double arrow

Усі відповіді правильні.

59. Показник, що розраховується діленням вартості валової продукції, одержаної з 1 га угідь, до грошової оцінки цих угідь, називають:

1) коефіцієнт віддачі землі;

2) землезабезпеченість;

3) землевіддача;

4) продуктивність угідь.

60. Сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають між суб’єктами ринку в процесі обігу земельних ділянок є:

1) капіталізована земельна рента;

2) ринок землі;

3) оренда землі;

Земельні відносини.

61. Уречевлений труд – це:

1) вартість засобів виробництва;

2) труд втілення в засоби виробництва і предмети праці;

3) затрати праці у промисловості;

4) цілеспрямована діяльність людини спрямована на відозміну і пристосування предметів природи.

62. Продуктивність праці визначається:

1) кількістю трудових операцій виконаних за одиницю робочого часу;

2) здатністю конкретних робітників виробляти певну кількість продукції на одиницю робочого часу;

3) загальним обсягом продукції, виготовленої трудовим колективом підприємства;

4) прямими затратами людино-годин, що виникають у процесі виконання технологічних операцій.

63. Залежно від умов найму працівники бувають:

1) постійні;

2) тимчасові;

3) сезонні;

Всі відповіді вірні.

64. Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками, як:

1) категорія персоналу;

2) вік персоналу;

3) освіта та класифікація персоналу;

Усі відповіді правильні.

65. Відношення виробленої продукції до затрат праці, які вимірюються в людино-годинах, людино-днях, або середньорічній кількості працівників характеризує:
1) інтенсивність праці;

2) продуктивність праці;

3) економічну ефективність затрат праці;

4) трудомісткість продукції.

Який з наведених показників характеризує трудомісткість виробництва продукції?

1) відношення загальних витрат робочого часу на виробництво однорідної продукції (людино-годин) до кількості виготовленої продукції (центнерів);

2) відношення поголів’я (голів) до кількості робітників, що його обслуговують;

3) відношення вартості валової продукції (грн.) до суми річних витрат робочого часу (люд.-год.);

4) здатність праці конкретних працівників в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати.

67. Трудовий потенціал аграрного підприємства характеризується абсолютним показником:

1) сукупність працівників, які мають необхідний фізичний розвиток та знання;

2) професійний і кваліфікаційний склад працівників, доцільна кадрова структура;

3) працезабезпеченість виробництва, що визначається як частка від ділення середньооблікової кількості працівників на площу сільсько­господарських угідь;


Сейчас читают про: