double arrow

Форма рецензії наукового керівника


 

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

 

Студента гр.._________________________________________________________

(прізвище, імя)

на тему: __________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________

 

_________________________________

 

Приблизна схема змісту

1.Загальна характеристика роботи

2.Актуальність теми

3.Відповідність ьексту темі роботи та Ії змісту

4.Повнота розкриття теми, ступінь вивчення літературних джерел

5.Теоретичний рівень дослідження, новизна, глибина висновків і практична цінність

пропозицій

6.Наочність, ілюстративність роботи та якість Ії оформлення

7.Недоліки роботи

8.Загальгий висновок (допуск до захисту)

 

 

Науковий керівник

_________________________________

(посада)

___________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

„____” __________________ 200_ р.

 

 

Додаток Ж

Зразок заяви студента на підготовку курсової роботи

Завідувачу кафедри

управління розвитком туризму ЧДТУ

доценту Чепурді Л.М.

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему курсової роботи __________________________

_____________________________________________________________________

З дисципліни «Туристсько-рекреаційне країнознавство» та тему

індивідуального завдання____________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

«__» ____________200___ _________ Підпис студента

 

 

Погоджено:

Науковий керівник

Курсової роботи

«___»__________200_ ____________ Підпис

 

Додаток К

Орієнтовний план курсової роботи

Тема: Туристсько – рекреаційнй ресурсиУгорщини

Зміст

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи оцінки туристсько – рекреаційних ресурсів країн світу.

1.1 Методика туристичного вивченняприродно-географічної характеристики

Країни.

1.2 Методологічні підходи до вивчення політичної, економічної та історичної

характеристики країн світу.

1.3 Методологія оцінки соціальної характеристики, культури та розвитку

туристичної галузі окремої країни.

Розділ 2 Практичні аспекти дослідження туристсько – рекреаційних ресурсів

Угорщини.

2.1 Оцінка природно-географічних особливостей Угорщини.

2.2 Аналіз політичного, економічного та історичного розвитку Угорщини.

2.3 Стан соціальної сфери, культури та розвитку туристичної галузі в країні.

Розділ 3 Перспективи розвитку партнерства між Угорщиною та Україною в галузі

туризму на підставі проведеного дослідження.

Висновки

Література

Додатки

Індивідуальне завдання

 

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7