double arrow
Якими факторами визначається складність зовнішнього середовища діяльності аграрних підприємств?

1) кількістю зовнішніх сил, що впливають на підприємство;

2) ступенем впливу зовнішніх сил на діяльність підприємства;

3) ступенем невизначеності зовнішнього середовища для підприємства;

Всі відповіді правильні.

36. Основними ланками макросередовища, що тією чи іншою мірою впливають на підприємства, є:

1) економічне та інформаційне середовище;

2) природно-екологічне та науково-технічне середовище;

3) політико-правове та міжнародне середовище;

Усі відповіді правильні.

37. Під банкрутством розуміють:

1) економічне середовище яке характеризується рівнем інфляції та дефляції, ступенем розвитку конкурентоспроможного середовища;

2) процес забезпечення організаційних форм господарювання на селі необхідними матеріальними ресурсами;

3) систему заходів, що спрямована на запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації;

Визнану арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів.

38. Кошти від продажу майна банкрута використовуються для задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

1) 1) вимоги, забезпечені заставою;

2) зобов’язання підприємства банкрута перед його працівниками;

3) вимоги щодо сплати податків;

4) вимоги, не забезпечені заставою.

2) 1) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу;

2) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

3) вимоги щодо сплати податків і зборів;

4) вимоги, забезпечені заставою.
3) 1) зобов’язання підприємства перед його працівниками;

2) вимоги щодо сплати податків і зборів;

3) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу;

4) задовольняються всі інші вимоги.

4) 1) вимоги щодо сплати податків і зборів;

2) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

3) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу;

4) задовольняються всі інші вимоги.

39. Система заходів, що здійснюється під час провадження справи про банкрутство та спрямована на запобігання боржника банкрутом та його ліквідації називається:

1) мирова угода;

2) процедура розпорядження майном боржника;

3) санація;

4) ліквідація боржника.

40. Складовими мікросередовища, в якому функціонують аграрні підприємства є:

1) споживачі сільськогосподарської продукції;

2) посередники та постачальники ресурсів;

3) агросервісні підприємства й організації;Всі відповіді вірні.

41. Родючість, що характеризується здатністю ґрунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами за рахунок запасу, створеного внаслідок ґрунтоутворюючих процесів, а також визначається кліматичними умовами, називається:

1) економічна;

2) штучна;

3) природна;

4) абсолютна.

42. Передача власником у строкове володіння та використання земельної ділянки іншим юридичним або фізичним особам за відповідну плату – це:

1) продаж землі;

2) іпотека землі;

3) оренда землі;

4) заповіт землі.

43. Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначається за таким показником:

1) ступенем господарського використання землі;

2) ступенем розораності;

3) питомою вагою інтенсивних культур у загальній посівній площі;

Усі відповіді правильні.

44. Родючість, яку визначають як кількісне співвідношення врожаю з виробничими витратами називають:

1) природна;

2) економічна;

3) абсолютна;

Відносна.

45. Трансформація земельного фонду – це:

1) перехід власності на землю від одного власника до іншого без продажу;

2) зміна структури самого ґрунту;

3) перехід одних земельних угідь в інші;

4) процентне відношення площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі.

46. Родючість, що визначається врожайністю культур з гектара посіву називається:

1) природна;

2) штучна;

3) економічна;

Абсолютна.

47. Родючість, що розглядається як наслідок органічної єдності природної і штучної родючості називають:

1) природна;

2) штучна;

3) економічна;

4) абсолютна.

48. Рівень ефективності використання землі характеризується показниками виходу продукції:

1) на одиницю виробничих фондів;

2) на одиницю обсягу механізованих робіт;

3) на одиницю площі сільськогосподарських угідь;

4) на одиницю бонітету ґрунту.

49. Грошова оцінка землі – це:

1) оцінка земельної ділянки, яка здійснюється для визначення розміру земельного податку, орендної плати, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

2) оцінка що використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок;

3) розрахункова величина, яка здійснюється за одержаним сукупним доходом, що є сумою диференціального і абсолютного рентного доходу;

4) ціна землі, яка визначається в процесі купівлі – продажу земельних ділянок з урахуванням на них попиту і пропозиції, місцеположення, бонітету.

50. Родючість, що створюється в процесі виробництва матеріальних благ, коли людина, не задовольняючись потенційними можливостями землі сформованими під впливом природних факторів, своєю діяльністю намагається поліпшити фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту називають:

1) природна;

2) штучна;

3) економічна;

4) абсолютна.

51. Економічна оцінка характеризує продуктивну здатність землі як:

1) предмету праці;

2) природного тіла;

3) засобу виробництва;

4) народногосподарську цінність.

52. Комплекс заходів, спрямованих на перебудову земельних відносин через роздержавлення земель, утвердження різних форм власності на неї та розвиток нових організаційних форм господарювання на селі називається:

1) реструктуризація земель;

2) роздержавлення земель;

3) трансформацією земельного фонду;

Земельною реформою.

53. Економічна оцінка землі характеризує:

1) продуктивну здатність землі як засобу виробництва;

2) урожайність певної земельної ділянки;

3) економічну родючість землі;

4) якість земельної ділянки.

54. Рівень розораності сільськогосподарських угідь визначається як:

1) питома вага площі ріллі в площі сільськогосподарських угідь;

2) відношення площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі;

3) питома вага окремих угідь в загальній земельній площі господарства;

4) питома вага площі ріллі і багаторічних культурних насаджень в площі сільськогосподарських угідь.

55. Ефективність використання землі визначається за показниками:

1) економічною оцінкою землі;

2) собівартістю, продуктивністю праці;

3) урожайністю, виробництвом продукції тваринництва на одиницю угідь, вартісними показниками на одиницю угідь;

4) усі відповіді правильні.

56. Сільськогосподарські угіддя – це:

1) уся земля у користуванні аграрних підприємств;

2) ті угіддя, з яких можливе одержання сільськогосподарської продукції;

3) рілля, сіножаті, пасовища;

4) усі відповіді правильні.

57. До вартісних показників ефективності використання землі відносять:

1) урожайність сільськогосподарських культур;

2) виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних угідь;

3) виробництва валової продукції, товарної продукції та прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь;

4) виробництво певних видів продукції рослинництва на 100 га ріллі.

58. До натуральних показників ефективності використання землі відносять:

1) урожайність сільськогосподарських культур;

2) виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних угідь;

3) виробництво окремих видів продукції рослинництва на 100 га ріллі;


Сейчас читают про: