробітних плат).
Інша складова частина майна підприємств - це фінансові ресурси, які являють собою акумульовані підприємством з різних джерел грошові кошти, що надходять в його господарський обіг і призначені для покриття його потреб.

Фінансові ресурси підприємств поділяють на: 1/ сформовані за рахунок власних та прирівнених до них коштів:

- прибуток від основної діяльності;

- прибуток від фінансових операцій;

- прибуток від будівельно-монтажних робіт;

- прибуток від інших видів діяльності;

- амортизаційні відрахування;

- виручка від реалізації вибулого майна;

- пайові внески;

2/ мобілізовані на фінансовому ринку:

- кошти від випуску цінних паперів;

- кредити банківських установ;

З/ отримані в порядку перерозподілу:

- бюджетне фінансування;

- отримання страхових відшкодувань;

- поступлення від вищестоящої організації.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: