double arrow
Який з нижченаведених показників характеризує ступінь технічної оснащеності персоналу?

1) фондоозброєність праці;

2) трудомісткість продукції;

3) продуктивність праці;

4) жоден із наведених показників.

81. Основні виробничі фонди – це:

1) грошовий вираз знарядь праці, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натурально-речову форму;

2) грошовий вираз знарядь праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом лише одного виробничого циклу, втрачаючи при цьому натурально-речову форму;

3) річ або комплекс речей, за допомогою яких праця впливає на предмети праці;

4) складова частина потенціалу підприємства, що здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого часу.

82. Фондооснащеність розраховується як відношення:

1) вартості основних невиробничих фондів до площі сільськогосподарських угідь;

2) вартості основних невиробничих фондів до загальної земельної площі;

3) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призна­чення до площі сільськогосподарських угідь;

4) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призна­чення до загальної земельної площі.

83. Фондоозброєність праці розраховується як відношення:

1) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві;

2) вартості основних виробничих фондів до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві;
3) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до чисельності постійних працівників;

4) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до загальної кількості працівників, що є в списках підприємства.

84. Виробнича потужність підприємства – це:

1) річний випуск продукції заздалегідь визначеної номенклатури, асорти­менту та якості за умов повного використання устаткування та виробничих площ;

2) середньорічна вартість основних фондів виробничого призначення;

3) максимально можливий випуск продукції за рік в натуральних показ­никах за заданого асортименту й якості та раціонального використання землі, техніки, обладнання, виробничої площі;

4) продуктивність наявного устаткування, техніки, обладнання та раціонального використання землі.

85. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:1) тривалості кругообігу;

2) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

3) умов оновлення;

Усі відповіді правильні.

86. Для характеристики руху основних фондів використовують показник:

1) коефіцієнт зростання;

2) коефіцієнт вибуття;

3) коефіцієнт оновлення;

4) усі відповіді правильні.

87. Коефіцієнт зростання основних фондів розраховують як:

1) відношення вартості вибулих за звітний рік основних засобів до суми всіх основних засобів на початок року;

2) відношення суми основних засобів на кінець року до їх вартості на початок року;

3) відношення заново введених за рік основних засобів до балансової вартості всіх основних засобів на кінець року;

4) відношення вартості основних засобів, що надійшли протягом року, до первісної вартості всіх основних засобів на початок року.

Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини?

1) паспортна продуктивність;

2) цільове призначення;

3) ступень спрацьованості;


Сейчас читают про: